DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

    Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych decyzjami:
- Nr 160/E-340/S/99 z dnia 15 kwietnia 1999 r. przyznał Uniwersytetowi Śląskiemu dotację w wysokości 5 681 120 zł na dofinansowanie działalności statutowej w 1999 roku. Na kwotę tej dotacji złożyły się środki na dofinansowanie:

  1. Działalności statutowej - 4 441 700 zł
  2. Współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą, w szczególności wynikającą z umów międzyrządowych, w zakresie:
    1. Wymiany osobowej - 80 000 zł
    2. Organizacji międzynarodowych konferencji naukowych - 115 500 zł.
  3. Łączności komputerowej - 206 530 zł.
  4. Importu czasopism naukowych - 837 390 zł.

- Nr 160/E-340/S/99-1 zwiększył dotację na dofinansowanie działalności statutowej w 1999 roku o 1 066 530, 00, zł do łącznej wysokości 6 747 650, 00 zł. Kwotę tego zwiększenia stanowiły środki przyznane na dofinansowanie:
  1. Działalności statutowej - 19 000 zł.
  2. Zakupu specjalnej aparatury naukowo-badawczej - 1 047 530 zł.

    W 1999 roku w ramach działalności statutowej zrealizowano 289 tematów badawczych, o 13 więcej niż w roku 1998. Zakupiono aparaturę naukowo-badawczą za kwotę 2 247 430, 65 zł. Całkowity koszt działalności statutowej wyniósł 6 087 000 zł, tj. był o 91, 77% wyższy niż w roku 1998.

    Wysokość dotacji dla poszczególnych jednostek uzależniona jest od uzyskanej przez nie kategorii. Od 1999 roku wprowadzono nowe kategorie w skali od 1 do 6 (zamiast obowiązujących w latach poprzednich kategorii A, B, C i D).
Ten artykuł pochodzi z wydania: