Nowe książki - Kwiecień 2001

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e     n a u k o w e

PSYCHOLOGIA. „Psychologia. Badania i Aplikacje”. T. 4: Bezrobocie. Między bezradnością a nadzieją. Red. Zofia Ratajczak, tab., rys., bibliogr., summ., Zsfg., 6 zł

SOCJOLOGIA. Jaki region? Jaka Polska? Jaka Europa? Studia i szkice socjologiczne. Red. Marek S. S z c z e p a ń s k i, tab., wykresy, bibliogr., summ., Zsfg., 20 zł

Ku integracji rozwoju człowieka i społeczeństwa. Ksiega jubileuszowa dedykowana Pofesorowi Władysławowi Jacherowi. Red. Anna Barska, Tadeusz Michalczyk, Marek S. Szczepański, fot., schem., bibliogr., 23 zł

FILOZOFIA. Józef Bańka: Metafizyka wirtualna. Wydanie drugie, słownik., summ., Zsfg., 30 zł

Piotr Skudrzyk: Amerykańska wspólnotowa filozofia polityczna, bibliogr., summ., Zsfg., 20 zł

NAUKI O ZIEMI. Dominik Jura: Morfotektonika i ewolucja różnowiekowej niezgodno-ści w stropie utworów karbonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, rys., tab., bibliogr., summ., rez., 23 zł

PUBLIKACJE FILII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W CIESZYNIE. Procesy komunikacyjne w szkole. Wyznaczniki, tendencje, problemy. Red. Wojciech Kojs przy współudziale Łucji Dawid, tab., schem., 30 zł

S k r y p t y

BIOLOGIA. Advanced Molecular Cytogenetics. Red. Glyn Jenkins, Jolanta Małuszyńska, Dieter Schweizer, rys., tab. bibliogr.,

ZAPOWIEDZI

LITERATUROZNAWSTWO. Beata Gontarz: Pisarz i historia. O niektórych problemach twórczości Jana Józefa Szczepańskiego.

Jan Jakóbczyk: Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia.

Joanna Kisielowa: Retoryka i egzystencja. Z problemów twórczości poetyckiej Jana Lechonia.

Sarmackie theatrum. Red. Renarda Ocieczek, przy współudziale Marii Barłowskiej i Bożeny Mazurkowej.

FILOZOFIA. Barbara Szotek: Marian Massonius a polska filozofia nowokrytyczna.

BIOLOGIA. Alina Urbisz: Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych południowo-zachodniej części Wyżyny Katowickiej.

PRAWO. „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej”. T. 14. Red. Arkadiusz Nowak.