Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Listopad 2004

NOWE KSIĄŻKI

Bibliotheca: Alia Universa T. 9: Judith H e r m a n n: Letni dom, później... Opowiadania. Przeł. Anna M a j k i ew i c z, 15 zł

Poemata Ineuntis Aevi T. 3: Poezja polska w przekładach Josifa Brodskiego. Wybór, oprac. i komentarz Piotr F a s t, 20 zł

Prace naukowe

HISTORIA
Rok 1945 w województwie śląsko-dąbrowskim. Red. Andrzej T o p o l, tab., summ., Zsfg., 30 zł

LITERATUROZNAWSTWO
Adam D z i a d e k: Obrazy i wiersze. Z zagadnień indyferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, bibliogr., indeks nazwisk, wklejki, summ., rés., 35 zł

In the Space of Arts: Interdisciplinarity, Idenity and (post)Modernity. Ed. Ewa B o r k o w-s k a, streszcz., Zsfg., 25 zł

EDYTORSTWO
W kręgu oświeceniowej parodii. Stéphanie Félicité de Genlis: "Przepierzenie. Komedia w jednym akcie", Jan Potocki: "Kalendarz starych mężów. Parodia "Przepierzenia" (z "Teatru" pani de Genlis)". Oprac. i wstęp Janusz R y b a, nota wydawnicza, 15 zł

PRAWO
Barbara M i k o ł a j c z y k: Osoby ubiegające się o status uchodźcy. Ich prawa i standardy traktowania, lit., summ., Zsfg., 40 zł

Olga S i t a r z: Ochrona praw dziecka w polskim prawie karnym na tle postanowień Konwencji o prawach dziecka, bibliogr., summ., Zsfg., 30 zł

PSYCHOLOGIA
Spójność rodziny a jej obraz w oczach dorastających dzieci. Red. Maria J o h n - B o r y s, tab., wykresy, rys., 19 zł

Czasopisma
"Chowanna". T. 1 (22): Społeczne konteksty niepełnosprawności. Red. Adam S t a n k o w s k i, tab., schem., summ., 22 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

JĘZYKOZNAWSTWO
Olga P r z y b y l a: Akty mowy w języku nauczycieli

LITERATUROZNAWSTWO
Aleksander W i l k o ń: Dzieje języka artystycznego w Polsce. Renesans

POLITOLOGIA
Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku. Wybrane aspekty. Red. Mieczysław S t o l a r c z y k

KULTURA i SZTUKA
Pieśń religijna na Śląsku. Stan zachowania i funkcje w kulturze. Red. Krystyna T u r e k, wpółudz. Bogumiła M i k a

NAUKI O ZIEMI
Środowisko hydrogeochemiczne karbonu produktywnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Red. Andrzej R ó ż k o w s k i

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...