INFORMATYZACJA UCZELNI

    Problematyka informatyzacji koncentrowała się na kilku podstawowych zagadnieniach związanych z:

 • - uczestnictwem Uniwersytetu Śląskiego w Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (ŚASK),
 • - rozwojem lokalnych sieci komputerowych w Uczelni,
 • - działalnością Głównego Informatyka i Centrum Techniki Obliczeniowej,
 • - pracami związanymi z wymianą oprogramowania dziekanatowego.

    1 października 1999r rozpoczęła pracę Rada Użytkowników Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej nowej kadencji, przewodniczącym został Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu Śląskiego prof dr hab. Janusz Janeczek, drugim reprezentantem Uniwersytetu w Radzie została pani dr Ewa Magiera. Działania Przewodniczącego Rady i jej członków szły głównie w kierunku skonsolidowania środowiska śląskiego i wypracowania odpowiednich dla wszystkich naukowych użytkowników zasad korzystania z zasobów ŚASK.

    30 września 1999 r. zakończyła swoją kadencję Rada Programowa ds. Informatyki pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Sładka. Nowa Rada Programowa została powołana z dniem 1 października 1999 r. w następującym składzie:

 • - prof. UŚ dr hab. inż. Alicja Wakulicz - Deja - przewodnicząca,
 • - prof. UŚ dr hab. inż. Dariusz Badura - wiceprzewodniczący,
 • - prof. UŚ dr hab. Stanisław Kucharski,
 • - mgr Wanda Dziadkiewicz,
 • - mgr Jerzy Jura,
 • - dr Ewa Magiera,
 • - dr Marian Pawełczyk,
 • - dr Jolanta Tambor.

    Rada zajmuje się oceną obecnego stanu informatyzacji Uniwersytetu oraz opracowaniem strategii rozwoju informatyki w Uniwersytecie, jak również różnego rodzaju sprawami bieżącymi.

    Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji Uczelni - Główny Informatyk - dr Ewa Magiera, powołana na to stanowisko 1 października 1998 roku, koordynowała proces informatyzacji w skali całej uczelni. Z inicjatywy Głównego Informatyka między innymi: uregulowano sprawy zakupów sprzętu komputerowego, zasady realizacji lokalnych sieci komputerowych, podjęto pracę nad wymianą oprogramowania dziekanatowego.

    Prof. UŚ dr hab. inż. Dariusz Badura został powołany przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego na przewodniczącego komisji, mającej na celu opracowanie zasad i nadzorowanie wymiany oprogramowania wspomagającego pracę dziekanatów i jednostek administracji centralnej, które z dziekanatami współpracują.

    Wprowadzono ogólnouczelniany regulamin sieci USNET, na podstawie którego głównym administratorem USNET został dyrektor CTO.

    Sieci komputerowe Uczelni, połączone ze sobą przez Śląską Akademicką Sieć Komputerową. W grudniu 1997 r. ŚASK stała się częścią krajowej sieci POL-34, wskutek czego Uniwersytet Śląski uzyskał szybkie połączenie sieciowe z takimi ośrodkami naukowymi i akademickimi, jak: Poznań, Wrocław i Gdańsk. W marcu 1999 r. sieć POL-34 uzyskała połączenie z zachodnioeuropejską siecią naukowo-badawczą TEN-155, co zdecydowanie poprawiło jakość łączności internetowej z Europą Zachodnią i USA.

    W październiku 1999 r. Ośrodek Działalności Dydaktycznej w Jastrzębiu został przyłączony do Internetu za pomocą przyłączenia o przepływności 64 kbps, wykonanego do sieci POLPAK-T, której operatorem jest Telekomunikacja Polska S. A. Sieć POLPAK-T służy w tym przypadku jako połączenie sieci lokalnej ODD z ŚASK.

    Zagadnieniami technicznymi, związanymi z funkcjonowaniem sieci komputerowej, zarówno wewnątrz Uczelni, jak i w aspekcie połączenia z sieciami zewnętrznymi, zajmowało się Centrum Techniki Obliczeniowej. Do podstawowych zadań CTO, związanych z dostępem do Internetu, należało zarządzanie przestrzenią adresową Internetu, czyli przydzielanie adresów internetowych zarówno wewnątrz Uczelni, jak i dla zainteresowanych instytucji naukowych i akademickich z Katowic oraz Sosnowca, zarządzanie systemem nazw internetowych DNS (przydzielanie i aktualizacja nazw domenowych dla komputerów przyłączanych do sieci uniwersyteckiej oraz do sieci innych instytucji naukowych i akademickich).

    Centrum Techniki Obliczeniowej zajmowało się również eksploatacją serwerów sieciowych, umożliwiających około 2000 pracowników i studentów korzystanie z internetowej poczty elektronicznej. W serwerach sieciowych utrzymywane było w roku 1999 archiwum zwierciadlane, umożliwiające sieciową instalację systemu operacyjnego Linux, dzięki czemu w Uczelni i poza nią wykonano kilkadziesiąt instalacji tego systemu. Udostępniano również i inne usługi Internetu, takie jak: serwis Usenet news i serwis W3cache. Na terenie CTO dostępna była nowoczesna pracownia internetowa wyposażona dzięki współpracy CTO z Fundacją im. Stefana Batorego, w której studenci intensywnie korzystali z usług Internetu. Od wiosny 1999 r. podobna pracownia dostępna jest w Sosnowcu, a pracownicy i studenci wydziałów Uczelni zlokalizowanych w Sosnowcu uzyskali znacznie lepsze warunki dostępu do sieci dzięki zmodernizowanej lokalnej sieci komputerowej.

    Na przełomie 1998/99 uruchomiono w CTO, dzięki dotacji KBN, nowy serwer sieciowy ogólnego przeznaczenia co wyraźnie wpłynęło na poprawę usług oferowanych przez CTO.

    Zmodernizowano sieci lokalne w budynkach Wydziału Nauk o Ziemi przy ul. Będzińskiej, Instytutu Fizyki przy ul. Uniwersyteckiej 4, Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 12, uzyskano odpowiednie certyfikaty

    Usługi, świadczone dla uczelni w zakresie serwisu WWW, polegają na udostępnianiu stron WWW, utworzonych w języku HTML, użytkownikom serwisu posługującym się przeglądarkami WWW. Użytkownicy serwisu pochodzą zarówno z uczelni, jak i spoza niej. Serwis WWW uczelni udostępniany jest za pomocą serwera WWW o adresie http://www.us.edu.pl. Serwis WWW o znaczeniu pozauczelnianym udostępniany jest za pomocą serwera WWW o adresiehttp://www.man.katowice.pl. Serwis WWW CTO udostępniany jest za pomocą serwera WWW o adresie http://www.cto.us.edu.pl.

    Całość serwisu WWW podlega aktualnie reorganizacji zgodnie z wykonanym w CTO w roku 1999 projektem i docelowo będzie udostępniana przez serwer o adresie http://www.us.edu.pl.

    W związku z rekonstrukcją serwisu WWW pracownicy CTO (mgr Maciej Uhlig, mgr Ewa Uhlig) brali w 1999 r. udział w systematycznych pracach zespołu (z udziałem dra Dariusza Rotta - rzecznika prasowego UŚ i redaktora "Gazety Uniwersyteckiej", mgr Mirosławy Łukaszek - kierownika Biuro Promocji i Karier, prof. Artura Starczewskiego - grafika) przygotowującego nowy serwis. Praca ta jest kontynuowana.

    Zespół realizujący serwis WWW wykonał w roku 1999, miedzy innymi, następujące prace: pełne wydanie informatora dla kandydatów na studia na rok 1999/2000, angielską wersję informacji o Uniwersytecie (Dział Współpracy z Zagranicą), historię uczelni (kalendarium, doktoraty), wybory i nowe władze uczelni, prawo uczelni (statuty, zarządzenia, pisma okólne), prawo o szkolnictwie wyższym, wprowadzenie do wydawnictw publikacji książkowych z całego roku i zmiana szaty graficznej, zakładanie stron dla wydziałów, zakładów, jednostek uczelni, ECTS.

    W związku z problemem roku 2000 wykonano informacyjną stronę WWW, na której udostępniono podstawowe informacje i oprogramowanie do testowania komputerów PC.

    Poniżej przedstawiono wybrane elementy statystyki serwerów WWW obsługiwanych przez CTO.

  www.us.edu.plhttp://www.man.katowicewww.cto.us.edu.pl razem
liczba żądań 532 352, 00 593 103, 00 114 820, 00 1 240 275
liczba żądań dziennie 1 462, 00 1 697, 00 328, 00 3 487
żądania z Polski [%] 59, 8428, 80 53, 60  
Ten artykuł pochodzi z wydania: