Uniwersytet Śląski w Opawie ma 10 lat!

Czternastego lutego br. w Opawie odbyły się uroczystości z okazji dziesięciolecia założenia tamtejszego Uniwersytetu Śląskiego. W uroczystościach oprócz rektorów wszystkich czeskich uczelni udział wzięli przedstawiciele partnerskich uniwersytetów z Polski (Opolski, Śląski i Wrocławski), Turcji i Węgier. Uniwersytet Śląski reprezentował prof. J. Janeczek, prorektor do spraw nauki, współpracy i promocji uniwersytetu. Uroczystościom przewodził ustępujący rektor opawskiej uczelni, profesor Demetr Krupka. Od marca nowym rektorem jest profesor Zdenek Jirasek. Uroczystości dziesięciolecia połączono z nadaniem pierwszych doktoratów honorowych wybitnym uczonym: matematykowi z Pragi profesorowi Jaroslavovi Kurzweilowi i polskiemu fizykowi teoretykowi profesorowi Andrzejowi Trautmanowi. Niestety profesor Trautman z powodu choroby nie mógł przybyć do Opawy.

Uniwersytet Śląski w Opawie powstał w sierpniu 1991 roku razem z czterema innymii uniwersytetami (Południowoczeskim, Zachodnioczeskim, Jana Ewangelisty Purkyniego i Ostrawskim). W odróżnieniu od innych nowoutworzonych uniwersytetów, uniwersytet w Opawie powstał bez nawiązania do jakiejkolwiek tradycji szkolnictwa wyższego w tym regionie. Powstał na „zelenej louce” jak mówią Czesi. Próby utworzenia uniwersytetu w Opawie sięgają 1870 roku, kiedy to Rada Miasta chciała założyć niemieckojęzyczną szkołę wyższą, a do idei uniwersytetu w Opawie wrócono na krótko w 1945 roku. Jednakże drogę do jego utworzenia utorowała dopiero decyzja senatu Uniwersytetu Masaryka w Brnie w 1990 roku zezwalająca na utworzenie filialnego Wydziału Filozoficznego w Opawie jako zalążka przyszłego uniwersytetu.

W strukturę opawskiego Uniwersytetu Śląskiego wchodzą wydział Filzoficzno-Przyrodniczy i Instytut Matematyki. Zamiejscową jednostką jest Szkoła Biznesu w Karwinie. Na wydziale Filozoficzno-Przyrodniczym można studiować archeologię, filologię czeską, angielską, niemiecką i włoską, historię, bibliotekoznawstwo, muzealnictwo (w Opawie znajduje się jedno z najstarszych i największych czeskich muzeów), politologię, prawo, fizykę i informatykę. W roku 1999/2000 na studiach licencjackich i magisterskich studiowało 3300 studentów, a zainteresowanie młodym uniwersytetem stale rośnie.

Nasz uniwersytet nawiązał oficjalną współpracę z uniwersytetem w Opawie w 1996 roku. Dotyczy ona krótkoterminowych wymian pracowników naukowych i grup studenckich. Jednostkami współpracującymi są Instytuty Języka Polskiego i Filologii Słowiańskiej oraz Wydział Pedagogiczno-Artystyczny. W ubiegłym roku wymiana osobowa była ograniczona do pięciu osób, w tym trzech wizyt gości z Opawy na wydziałach Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Nauk o Ziemi. Należy żywić nadzieję na intensywniejszą współpracę śląskich uniwersytetów, tak aby łączyła nas nie tylko wspólna nazwa.

(Red.)