III. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA ORAZ SPRAWY STUDENCKIE

    W roku akademickim 1999/2000 prowadzono w ramach dziesięciu Wydziałów oraz pięciu jednostek międzywydziałowych studia stacjonarne pięcioletnie magisterskie i dwustopniowe na 23 kierunkach, studia trzyletnie zawodowe (licencjackie) na 8 kierunkach oraz dwuletnie uzupełniające studia magisterskie dla absolwentów trzyletnich studiów zawodowych i Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych. Ponadto prowadzono studia zaoczne i wieczorowe (odpłatnie) na 18 kierunkach oraz trzyletnie studia zawodowe (licencjackie), a także magisterskie studia uzupełniające dla absolwentów studiów zawodowych, Studiów Nauczycielskich i absolwentów Nauczycielskich Kolegiów. Na szczególną uwagę zasługuje działalność Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) oraz Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (MISMP). Taka forma studiów jest odpowiedzią Uczelni na rosnące aspiracje edukacyjne młodzieży.

    Na szczególne podkreślenie zasługuje wprowadzenie na kierunkach: fizyka, matematyka, filologia polska, filologia angielska, geografia, geologia, psychologia i filozofia ž Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS). Obecnie trwają przygotowania do wprowadzenia ECTS na pozostałych kierunkach studiów. Ponadto kierunki: fizyka, filologia polska, filologia angielska, psychologia oraz socjologia zostały poddane ocenie jakości kształcenia przez Zespół Oceniający składający się ze specjalistów z zakresu danego kierunku kształcenia powołany przez Komisję Akredytacyjną Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W najbliższym czasie ocenie jakości kształcenia zostanie poddany kierunek: filozofia.

    Uczelnia kształci obecnie na wszystkich typach studiów 37 935 studentów, w tym na studiach stacjonarnych 16 239, a na studiach zaocznych i wieczorowych 21 696 (w roku ubiegłym studiowało łącznie 37 760 studentów). Uczelnia kształci również 130 obywateli innych państw.

    W roku akademickim 1999/2000 - o miejsca na studiach stacjonarnych ubiegało się 14 812 kandydatów, spośród których na I rok studiów magisterskich i zawodowych zostało przyjętych 4 306, a na studia magisterskie uzupełniające 613. Na studia zaoczne i wieczorowe zgłosiło się 8 115 kandydatów - na studia magisterskie i zawodowe przyjęto 5 541, natomiast na studia uzupełniające 1 784.

    Dużym zainteresowaniem na studiach stacjonarnych cieszyły się następujące kierunki:

- psychologia - 17, 1 kandydata na jedno miejsce,
- reżyseria - 11, 2 kandydata na jedno miejsce,
- realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia- 9, 3 kandydata na jedno miejsce,
- filologia angielska - 8, 1 kandydata na jedno miejsce,
- język hiszpański- 7, 6 kandydata na jedno miejsce,
- politologia - 6, 5 kandydata na jedno miejsce,
- informatyka- 6, 4 kandydata na jedno miejsce,
- prawo - 5, 7 kandydata na jedno miejsce,
- socjologia (3-letnia) - 5, 0 kandydata na jedno miejsce.

    Uniwersytet co roku wzbogaca swoją ofertę edukacyjną. W roku akademickim 1998/99 wprowadzono nowe formy i kierunki (specjalności) kształcenia: chemia środowiska - stacjonarne studia magisterskie, dwukierunkowe kształcenie nauczycieli w zakresie chemii i fizyki oraz w zakresie fizyki i informatyki - stacjonarne studia magisterskie, informatyka dla absolwentów zawodowych studiów informatycznych - stacjonarne studia uzupełniające, geofizyka - stacjonarne studia magisterskie, języki wschodniosłowiańskie - stacjonarne studia zawodowe, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (MISMP) - stacjonarne studia magisterskie oraz język angielski dla absolwentów KJB UŚ, Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie - zaoczne magisterskie studia uzupełniające.

    W roku akademickim 1998/1999 - 206 studentów rozpoczęło naukę na kierunkach: fizyka o specjalności informatyka, zarządzanie i marketing oraz pedagogika w nowym Ośrodku Działalności Dydaktycznej UŚ w Jastrzębiu Zdroju. Nowa placówka UŚ z pewnością ułatwi młodzieży naszego regionu dostęp do szkolnictwa wyższego.

    W roku akademickim 1999/2000 również wprowadzono nowe formy i kierunki (specjalności) kształcenia: pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim - stacjonarne studia zawodowe, filozofia - stacjonarne magisterskie studia uzupełniające, socjologia o specjalności zarządzanie pracą socjalną dla absolwentów licencjackich studiów o kierunku zarządzanie i marketing realizowanych w Szkole Zarządzania UŚ oraz absolwentów licencjackich studiów socjologicznych o specjalności: praca socjalna - zaoczne magisterskie studia uzupełniające, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - stacjonarne magisterskie studia uzupełniające oraz w Filii UŚ, w Cieszynie: etnologia - zaoczne studia magisterskie i pedagogika o specjalności: edukacja religijna - stacjonarne i zaoczne studia magisterskie.

    Poza studentami studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych - Uczelnia kształci obecnie także 2 485 słuchaczy studiów podyplomowych na 8 wydziałach oraz w Szkole Zarządzania, Kolegium Języka Biznesu, Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych oraz Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ. Oferta edukacyjna studiów podyplomowych Uniwersytetu z roku na rok się poszerza. Obecnie istnieje 36 studiów podyplomowych. Na szczególne podkreślenie zasługuje wprowadzenie Studiów Polonistycznych dla nauczycieli języka polskiego posiadających tytuł magistra filologii polskiej, Studiów "Przyroda i Człowiek" - dla nauczycieli, Studiów dla nauczycieli bloku humanistycznego klas IV-VI w zakresie kultury i języka polskiego oraz historii i społeczeństwa i Studiów "Dziedzictwo Kulturowe", które realizowane są w ramach edycji grantów edukacyjnych przyznanych przez MEN w związku z pracą w zreformowanym systemie oświaty.

    Od powstania Uczelni w 1968 roku opuściło ją 74 612 absolwentów, w tym po studiach dziennych 42 087.

  1. Pomoc materialna
  2. Domy studenckie
  3. Żywienie
  4. Opieka zdrowotna
  5. Działalność studencka
Ten artykuł pochodzi z wydania: