I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

    W okresie od stycznia 1999 roku do kwietnia 2000 r. dokonano przekształceń 23 jednostek dydaktyczno-naukowych, zmieniono nazwy, połączono, a głównie tworzono nowe jednostki.

    Uniwersytet Śląski składa się z 10 wydziałów (z Filią w Cieszynie), 5 międzywydziałowych jednostek dydaktycznych i ośrodka zamiejscowego, obejmujących:

 1. 27 instytutów, składających się z 11 katedr, 178 zakładów, 45 pracowni i 7 innych jednostek,
 2. 39 katedr (nie wchodzących w skład instytutów) składających się z 27 zakładów, 9 pracowni i 4 laboratoriów,
 3. 11 samodzielnych zakładów,
 4. 16 innych samodzielnych jednostek, m. in. : Centrum Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej, Centrum Badań nad Społeczeństwami Informacyjnymi, Centrum Rozwoju Kierowniczej Kadry Oświatowej, Pracowni Konserwacji Książek,
 5. 19 bibliotek wydziałowych, instytutowych i katedr oraz bibliotek w jednostkach ogólnouczelnianych.

    Jest to łącznie ponad 393 wydziałowych jednostek dydaktyczno-naukowych. Ich liczba systematycznie wzrasta (z 220 w roku 1990 do 330 w roku 1996 i z 370 w roku 1999 r. do 393 w roku 2000).

Główne zmiany organizacyjne w ostatnim roku polegały na tworzeniu nowych jednostek m. in. :

 1. w Wydziale Filologicznym utworzono Międzyinstytutową Czytelnię Neofilologiczną, a w Instytucie Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej utworzono Centrum Studiów Kanadyjskich,
 2. w Wydziale Nauk o Ziemi w Katedrze Geografii Ekonomicznej utworzono Zakład Geografii Osadnictwa i Studiów Regionalnych, Zakład Geografii Społecznej oraz Zakład Gospodarki Przestrzennej, a w Katedrze Paleontologii i Stratygrafii Zakład Paleozoologii,
 3. w Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym w Instytucie Pedagogiki utworzono Zakład Edukacji Informatyczno Technicznej i Zakład Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego.

    Pozostałe zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni :

 1. powołano Pełnomocnika Rektora ds. Programów Europejskich,
 2. powołano Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych i utworzono Dział Spraw Obronnych i Ochrony oraz Kancelarię Tajną.

    Zmiany w strukturze Administracji Centralnej dotyczyły:

 1. utworzenia Biura Promocji i Karier,
 2. utworzenia Działu ds. Analiz Ekonomicznych i Rozliczeń Finansowych, w miejsce Samodzielnej Sekcji Rozliczeń Finansowych,
 3. likwidacji Działu Agend Kulturalnych i utworzenia stanowiska Głównego Specjalisty ds. Kultury i Organizacji Imprez,
 4. utworzenia Samodzielnej Sekcji ds. Inwestycji,
 5. utworzenia Samodzielnych Sekcji Administracyjno-Gospodarczych w Bibliotece Głównej oraz dla obiektu przy ul. Szkolnej 7 w Katowicach,
 6. utworzenia Samodzielnej Sekcji Poligraficznej w Filii UŚ w Cieszynie.

    W dniu 28 września 1999 r. Senat Uczelni uchwalił nowy Statut Uniwersytetu Śląskiego.

W oparciu o nadesłane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej propozycje opracowano zmianę treści niektórych postanowień Statutu.

    Uczelnia sfinalizowała sprawę sprzedaży położonej w Katowicach Szopienicach przy ul. ks bpa H. Bednorza 1 nieruchomości po zlikwidowanym ZRB. Na podstawie notarialnej umowy sprzedaży w dniu 30 listopada 1999 r. Uniwersytet zbył prawo własności budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego zabudowanego nim gruntu na rzecz 3 osób prywatnych. Notarialną umową darowizny z dnia 3 sierpnia 1999 r. Uczelnia przekazała na rzecz Gminy Katowice niezabudowany teren o pow. 575 m2 wchodzący w skład przedmiotowej nieruchomości, z przeznaczeniem na rozbudowę VI Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach.

    W oparciu o notarialną umowę darowizny z dnia 30 listopada 1999 r. Gmina Cieszyn przekazała na rzecz Uniwersytetu teren o pow. 8308 m2 usytuowany na terenie Miasta Cieszyna, z przeznaczeniem na budowę obiektów dydaktycznych.

    Rok 1999 był kolejnym rokiem starań Uczelni o pozyskanie gruntów na terenie Gminy Mikołów - Mokre z przeznaczeniem na utworzenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego. W dniu 30 listopada 1999 r. Uniwersytet zawarł porozumienie z Polską Akademią Nauk precyzujące zasady współpracy stron w realizacji tego przedsięwzięcia. Swój udział w tworzeniu Śląskiego Ogrodu Botanicznego zadeklarował także Zarząd Województwa Śląskiego, akcentując w ten sposób regionalny charakter inwestycji. Uniwersytet przekazał do Zarządu Województwa Śląskiego opracowanie geodezyjne terenów przeznaczonych pod utworzenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego akceptując propozycję przejęcia gruntów przez Zarząd Województwa Śląskiego. Przygotowano porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem a Zarządem Województwa Śląskiego, w którym określone zostaną zasady i formy współpracy stron przy tworzeniu Ogrodu.

  Uniwersytet otrzymał złożone przez władze Miast w Rybniku i Wodzisławiu Śląskim propozycje rozpoczęcia na terenie tych miast zajęć dydaktycznych, oraz przez władze Jastrzębia propozycje rozszerzenia istniejącego ośrodka o nowe obiekty i kierunki kształcenia. Podjęcie decyzji w tym zakresie możliwe będzie po skonkretyzowaniu warunków i form ewentualnej współpracy pomiędzy stronami.

    W listopadzie 1999 roku zawarte zostało ramowe porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Miastem Sosnowiec o wzajemnej pomocy i wspólnych przedsięwzięciach.

    Zawarto na rok akademicki 1999/2000 kolejne porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Komendą Główną Policji w Warszawie w sprawie wspólnego przeciwdziałania narkomanii i handlowi narkotykami na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

    Przygotowano tekst ramowego porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S. A. , którego celem jest powiązanie tematyki prowadzonych w uczelni prac naukowo-badawczych i programów kształcenia studentów z aktualnymi i perspektywicznymi planami rozwoju międzynarodowej komunikacji lotniczej w województwie śląskim. Formy i warunki współpracy określać będą umowy o współpracy zawarte pomiędzy Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S. A. a władzami realizujących współpracę wydziałów: Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Techniki, Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego oraz Kolegium Języka Biznesu. Porozumienie to zostało podpisane w maju 2000 r.

    W opracowaniu jest Regulamin Organizacyjny Administracji UŚ.

Ten artykuł pochodzi z wydania: