Sprawy socjalne

    Działalność socjalna prowadzona jest na rzecz pracowników, byłych pracowników i członków ich rodzin oraz inne osoby wskazane w Regulaminie. Zakres przedmiotowy i podmiotowy działalności socjalnej organizowanej przez Uczelnię oraz szczegółowe zasady i warunki korzystania z ulgowych usług i świadczeń socjalnych finansowanych ze środków Funduszu określa Rektor w Regulaminie ZFŚS i w rocznym planie rzeczowo - finansowym, uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi, uwzględniając wymogi Ustawy o ZFŚS. Dział Spraw Socjalnych przygotowuje projekty programu działalności socjalnej, Regulaminu, wstępnych propozycji podziału środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności oraz wstępne propozycje w zakresie przyznawania świadczeń socjalnych osobom uprawnionym.

    Dla pracowników Uczelni dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe. Dla byłych pracowników Uczelni, będących emerytami lub rencistami dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. Równowartość dokonanych odpisów Uczelnia ma obowiązek przekazać na rachunek bankowy Funduszu w terminie do 30 września, z tym, że w terminie do 31 maja przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75 % równowartości odpisów przewidzianych na dany rok kalendarzowy.

    Nie wykorzystane środki finansowe w danym roku przechodzą na rok następny. Do korzystania z Funduszu w 1999 roku uprawnionych było 5690 osób.

Podział rzeczowo - finansowy ZFŚS za rok 1999
Dochody
Lp. Zwiększenia  środków  funduszu
1Środki pozostałe z 1998 roku566 586, 05
2Odpis podstawowy3 692 065, 00
3Zwiększenie odpisu z tytułu opieki socjalnej nad emerytami380 525, 00
4Wpłaty z tytułu pożyczek mieszkaniowych1 607 421, 12
5
Inne wpłaty:
- wpłaty pracowników
- odsetki z pożyczek mieszkaniowych
- odsetki bankowe
 
440 221, 86
164 586, 87
63 557, 32
Razem6 914 963, 22

Wydatki
Lp. Przeznaczenie%WykonaneWpłatyDopłaty z ZFŚS
1Wypoczynek502 748 254, 80117 682, 522 630 572, 28
2
Pomoc finansowo - rzeczowa, w tym:
- zapomogi materialne i rzeczowe, w tym:
    a) pracownicy
    b) emeryci
- dopłaty do wyżywienia
- dopłaty do "zielonych szkół"
- nowonarodzone dzieci
- paczki dla emerytów
8
526 373, 17
364 533, 68
279 633, 68
84 900, 00
10 130, 38
15 898, 00
45 100, 00
90 711, 11
----526 373, 17
3
Działalność sportowo - rekreacyjna:
- sport
- jeździectwo
- rekreacja
128 320, 77 6 733, 2121 587, 56
4Wycieczki5512 774, 32191 812, 32320 962, 00
5
Działalność kulturalno - oswiatowa, w tym:
- imprezy kulturalno-oswiatowe i rozrywkowe, zakup

biletów wstępu i karnetów

- Dzień Dziecka
- imprezy mikołajkowe
- paczki mikołajkowe
- okolicznościowe spotkania emerytów
- inne
4
197 852, 99 
58 986, 00
1 165, 10
7 806, 68
96 799, 47
20 357, 00
12 738, 74
25 550, 00172 302, 998
7Pożyczki mieszkaniowe252 251 042, 85----2 251 042, 85
8
Dofinansowanie ośrodków wypoczynkowych:
- Szczyrk
- Zarzecze
- Sąpłaty
- Borne Sulinowo
    a) Żeglarstwo
4
292 550, 84
63 897, 95
87 026, 49
30 000, 00
99 626, 40
12 000, 00
98 443, 81
26 977, 04
13 538, 62
13 781, 95
43 818, 21
328, 00
194 107, 03
36 920, 91
73 487, 87
16 218, 05
55 808, 19
11 672, 00
9Rezerwa3Kwota do dyspozycji na 2000 r. to 357 793, 48
Razem1006 557 169, 74440 221, 866 116 947, 88
Ten artykuł pochodzi z wydania: