Pomoc materialna

    Pomoc materialna dla studentów studiów dziennych Uniwersytetu Śląskiego obejmuje szeroki zakres świadczeń. Stypendium socjalne kieruje się do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, stypendium za wyniki w nauce może otrzymać student po I roku studiów, mający odpowiednio wysoką średnią ocen i znajdujący się w liczbie 25% najlepszych studentów wydziału. Pozostałe świadczenia to zapomoga dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnych warunkach materialnych oraz realizowane w formie ulgowych cen dopłaty do zakwaterowania w domach studenckich i dopłaty do obiadów w stołówkach studenckich. Od marca 1998 r. zakres pomocy poszerzył się jeszcze o stypendia specjalne, do których uprawnieni są studenci niepełnosprawni, a także dopłaty do zakwaterowania i wyżywienia w obiektach innych niż domy i stołówki studenckie. Te ostatnie świadczenia w naszej uczelni w zasadzie nie funkcjonują ze względu na wystarczającą liczbę miejsc w stołówkach studenckich oraz znaczną ilość niewykorzystanych miejsc w akademikach. Studenci, którzy osiągnęli średnią ocen nie niższą niż 4, 50, a ponadto posiadający szczególne osiągnięcia naukowe mogą po ukończeniu II roku ubiegać się o stypendium Ministra Edukacji Narodowej. W roku akademickim 1999/2000 stypendia takie, wynoszące 650, 00 zł, otrzymało 13 osób.

    W roku akademickim 1998-1999 przyznano 3093* stypendia za wyniki w nauce i 1174* stypendia socjalne. Tendencja wzrostowa liczby stypendiów za wyniki w nauce w stosunku do liczby stypendiów socjalnych, zgodna z preferencjami przyjętymi przez władze Uczelni i samorząd studencki, daje się zauważyć od roku 1991. Średnia wysokość stypendium socjalnego w marcu 1999 r. wynosiła 170, 00 zł, stypendium za wyniki w nauce - 267, 00 zł, zaś odpowiednio w październiku 1999 r. - 166, 00 zł (socjalne) i 281, 00 zł (za wyniki w nauce). Stypendia specjalne przyznano 59* studentom niepełnosprawnym, a ich wysokość uzależniona od stopnia niepełnosprawności wynosiła odpowiednio 174, 00, 195, 00 lub 217, 00 zł (kwoty te są niestety ciągle opodatkowane). Liczba przyznanych zapomóg ustaliła się w latach 1996-1998 na względnie stałym poziomie średnio ok. 420 rocznie, z widocznym spadkiem do 251* w roku akademickim 1998/1999. Od października 1997 r. zapomoga przyznawana przez dziekana wynosi do 130, 00 zł, a rektor w szczególnych przypadkach może ją podwyższyć do 250, 00 zł.

Ten artykuł pochodzi z wydania: