"MOSTY" NADAL AKTYWNE

Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy "Mosty" ma nowe władze. Na październikowym walnym zgromadzeniu członków przewodniczącą koła wybrana została Agnieszka Turska, studentka III roku MISH. Będzie ona kierowała organizacją do maja przyszłego roku.

Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy "Mosty" jest największym kołem naukowym działającym na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Zajmuje się propagowaniem wśród studentów wiedzy oraz umiejętności z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Jego celem jest także integrowanie członków poprzez wspólną pracę na rzecz pogłębiania wiedzy z zakresu medioznawstwa oraz teorii i praktyki komunikowania, jak również rozbudzanie aktywności naukowej studentów. Koło realizuje swoje cele poprzez organizowanie wykładów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, wyjazdów naukowych oraz wydawanie publikacji. Opiekunem Naukowym MSD "Mosty" jest dr Bernard Grzonka - zastępca dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

- "Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy "Mosty" skupia przede wszystkim studentów dziennikarstwa, choć wśród członków koła są także słuchacze innych kierunków, np. kulturoznawstwa, socjologii i prawa. Również dlatego obszar zainteresowań naukowych koła jest bardzo szeroki" - mówi Agnieszka Turska. Od początku swojej działalności stowarzyszenie było inicjatorem wielu interesujących, ważnych przedsięwzięć o charakterze naukowym. "Mosty" organizowały cykl debat oksfordzkich z udziałem studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego, a także letnie obozy dziennikarskie dla studentów politologii. Z inicjatywy koła na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się również konferencja naukowa poświęcona dziejom prasy śląskiej. MSD wydaje własne zeszyty naukowe - ich drugi numer ukazał się w sierpniu br. - "Staramy się działać na różnych płaszczyznach, chcemy stwarzać naszym członkom jak najlepsze warunki intelektualnego rozwoju. Wieloaspektowa działalność sprzyja poszerzaniu horyzontów" - stwierdza przewodnicząca.

W najbliższym czasie Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy "Mosty" przygotuje kolejną debatę oksfordzką oraz ogólnopolską konferencję studencką poświęconą problematyce medioznawczej. Będzie także uczestniczyć w kilku akcjach charytatywnych.

Wszystkie osoby zainteresowane działalnością w "Mostach" prosimy o kontakt z szefową koła (tel. 0-609-542-853).

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...