VIII. WYDAWNICTWO

    W 1999 roku - podobnie jak w latach poprzednich - publikacje, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, dokumentowały rezultaty badań teoretycznych i naukowo-technicznych, prezentowały najnowsze osiągnięcia badawcze poszczególnych Wydziałów, dostarczały studentom niezbędnych informacji oraz wskazówek praktycznych i metodycznych.

    Na podkreślenie zasługuje stale wzrastająca produkcja wydawnicza. W roku sprawozdawczym wydano 105 tytułów o objętości 1643, 5 ark. wyd. w nakładzie 37 580 egzemplarzy. W porównaniu z rokiem 1998 oznacza to wzrost o 13 tytułów i 186, 0 ark. wyd., a w stosunku do 1997 roku - aż o 407 ark. wyd. Tak znaczące zwiększenie produkcji, a tym samym ułatwienie pracownikom naukowym publikowania w naszej oficynie, byłoby wykluczone bez ogromnego zaangażowania, poświęcenia i pełnej mobilizacji całego Zespołu.

    Tradycyjnie już najobszerniejszą kategorię wydawnictw stanowiły prace naukowe - 88 tytułów o objętości 1436, 5 ark. wyd., wśród których zdecydowanie dominowały monografie zbiorowe (31 prac o objętości 586, 5 ark. wyd. ), często zawierające artykuły i referaty przedstawione na konferencjach krajowych i międzynarodowych, organizowanych przez Uczelnię.

    Za pozytywny objaw zmiany w strukturze prac, świadczący o rozwoju młodej kadry, należy uznać ewidentny wzrost opublikowanych rozpraw habilitacyjnych z 13 tytułów o objętości 204, 0 ark. wyd. w 1998 roku do 21 książek w roku sprawozdawczym (364, 0 ark. wyd. ). Udział habilitacji w ogólnej objętości monografii naukowych wynosi 25, 34%. Zjawiskiem niepokojącym jest natomiast stanowczo za mała liczba wydanych podręczników i skryptów (13 - 188, 0 ark. wyd. ).

    W 1999 roku Wydawnictwo UŚ współpracowało z 12 drukarniami, którym zlecano druk z folii, przygotowanych przez Pracownię Składu Komputerowego, bądź całość usługi poligraficznej. W przypadku trudnych tekstów z dużą liczbą rysunków, fotografii, map itp. uzależniano kierowanie zapytań o cenę od możliwości technicznych konkretnych drukarni. Procedura formalności związanych z przekazywaniem poszczególnych tytułów do zakładów poligraficznych wpływa na pewne przedłużenie procesu wydawniczego, jednakże dzięki nawiązaniu kontaktów z wieloma drukarniami kilka prac czy skryptów może być drukowanych jednocześnie.

    Zaawansowanie produkcji wydawniczej według stanu na dzień 28 kwietnia 2000 roku kształtuje się na poziomie 1300 ark. wyd.

    Wiele przedsięwzięć służyło dalszej poprawie wskaźników ekonomicznych Wydawnictwa. Do najważniejszych z nich trzeba zaliczyć podjęcie przez Radę Wydawniczą uchwał - zatwierdzonych przez JM Rektora - dotyczących: a) wypłacania honorariów autorskich tylko do 10 ark. aut. za rozprawy habilitacyjne i do 8 ark. aut. za rozprawy doktorskie (bez względu na ich objętość); b) zaniechania wypłaty honorariów autorskich za publikowanie referatów z konferencji i sesji naukowych (sympozjów, seminariów), za artykuły zamieszczane w księgach pamiątkowych, dedykowanych pracownikom naukowym, oraz za artykuły zamieszczane w wydawnictwach ciągłych i czasopismach. Realizacja tych uchwał już przynosi Uczelni wymierne korzyści finansowe.

    Jak co roku, Wydawnictwo podejmowało liczne i różnorodne inicjatywy zmierzające do intensyfikacji działalności promocyjno-reklamowej i handlowej, a mianowicie:

  1. rozpowszechnianie Dysponendy publikacji UŚ, Katalogu publikacji i Ogólnopolskiej dysponendy wydawnictw uczelnianych oraz ulotek reklamowych (np. Nowości, Zapowiedzi);
  2. zamieszczanie aktualnej oferty w czasopismach krajowych ("Forum Akademickie", "Notes Wydawniczy", katalogi Centrum Informacji o Książce, "Gazeta Uniwersytecka") i na własnej stronie internetowej;
  3. udział w najpoważniejszych targach książki, zwłaszcza akademickiej (44. Międzynarodowe Targi Książki - Warszawa, V Wrocławskie Targi Książki Naukowej, III Poznańskie Dni Książki Naukowej, 3. Targi Książki - Kraków, "Świat Książki" - Toruń, Targi Edukacyjne "Spodek '99");
  4. organizowanie akcji promocyjnych i stoisk w macierzystym środowisku uczelnianym.

    Dzięki tym przedsięwzięciom w roku sprawozdawczym sprzedano 27 474 woluminów za kwotę 301 036, 30 zł.

TEBELA 1
Publikacje Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w 1999 roku
Lp. Rodzaj publikacjiLiczba
tytułów
Ark.
wyd.
Nakład
(egz. )
1.
Prace naukowe
w tym:
     
  wydawnictwa ciągłe i czasopisma12 169, 53130
  prace habilitacyjne21 364, 05380
  prace doktorskie12 145, 53190
  monografie autorskie12 171, 04290
  monografie zbiorowe31 586, 58490
Razem881436, 524480
2. Podręczniki iskrypty13188, 010500
3. Wydawnictwa informacyjne419, 02600
Ogółem1051643, 537580
TABELA 2
Prace habilitacyjne i dokrorskie wydane w 1999 roku
Lp. Nazwa wydziałuPrace habilitacyjnePrace doktorskie
    Liczba tytułówark. wyd. Liczba tytułówark. wyd.
1. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska226, 0--
2. Wydział Filologiczny13243, 0780, 5
3. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii----
4. Wydział Nauk o Ziemi233, 0--
5. Wydział Nauk Społecznych234, 0229, 5
6. Wydział Pedagogiki i Psychologii--335, 5
7. Wydział Prawa i Administracji----
8. Wydział Radia i Telewizji----
9. Wydział Techniki18, 0--
10. Wydział Pedagogiczno - Atystyczny120, 0--
Razem21364012145, 5
TABELA 3
Zaawansowanie produkcji wydawniczej w 2000 roku*
Lp. Etap realizacji Prace naukowe Skrypty Wydawnictwa informacyjne Razem
Liczba

tytułów

ark. wyd. ** Liczba

tytułów

ark. wyd. ** Liczba

tytułów

ark. wyd. ** Liczba

tytułów

ark. wyd. **
  TYTUŁY               
1. Wydrukowane13204, 0113, 0313, 517230, 5
2. Podpisane do druku7104, 5----7104, 5
3. Przekazane do drukarni18316, 0484, 5--22400, 5
4. W opracowaniu redakcyjnym16223, 5----16223, 5
5. Przyjęte do druku po pozytywnych recenzjach23303, 7328, 518, 027340, 2
Ogółem771 151, 78126, 0421, 5891 299, 2

*    Stan na dzień 28 kwietnia 2000 roku

** Suma arkuszy wydawniczych zwiększy się, ponieważ w pozycjach 3-5 podano objętości wstępne

TABELA 4
Kolportaż publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w latach 1999 - 2000
  Sprzedaż   
Rokw księgarniach i na stoiskachna rachunki (wysyłkowa)biblioteki

uczelniane

(na wymianę)

Sprzedaż ogółemGratisy (rozdzielniki)
  liczba
egz.
kwota złliczba
egz.
kwota złliczba
egz.
kwota złliczba egz. kwota złliczba egz. kwota zł
199911332100608, 0013063154029, 30307946399, 0027474301036, 30422975895, 00
2000*493332509, 60388759017, 30191925988, 5010739117515, 40
1105
11555**
21 402, 00
19281, 80**
Ogółem16265133117, 6016950213046, 60499872387, 5038213418551, 7016889116578, 80

*  Egzemplarze przekazane autorom, redaktorom naukowym, bibliotekom wydziałowym i studentom podczas akcji gratisowo - przecenowej i kiermaszu w dniach 7 - 11 marca 2000 r.

**Stan na 31 marca 2000 r.

Ten artykuł pochodzi z wydania: