Akademickie i naukowe programy współpracy

Programy akademickie

    1. Program Socrates/Erasmus

    a) Rok akademicki 1998/1999.

    Uniwersytet Śląski uzyskał akceptację Kontraktu Uczelnianego. Zawarte zostały 22 umowy z uniwersytetami z 8 krajów Unii Europejskiej, w wyniku których 40 studentów Uniwersytetu studiuje w zagranicznych Uczelniach. Studia odbywają się na zasadach wymienności i są dofinansowane z budżetu Unii. W ramach programu realizowane są również krótkoterminowe wyjazdy 6 nauczycieli akademickich.

    b)Rok akademicki 1999/2000.

    Rozpoczęto realizację drugiego Kontraktu Uczelnianego Socrates/Erasmus. Zawartych zostało 30 umów z uniwersytetami z 10 krajów Unii Europejskiej. Kontrakt obejmuje następujące komponenty programu: OMS (Organizacja Wyjazdów Studentów), TS (Krótkoterminowe Wyjazdy Nauczycieli), IP (Kursy Intensywne ), ILC ( Zintegrowane Kursy Językowe), CDA (Opracowanie Programów Studiów). W komponencie OMS i TS zaplanowano odpowiednio wyjazdy 75 studentów i 29 nauczycieli akademickich oraz przyjazdy na Uniwersytet 55 studentów i 39 nauczycieli akademickich.

    c)Rok akademicki 2000/2001.

    Opracowano wniosek na odnowienie Kontraktu Uczelnianego Socrates/Erasmus. Zawartych zostało 47 umów z uniwersytetami z 11 krajów Unii Europejskiej. Aplikacja obejmuje następujące komponenty: OMS, TS, PV, ECTS, CDA. Zaplanowano wyjazdy 122 studentów oraz 54 nauczycieli akademickich.

    Tempus

- Realizacja projektu nr JEP-13440 "Problematyka Unii Europejskiej i integracji Polski - dwuletni moduł dla studentów hispanistyki". Wydział Filologiczny.

- Realizowano projekt nr S_JEP-12037-97 "Curricula Development for B. Sc. and M. Sc. Degree in Biology. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska.

- Realizacja projektu JEP-11551-96 - "European Cultural Studies in Higher Education" Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej.

- Realizacja projektu JEP-8343-94 - "European Mobility Scheme for Physics Students" (EMSPS). Instytut Fizyki.

- Uczestnictwo w pracach międzyuczelnianych projektów realizowanych w ramach programu Tempus II bis w zakresie komponentów: NET, UNIQUE, EXPAND i TRAF oraz zarządzanie projektem SQUADS.

    Wielkość wymiany osobowej:

    Ilość wyjazdów pracowników Uniwersytetu do partnerów zagranicznych - 84,

    Ilość przyjazdów gości na Uniwersytet Śląski - 21.

    3. CEEPUS - (Central European Exchange Program for Universities Studies) - wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno pracowników naukowych jak i studentów. Program koordynuje Wydział Filologiczny (Instytut Filologii Słowiańskiej).

    Wielkość wymiany osobowej:

    Ilość wyjazdów - 6,

    Ilość przyjazdów - 6.

    4. DAAD - (Deutscher Akademischer Austanschdienst) - polsko-niemiecka wymiana stypendialna w szkołach wyższych i innych placówkach naukowych w Niemczech. Stypendia otrzymało 10 osób, w tym wyjazdy po jednej osobie na konferencję i kurs językowy, dwie osoby na staż oraz 6 na studia.

    Wielkość wymiany osobowej:

    Ilość wyjazdów - 8,

    Ilość przyjazdów - 2.

    5. Fundacja Fulbrighta - (Fulbright Commission) - wymiana stypendialna między Polską a USA, wspieranie wymiany akademickiej.

    Wielkość wymiany osobowej:

    Ilość wyjazdów - 3,

    Ilość przyjazdów - 1.

    Fundacja Popierania Nauki Kasa im. Józefa Mianowskiego - Stypendia przyznawane są badaczom spoza Polski, szczególnie z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, którzy zamierzają prowadzić badania w Polsce.

    Wielkość wymiany osobowej:

    Ilość przyjazdów - 1.

    7. Program Stypendialny Fundacji Alexandra von Humbolta

    Wielkość wymiany osobowej:

    Ilość wyjazdów - 1.

Międzynarodowe projekty badawcze

    Program Ramowy Unii Europejskiej

    Uniwersytet Śląski ubiega się o dofinansowanie projektów badawczych w ramach 5 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego. Dotychczas opracowano i zgłoszono 5 projektów. Są to:

    - The Spatial, Physical and Social Environment of Universities as a Basis of Development of European Knowledge Society (DEKS).

    - AQUA Assessment of Water Quality.

    - Reducing Ecological Risk of Soil Contamination using Phytoremediation and Plant Growth Promoting Bacteria.

    - Rozpoznanie możliwości budowy pilotowej instalacji do odzyskania energii geotermalnej do celów grzewczych.

    - Biodiversity in the Urban Environment.

    Inco-Copernicus

    Realizacja projektu nr IC15-CT96-0704. Niekonwencjonalne technologie produkcji stopów z pamięcią kształtu: wysokotemperaturowe stopy na bazie miedzi oraz stopy NiTi. Koordynator prof. dr hab. inż. Henryk Morawiec. Instytut Fizyki i Chemii Metali.

    Leonardo da Vinci

    Uzyskanie akceptacji na realizację projektu: "Kształcenie dorosłych na potrzeby restrukturyzacji regionu przemysłowego" (Edult Education for Restructuring Region). Koordynator dr Anna Adamus-Matuszyńska (Szkoła Zarządzania)

    Program Polonium

    Realizowano następujące projekty:

1. Nowe materiały dla elektroniki: krystaliczne ferroelektryki o strukturze perowskitu (Ag-V, Nb, Ta-O); szkliste półprzewodniki tlenkowe (V-Te, Sb, Bi-O). Koordynator prof. dr hab. Krystian Roleder. Instytut Fizyki.

2. Badania strukturalne amorficznych warstw In-Se metodami EXAFS i anormalnego rozpraszania prom. X. Koordynator prof. dr hab. Andrzej Burian. Instytut Fizyki.

    Bilateralne projekty badawcze

    Uniwersytet Śląski realizował 189 prac badawczych wspólnie z partnerami z 32 krajów świata.

Ten artykuł pochodzi z wydania: