Z "Młodzieżą" do Europy

Na przełomie września i października w Katowicach odbyły się obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży, zorganizowanego przez Polskie Forum Edukacji Europejskiej. W programie uroczystości znalazły się liczne konferencje, seminaria i spotkania z przedstawicielami instytucji kulturalnych i oświatowych zaangażowanych w realizację zadań z zakresu edukacji europejskiej, a także gry, symulacje i warsztaty poświęcone Unii Europejskiej. Brali w nich udział m.in. studenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy od wielu miesięcy uczestniczą w realizacji programu "Młodzież".

Projekt "Młodzież", w ramach którego zorganizowany

Z młodzieżą do Europy
został Europejski Tydzień Młodzieży, jest programem Unii Europejskiej z zakresu edukacji nieformalnej. Wspiera finansowo i merytorycznie ciekawe i oryginalne inicjatywy młodzieżowe związane m.in. z edukacją europejską, umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń, ułatwia realizację przedsięwzięć o charakterze lokalnym oraz promuje indywidualny rozwój młodych ludzi. Europejski Tydzień Młodzieży jest imprezą ogólnoeuropejską, odbywa się we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz krajach kandydujących. Stanowi podsumowanie dotychczasowych dokonań programu "Młodzież" - przede wszystkim najciekawszych projektów, z których część zostaje zaprezentowana szerszej publiczności - mówi Justyna Tomecka, regionalny konsultant programu "Młodzież". Europejski Tydzień Młodzieży organizowany jest na półmetku realizacji bieżącej edycji programu "Młodzież". W ciągu trzech lat działania programu sfinalizowano w Polsce ponad tysiąc różnych projektów, w których uczestniczyło ponad 40 tys. osób - uczniów, studentów, przedstawicieli środowisk lokalnych. "Młodzież" jest jednym z trzech programów Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji. Dwa pozostałe to: "Socrates", który obejmuje działania w zakresie oświaty, szkolnictwa wyższego, kształcenia na odległość i edukacji ustawicznej oraz "Leonardo Da Vinci" wspierający kształcenie i szkolenia zawodowe. Program "Młodzież" to narzędzie dla ludzi z inicjatywą, ludzi pomysłowych i aktywnych, którzy szukają możliwości zrealizowania swoich planów. Może on pomóc zarówno w przygotowaniu projektu, jak i w znalezieniu partnerów oraz w sfinansowaniu przedsięwzięcia - wyjaśnia Justyna Tomecka.

Na program "Młodzież" składa się pięć akcji.

Z młodzieżą do Europy
Każda z nich ma odmienny charakter i cele. Akcja I umożliwia wymiany młodzieżowe, czyli spotkania młodych ludzi z różnych krajów pozwalające lepiej się poznać, przedyskutować interesujące tematy, zrealizować wspólne przedsięwzięcia. Akcja II to działania w zakresie wolontariatu europejskiego, umożliwiające wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do pracy przy różnych projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych, itp.) Akcja III - Inicjatywy Młodzieżowe - daje szansę zrealizowania pomysłów na działania służące społeczności lokalnej oraz wykorzystywanie doświadczeń zdobytych w trakcie wolontariatu europejskiego. Akcja IV - Wspólne Działania - to akcja która łączy programy Unii Europejskiej: "Socrates", "Leonardo da Vinci", "Młodzież". Póki co nie jest ona jednak realizowana w Polsce. W ramach Akcji V organizacje uczestniczące w programie "Młodzież" udzielają pomocy wszystkim, którzy są zaangażowani w działalność młodzieżową, w przygotowanie wszelkich inicjatyw związanych z działalnością edukacyjną czy kulturalną mieszczącą się w ogólnych założeniach programu.

Koordynatorem "Młodzieży" w województwie śląskim

Z młodzieżą do Europy
jest katowickie stowarzyszenie Polskie Forum Edukacji Europejskiej, które w ramach programu zrealizowało już około 40 projektów, wśród nich wymiany międzynarodowe, obozy (m.in. obóz dla mniejszości narodowych współfinansowany przez MEN), konferencje (Polska i Wielka Brytania na drodze do Unii Europejskiej, Przemoc wśród młodzieży, Z edukacją europejską na Śląsk) oraz warsztaty szkolne dotyczące integracji europejskiej, przeciwdziałaniu bezrobociu itp. Kadra trenerska Polskiego Forum Edukacji Europejskiej została przeszkolona zarówno w zakresie form pracy z młodzieżą, jak również kompleksowej tematyki integracji europejskiej. Trenerzy PFEE szczególnie dużo czasu poświęcają nowym autorskim programom według których realizowane są cykliczne obozy dla młodzieży szkół średnich "Euroweek - Europa Liderów", w których wzięło dotychczas udział ponad 800 uczniów z różnych miast. Od grudnia 2000 roku Polskie Forum Edukacji Europejskiej prowadzi również Ośrodek Regionalny Programu Wspólnotowego "Młodzież", w ramach którego funkcjonuje punkt informacyjny, organizowane są spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje, seminaria, międzynarodowe wymiany młodzieży oraz przyjmowani są wolontariusze z różnych krajów europejskich - informuje Izabela Piątkowska z Polskiego Forum Edukacji Europejskiej.

Program "Młodzież" cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów Uniwersytetu Śląskiego. Wielu z nich rozpoczęło już współpracę z Polskim Forum Edukacji Europejskiej, włączając się w realizację poszczególnych inicjatyw realizowanych pod egidą programu. Studenci pomagają m.in. w prowadzeniu zajęć poświęconych Unii Europejskiej, chętnie uczestniczą w projekcie "Wolontariat Europejski" dającym możliwość pracy społecznej i zdobycia doświadczenia zawodowego poza granicami Polski.