Działalność studencka

    W roku 1999 liczba zarejestrowanych uczelnianych organizacji studenckich, tj. kół naukowych, artystycznych i sportowych zbliżyła się do 70. Faktycznie czynnych było ok. 40 kół, a ich aktywność przejawiała się organizowaniem konferencji, obozów naukowych oraz publikacjami i działalnością artystyczną. Dotacja UŚ na działalność kół oraz funkcjonowanie organów samorządu studenckiego w 1999 roku wyniosła ok. 200 tys. zł. Oprócz tego uzyskano znaczące darowizny od kontrahentów uczelni, w tym prowizję rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych od firmy ubezpieczającej studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, podziału wszystkich tych środków dokonuje Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego. Niezależnie od tego, wyróżniające się przedsięwzięcia studenckie otrzymują dotacje celowe MEN. W roku 1999 kwota przyznana przez ministerstwo dziewięciu podmiotom wyniosła 33 tys. zł. Wśród studentów działają także rozmaite stowarzyszenia, nie będące integralną częścią Uniwersytetu i tym samym nie otrzymujące finansowego wsparcia uczelni, wśród których wypada wymienić tradycyjnie obecne AZS, NZS i ZSP, a z młodszych m. in. Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa "EL§A" i Towarzystwo Wspierania Niezależnych Inicjatyw Studenckich.

Ten artykuł pochodzi z wydania: