VI. GOSPODARKA FINANSOWA UCZELNI ORAZ REMONTY I INWESTYCJE

    Przychody ogółem Uczelni za rok 1999 wzrosły w stosunku do roku 1998 o 14%.

    Z analizy przychodów wynika:

- spadek udziału dotacji budżetowej na działalność dydaktyczną w strukturze przychodów Uczelni i wzrost przychodów własnych głównie z odpłatności za zajęcia dydaktyczne. Kwota przychodów własnych przekracza połowę dotacji MEN,

- Wysokie przychody finansowe zwłaszcza uzyskane odsetki bankowe, wpływają na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego. W 1999 r. stanowiły one 80% zysku brutto.

    Koszty Uczelni za rok 1999 w stosunku do roku 1998 wzrosły o 16%.

    Zysk bilansowy netto proponuje się przeznaczyć na zwiększenie:

    - własnego funduszu stypendialnego o kwotę: 150 000, 00

    - funduszu zasadniczego Uczelni o kwotę: 4 543 329, 28

Remonty i inwestycje budowlane

    W ramach dostępnych w 1999 r kwot na remonty i inwestycje z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Miejskiego w Chorzowie i Sosnowcu, środków własnych Wydziałów i Uczelni przeprowadzono wiele prac remontowych i modernizacyjnych obiektów na łączną kwotę 17 626, 1 tys. zł

    Roboty miały na celu poprawę stanu technicznego obiektów i znajdujących się w nich instalacji i urządzeń Zrealizowano wiele zaleceń organów administracji państwowej: Straży Pożarnej, Sanepidu, Nadzoru Budowlanego, Państwowej Inspekcji Pracy, Działu BHP i OP oraz Senackiej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, działających w Uczelni

    Wykonano wiele projektów technicznych niezbędnych dla właściwej realizacji robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, zalecono opracowanie ekspertyz i opinii technicznych

    Zbyt mała ilość środków finansowych nie pozwoliła na pełną realizację prac remontowych i konserwacyjnych Często musiano się ograniczyć do usuwania awarii, zwłaszcza w instalacjach wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych

    Najważniejsze z realizowanych zadań inwestycyjnych to:

- adaptacja Domu Studenta nr 1 na potrzeby Instytutu Informatyki,

- opracowanie projektu technicznego na budowę nowego budynku Wydziału Prawa i Administracji,

- opracowanie projektu technicznego i prace przygotowawcze do rozbudowy Wydziału Nauk o Ziemi.

    W ramach podpisanych porozumień z Zarządami Miast uzyskano dotacje finansowe z:

- Urzędu Miejskiego w Chorzowie - 500, 00 tys. zł (Szkoła Zarządzania)

- Urzędu Miejskiego w Sosnowcu - 150, 00 tys. zł (czytelnia na Wydziale Filologicznym, ul. Żytnia 10)

Ten artykuł pochodzi z wydania: