VII. BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA

    W 1999 roku na wniosek Biblioteki Senat Uniwersytetu Śląskiego przyjął uchwałę zobowiązującą władze uczelni do podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków lokalowych Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Konieczność zmian lokalowych wynika z dynamicznego rozwoju Biblioteki w zakresie nowych form udostępniania zbiorów i zasobów informacji naukowej z nośników elektronicznych. Poszerzono prenumeratę baz danych o nowe tytuły ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych. Wprowadzono szerszy dostęp on-line do czasopism elektronicznych w tym pakiet dla nauk społecznych i humanistycznych firmy EBSCO/Lange & Springer. Kontynuowano prace nad rozbudową systemu komputerowego "PROLIB" ze szczególnym uwzględnieniem otwartego dostępu do katalogu. Zmodernizowano system InfoWare służący sieciowemu rozpowszechnianiu baz danych. Jego nowa wersja IRIS CD WebWare daje możliwość łatwiejszego podłączenia do baz kolejnych użytkowników oraz efektywniejszego wykorzystania elektronicznych źródeł informacji w uczelni.

    W ramach Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych realizowano 1 roczny Program TEMPUS-JEP poświęcony komputeryzacji i efektywności wykorzystania baz CD-ROM. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego jako koordynator ww. projektu współorganizowała i uczestniczyła w międzynarodowej konferencji "Biblioteka elektroniczna dzisiaj. Efektywne wykorzystanie baz CD-ROM w sieciach komputerowych". W wyjazdach szkoleniowych programu do Madrytu i Londynu wzięło udział 17 bibliotekarzy Bibliotek konsorcyjnych, w tym 4 osoby z BUŚ.

    Proces ustawicznego dokształcania personelu i czytelników prowadzony w BUŚ od kilku lat, dał możliwość szerokiego wykorzystania aktualnych wykazów bibliograficznych krajowego i światowego dorobku naukowego. W roku sprawozdawczym w Czytelni Oddziału Informacji Naukowej skorzystało z elektronicznych źródeł 2790 użytkowników, w tym 500 pracowników naukowych, 2060 studentów i 230 osób spoza uczelni. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego oferowała 42 tytuły źródeł w wersji CD-ROM, 67 tytułów czasopism elektronicznych oraz 9 baz on-line.

    Napełniano bazę Bibliografia prac naukowych pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Na dzień 31. 12. 1999 r. baza liczyła 11285 rekordów bibliograficznych i 1993 hasła autorskie. W 1999 roku wprowadzono 3534 nowe opisy bibliograficzne w tym 1160 rekordów biblioteki specjalistyczne. Kontynuowano prace nad ogólnokrajową bazą "Polska literatura humanistyczna" z indeksem cytowań, baza liczy ok. 600 pełnych opisów i 10 tys. cytowań. Podjęto rozmowy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mające na celu przygotowanie wspólnego projektu działań na rzecz rozbudowy bazy.

    W czerwcu 1999 r. zakończył działalność Zespół do badań naukometrycznych. Prof. Grzegorz Racki - Kierownik Zespołu przygotował i przedstawił władzom uczelni raport z wykonanych zadań. Od października 1999 r. za zgodą nowych władz uczelni Zespół wznowił działalność. Jednocześnie rozpoczęto odpłatne opracowywanie kwerend bibliometrycznych na zlecenie jednostek i instytucji z zewnątrz.

    Z początkiem roku 1999 zakupiono serwer SUN, na którym posadowiono wszystkie zasoby elektroniczne Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, w tym katalog w wersji elektronicznej (nowe nabytki) oraz kopię Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych. Podłączono 18 nowo zakupionych komputerów z czego 6 stanowisk dla użytkowników i 12 dla pracowników merytorycznych. Częściowo zmodernizowano sprzęt w katalogu Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.

    Wzorem lat poprzednich Biblioteka udostępniała zbiory na zewnątrz poprzez wypożyczalnię miejscową i międzybiblioteczną oraz prezencyjnie w czytelniach. Biblioteka przy 193 miejscach w czytelniach zarejestrowała 47 304 odwiedziny. W 1999 roku Biblioteka wypożyczyła zbiory 19 996 czytelnikom. Przyjęto 238 581 zamówień, z czego zrealizowano 173 275 wypożyczeń. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna przyjęła 3 640 zamówień pracowników naukowych i studentów, z czego zrealizowano 3 274, w tym 2 151 zamówień krajowych i 1 123 zamówienia zagraniczne. Z roku na rok za sprawą łatwiejszego dostępu do spisów bibliograficznych światowej literatury naukowej rośnie zainteresowanie i wykorzystanie usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

    W roku sprawozdawczym Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego prowadziła wymianę wydawnictw ze 190 instytucjami. Reaktywowano wymianę z Univerzita Mateja Biela Barska Bystrica.

    W minionym roku tak jak w latach poprzednich utrzymywał się zmniejszony zakup nowych książek.

Ten artykuł pochodzi z wydania: