DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

    Działalność naukowa prowadzona była w 10 wydziałach Uczelni oraz w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych.

    Pracownicy naukowo-badawczy zrealizowali w 1999 roku 783 tematy badawcze podczas, gdy w roku 1998 - 785 tematów badawczych, a w roku 1997 - 802 tematy. Spadek ten spowodowany jest dużym wzrostem kosztochłonności badań przy jednoczesnym niewielkim wzroście dotacji na badania.

    Pracownicy Uczelni zorganizowali 32 (36 - w 1998 roku) konferencje naukowe, w tym 10 (6 - w 1998 roku) dotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach działalności ogólnotechnicznej (DOT). 1977 osób (w 1998 roku - 2122 osoby) uczestniczyło w 1312 (1395 w 1997 roku) konferencjach krajowych i zagranicznych, wygłaszając 1728 referatów (w 1998 roku - 1806 referatów).

    W 1999 roku opublikowano 3008 prac naukowych (o 243 więcej niż w roku ubiegłym), w tym 604 (w roku 1998 - 439) artykuły w czasopismach zagranicznych.

    Na dofinansowanie zakupów aparatury naukowo-badawczej KBN przyznał w roku 1999 kwotę 1 432 900 zł (tzw. granty aparaturowe), która jest wyższa o 48, 52% od dotacji z roku 1997, a aż o 93, 96% wyższa od kwoty przyznanej na ten cel w 1996 roku.

    W 1999 roku prof. dr hab. Andrzej Lasota został jednym z laureatów konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej "Subsydia dla uczonych". Konkurs ten jest adresowany do osób aktywnie działających naukowo, których dorobek i sukcesy badawcze stanowią rękojmię właściwego wykorzystania środków i które potrafią zarazem skutecznie łączyć pracę naukową z kształceniem młodej kadry. Subsydia przeznaczane są w części na imienne stypendium dla laureata oraz - zgodnie z jego uznaniem - na stypendia dla doktorantów, na zakupy książek i czasopism, aparatury i materiałów, udział w konferencjach naukowych, finansowanie krótkich wyjazdów naukowych, organizowanie seminariów. Mają one umożliwić kontynuację podjętych wcześniej prac naukowych lub rozpoczęcie realizacji nowych projektów badawczych oraz wspomóc rozwój naukowy młodszych współpracowników i uczniów laureata.

    Rok 1999 przynosi wzrost dofinansowania działalności statutowej w związku z podwyższeniem kategorii większości Wydziałów Uczelni.

Ten artykuł pochodzi z wydania: