Kronika Uniwersytecka - Grudzień 2003

Traktat Konstytucyjny - nowe ramy dla rozszerzonej Unii Europejskiej

21 października na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się konferencja: Traktat Konstytucyjny - nowe ramy dla rozszerzonej Unii Europejskiej, organizowana przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundację im. Friedricha Naumanna oraz Uniwersytet Śląski. Podczas konferencji zaprezentowany został projekt Traktatu Konstytucyjnego oraz podjęto próbę oceny wyników prac Konwentu Europejskiego z punktu widzenia interesów Polski oraz wybranych państw członkowskich UE. W konferencji wzięli udział m.in.: prof. dr hab. Janusz Janeczek - Rektor UŚ, Zbyszek Zaborowski - Poseł na Sejm RP, Bartłomiej Nowak z Centrum Stosunków Międzynarodowych, Delegat do Konwentu Młodych, Ewa Mróz z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Roman Benedykciuk z Fundacji im. F. Naumanna.

Nominacja profesorska

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z 21 października nadał tytuł naukowy profesora nauk fizycznych pani dr hab. Ewie Krystynie Talik, pracującej w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Studenci Wydziału Radia i Telewizji nagrodzeni w Koszalinie

Marcin Pieczonka i Agnieszka Smoczyńska - studenci Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ zdobyli dwie główne nagrody zakończonego 25 października Międzynarodowego Festiwalu Debiutów Filmowych - XXII Koszalińskie Spotkania Filmowe "Młodzi i Film". Marcin Pieczonka uhonorowany został I nagrodą za reżyserię filmu Opowiadanie. Drugą nagrodę zdobył film Kapelusz w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Festiwal, którego celem jest prezentacja przez twórców ich pierwszych dokonań, daje okazję skonfrontowania artystycznych zamierzeń z odczuciami publiczności. O nagrody festiwalu konkurowało w tym roku 14 filmów polskich i zagranicznych. W jury, któremu przewodniczył Feliks Falk, zasiedli m.in. aktorka Małgorzata Kożuchowska, norweski reżyser Haakon Sandoey oraz Krzysztof Tchórzewski.

Dr Andrzej Witkowski Prezydentem IMWA

Podczas ostatniego kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wód Kopalnianych (International Mine Water Association - IMWA), który odbył się w październiku w Johannesburgu (RPA), zostały wybrane nowe władze stowarzyszenia. Nowym prezydentem został dr Andrzej Witkowski z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, dotychczas pełniący funkcję wiceprezydenta.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Wód Kopalnianych zostało powołane w listopadzie 1979 roku w Grenadzie w Hiszpanii. Jest pozarządową organizacją naukową i techniczną z aktualną siedzibą we Freibergu (Niemcy). Działalność Stowarzyszenia skupia się na ogólnej problematyce wodnej, związanej z szeroko rozumianą działalnością górniczą (projektowanie kopalń, prowadzenie eksploatacji, likwidacja kopalń) oraz z kwestią negatywnego oddziaływania tej działalności na środowisko naturalne (drenaż górniczy, odpady). Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest rozpowszechnianie i promocja najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych, dotyczących zmniejszenia zagrożenia wodnego w górnictwie, zwiększenia ochrony środowiska naturalnego przed negatywnym wpływem drenażu górniczego i innych pochodnych działań, poprawy stopnia wykorzystania wód kopalnianych oraz doskonalenia technologii i ekonomiki prowadzenia działalności odwadniającej przez kopalnie.

Stypendium dla absolwentki geologii

Maria Tkocz, tegoroczna absolwentka geologii na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ, została uhonorowana nagrodą Fundacji Ekologicznej "Silesia" w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ekologii. Rozprawa pt. Skład fazowy kurzu w pomieszczeniach mieszkalnych w Sosnowcu napisana została pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Janeczka.

Marek Lechki z Nagrodą im. Hasa

Marek Lechki - absolwent Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ otrzymał Nagrodę im. Wojciecha Jerzego Hasa. Wręczenie nagrody towarzyszyło uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w domu Wojciecha Jerzego Hasa (przy ul. Królewskiej 82 w Krakowie) w trzecią rocznicę śmierci wybitnego reżysera.

Nowy fundusz stypendialny dla studentów

Pięcioro studentów Uniwersytetu Śląskiego otrzymało stypendia Otwartego Zagłębiowskiego Funduszu Stypendialnego, fundacji założonej przez Sąd Okręgowy w Katowicach, Górnośląski Bank Gospodarczy S.A., Będziński Zakład Energetyczny i inne organizacje gospodarcze. Celem działalności Fundacji jest pomoc finansowa studentom mieszkającym w województwie śląskim i studiującym na uczelniach wyższych regionu. Laureaci stypendiów: Magdalena Piotrowska - Wydział Nauk o Ziemi, Monika Gamża - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Katarzyna Heluszka - Wydział Pedagogiki i Psychologii, Tomasz Kępista - Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Monika Pieszczek - Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych.

Opracowała: MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
Biuro Promocji i Karier UŚ

Laur "Solidarności" dla Profesora Tadeusza Sławka

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego z ogromną satysfakcją przyjęła wiadomość o uhonorowaniu tegoroczną Literacką Nagrodą "Solidarności" Profesora Tadeusz Sławka. Kapituła Nagrody, złożona z przedstawicieli katowickiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i członków Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność", przyznała Panu Profesorowi laur w kategorii literatury pięknej za całokształt twórczości, składając hołd Jego erudycji i wysoko oceniając walory etyczno-moralne utworów.

Nagroda ta została ustanowiona w 1992 roku z inicjatywy tragicznie zmarłego przewodniczącego ZR Grzegorza Kolosy. Tegoroczna uroczystość odbyła się 5 listopada w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności". Nagrody wręczył przewodniczący ZR Piotr Duda.

Szanownemu Laureatowi, Panu Profesorowi Tadeuszowi Sławkowi, składamy najserdeczniejsze gratulacje.

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"
Uniwersytetu Śląskiego

Nasze własne stypendia

Prorektor ds. kształcenia przyznał 36. studentom UŚ stypendia z własnego funduszu uczelni na semestr zimowy roku akademickiego 2003/2004. Przyszłym laureatom olimpiad przedmiotowych i posiadaczom międzynarodowej matury, zastanawiającym się nad wyborem uczelni, zwracamy uwagę na fakt, że Uniwersytet Śląski jako pierwszy - i jeden z niewielu w kraju - oferuje te wyjątkowe stypendia już na pierwszym roku studiów.

Stypendia dla osób przyjętych na studia z całkowitym lub częściowym pominięciem egzaminów wstępnych otrzymali Państwo: Łukasz Bizuk, Magdalena Buchczyk, Magdalena Fojcik, Magdalena Gunia, Wojciech Jakrzewski, Karolina Jędrych, Karolina Pawlas, Joanna Petruczenko, Barbara Przygoda, Karolina Szmatloch (Wydział Filologiczny); Justyna Budzik, Magdalena Hadała, Katarzyna Izydorczyk, Anna Mochnacka, Karolina Pawlik, Ryszard Pawlik, Przemysław Piwowarczyk, Rafał Romanowski (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne); Artur Fijałkowski, Wojciech Kosiński (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii); Monika Fijołek (Wydział Nauk Społecznych); Łukasz Lupa (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze); Małgorzata Wistuba (Wydział Nauk o Ziemi); Marzena Żmidzińska (Wydział Pedagogiki i Psychologii). Ponadto przyznano: stypendium za osiągnięcia artystyczne - Pan Adam Palenta (Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego) oraz stypendia za osiągnięcia sportowe - Państwo: Witold Bańka, Piotr Kotulski, Zdzisław Nalepka, Anna Olszar, Marek Świerczek (Wydział Nauk Społecznych); Karolina Blacha, Grzegorz Kłodowski (Wydział Prawa i Administracji); Anna Grabuńczyk (Wydział Filologiczny); Elżbieta Łukaniuk (Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych); Kornel Olszewski (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii); Paweł Strycharczyk (Wydział Pedagogiki i Psychologii).

Wszystkim wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje.

MP
www.us.edu.pl/uniwersytet/studenci

Sztuka w edukacji i terapii

Zakład Arteterapii, istniejący na Wydziale Pedagogiki i

Na pierwszym planie prof. Maria Manturzewska, prof. Barbara Kamińska i prof. Ewa Szatan
Na pierwszym planie prof. Maria Manturzewska,
prof. Barbara Kamińska i prof. Ewa Szatan
Psychologii Uniwersytetu Śląskiego dopiero od października 2001 roku, w swojej działalności - oprócz realizacji projektów terapeutycznych i intensywnej pracy naukowej - może poszczycić się udaną organizacją I Konferencji Naukowej Sztuka w Edukacji i Terapii, która odbyła się w dniach 8-11 października 2003 roku w Ustroniu. Organizacją i przebiegiem spotkania kierowała prof. dr hab. Mirosława Knapik (przy współpracy zespołu w składzie: dr Katarzyna Krasoń, dr Beata Mazepa-Domagała, dr Wiesława A. Sacher, dr Grażyna Szafraniec).

Akces do uczestnictwa zgłosiło wielu zaproszonych profesorów oraz badaczy i osób zainteresowanych z prawie wszystkich ośrodków akademickich w kraju. W sesjach plenarnych wygłoszono 11 referatów. W ramach poszczególnych sekcji zaprezentowano 43 wystąpienia i dyskutowano problemy z następujących obszarów: aktywność plastyczna w edukacji i wsparciu rozwoju, komunikaty kultury a rozwój osobowości dziecka, muzyka i ruch w terapii, miejsce literatury i teatru w terapii dzieci i młodzieży, terapeutyczne walory sztuk pięknych, oblicza pedagogiki zabawy w terapii, edukacja artystyczna a wychowanie, rozwój dziecka a edukacja muzyczna. Sesje posterowe i warsztaty uzupełniły wymienione powyżej obszary o prezentację osiągnięć badawczych i metodycznych.

Wynikiem prac uczestników konferencji jest bogaty materiał obejmujący prezentowaną i dyskutowaną tematykę, zawierającą wielostronny ogląd roli i funkcji sztuki w procesach edukacyjnych i terapeutycznych, który po opracowaniu redakcyjnym zostanie wydany drukiem w formie materiałów pokonferencyjnych.

WIESŁAWA A. SACHER

Autorzy: Foto: Wojciech Zwierzchowski