Zmiany na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach

29 września br. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, reprezentowanym przez JM Rektora prof. dr. hab. Janusza Janeczka, a Gminą Sosnowiec, miastem reprezentowanym przez Prezydenta Sosnowca Kazimierza Górskiego. Przedmiotem porozumienia było przekazanie przez gminę na rzecz Uczelni budynku przy ul. Będzińskiej 65 w Sosnowcu na okres 20 lat. Budynek zostanie zaadaptowany do potrzeb naukowych, dydaktycznych i administracyjnych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ.

Przejęcie budynku będzie miało istotne znaczenie dla procesu dydaktycznego prowadzonego na kierunku Edukacja Techniczno Informatyczna. Wszystkie zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w jednym miejscu, co znacznie usprawni proces dydaktyczny (studenci i pracownicy nie będą musieli jeździć na zajęcia do obiektów przy ul. Żeromskiego 3 i ul. Śnieżnej 2). Ponadto budynek ten będzie posiadał jednolite zaplecze dydaktyczno-naukowe, co pozwoli na jego efektywne wykorzystanie, m.in. umożliwi łatwy dostęp studentów do pracowników naukowo-dydaktycznych (obecnie zajęcia i pracownicy są rozrzuceni są w dwóch budynkach odległych od siebie o ok. 1,5 km).

podpisanie porozumienia
Podpisanie porozumienia o przekazaniu Uniwersytetowi
Śląskiemu budynku przy ul. Będzińskiej 65 w Sosnowcu.

Integracja rozproszonych jednostek Wydziału, moim zdaniem, spowoduje znacznie lepsze wykorzystanie bazy dydaktycznej i naukowej będącej w posiadaniu Instytutu Informatyki (ul. Będzińska 39) oraz Katedry Materiałoznawstwa, a w przyszłości Instytutu Technologii Materiałów (ul. Będzińska 65). Dotyczyć to będzie przede wszystkim laboratoriów komputerowych oraz sal wykładowych (Instytutu Informatyki posiada dwie duże sale wykładowe).

Korzyści odniesie nie tylko Wydział, ale również miasto Sosnowiec oraz pozostałe wydziały Uniwersytetu zlokalizowane w Sosnowcu. Mam nadzieję, że Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach będzie stanowił ważną część tworzącego się Sosnowieckiego Campusu Studenckiego. Ten zaś będzie sprzyjał aktywizacji życia studenckiego - powstanie "miasteczko" studenckie, w skład którego wejdą budynki trzech wydziałów zlokalizowanych w Sosnowcu, akademiki, zaplecze socjalno-rekreacyjne. Dobrze zorganizowane zaplecze dydaktyczne Sosnowieckiego Campusu przyciągnie nowych studentów na kierunki reprezentowane na Wydziałach mających swoją siedzibę w Sosnowcu. Integracja trzech Wydziałów w jednej dzielnicy miasta będzie sprzyjała bezpieczeństwu organizowanych imprez studencki (np. juwenaliów). Ponadto uważam, że potencjał naukowy trzech wydziałów zlokalizowanych w Sosnowcu to zalążek centrum naukowo-badawczego, które będzie mogło współpracować/konkurować z powstającym Sosnowieckim Parkiem Naukowo - Technologicznym. Dobrze wyposażone sale audio-wizualne, posiadane zaplecze socjalno-bytowe to podstawa aktywizacji środowiska naukowego w kontaktach z partnerami krajowymi i zagranicznymi, o czym świadczą organizowane, przez sosnowieckie Wydziały konferencje i sympozja krajowe oraz międzynarodowe.

Znając zarys wizji zagospodarowania przejmowanego budynku, mogę stwierdzić, że będzie to jeden z piękniejszych obiektów dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego, a będąc optymistą mam nadzieję, że inauguracja roku akademickiego 2006/2007 odbędzie się już w auli nowego budynku.

Dla podkreślenia nowatorstwa takiego rozwiązania chciałbym powiedzieć, że w macierzy Uniwersytetu w Katowicach nie ma miasteczka uniwersyteckiego. Uniwersytet jest rozproszony w co najmniej czterech obszarach. Są to budynki w okolicy ulicy Bankowej, placu Sejmu Śląskiego, a akademiki na Osiedlu Paderewskiego i Ligocie.

W Sosnowcu powstaje miasteczko uniwersyteckie z prawdziwego zdarzenia. Wszystkie budynki Uniwersytetu będą w jednej dzielnicy miasta. Trzy Wydziały, domy studenckie, stołówki, hotel dla gości Uniwersytetu, tereny rekreacyjne miedzy naszymi budynkami a pałacem Schoena. JM Rektor będzie zapraszał gości do Sosnowca, aby pokazać, że Uniwersytet posiada campus uniwersytecki z prawdziwego zdarzenia.

prof. UŚ dr hab. inż. Zygmunt Wróbel,
Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach

Autorzy: Zygmunt Wróbel
Fotografie: Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...