doniesienia z posiedzenia

Senat Uniwersytetu Śląskiego

Listopadowe obrady Senatu UŚ przyniosły m.in. uzupełnienie składu komisji senackich o przedstawicieli Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, kontynuację debaty w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian do Regulaminu Wydawnictwa UŚ, informację Dziekana Wydziału Filologicznego prof. UŚ dr. hab. Piotra Wilczka o poszerzeniu oferty publikacji Wydawnictwa o serię: Komparatystyka literacka i kulturowa oraz wystosowane przez Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. UŚ dr. hab. Stanisława Juszczyka zaproszenie na spotkanie naukowe, którego celem jest ratyfikowanie porozumienia w sprawie powołania do życia czasopisma pedagogicznego „The Educational Review”. Gośćmi planowanego na 16 grudnia spotkania będą, poza władzami Uniwersytetu Śląskiego, członkowie Rady Naukowej periodyku oraz rektorzy i dziekani wydziałów pedagogicznych: Uniwersytetu im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz Uniwersytetu Ostrawskiego, a także dyplomaci, politycy i przedstawiciele władz samorządowych.

Tymczasem specjalnym gościem na posiedzeniu Senatu UŚ 4 listopada był Prezydent Sosnowca Kazimierz Górski, który przedstawił stanowisko miasta w sprawie dyskutowanej gorąco od wielu tygodni możliwości przekazania na potrzeby neofilologów budynku przy ul. Kaliskiej 7. Wstępne porozumienie władz miasta i Uniwersytetu w tej sprawie zostało mianowicie zakłócone w sierpniu przez interwencję Ministerstwa Sprawiedliwości, które w reprezentacyjnym gmachu upatrzyło sobie siedzibę dla sosnowieckiego sądu. Ostateczną decyzję w tej sprawie wyjaśnia Zastępca Prezydenta Sosnowca Zbigniew Jaskiernia w rozmowie, którą prezentujemy na pierwszych stronach bieżącego wydania „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”.

Ważnym momentem listopadowego posiedzenia Senatu UŚ było wystąpienie Prorektora ds. Ogólnych prof. dr. hab. Jerzego Zioło, który przedstawił zebranym projekt budowy w Chorzowie Interdyscyplinarnego Centrum Edukacji i Badań w Naukach Doświadczalnych (ICEBND), będący m.in. sposobem na wyprowadzenie uniwersyteckich badań doświadczalnych z centrum Katowic. Dynamiczny rozwój miasta zagraża bowiem precyzyjnemu funkcjonowaniu aparatury o dużej czułości. Centrum winno powstać jako wynik porozumienia między Wydziałami: Matematyki, Fizyki i Chemii; Biologii i Ochrony Środowiska; Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Nauk o Ziemi. Działalność ICEBND pozwoli nie tylko na dalszą integrację zainteresowanych współpracą jednostek i powołanie nowych kierunków studiów, podjęcie wspólnych interdyscyplinarnych badań naukowych czy stworzenie wspólnego zaplecza laboratoryjnego dla realizacji wymienionych wyżej celów edukacyjnych i badawczych, ale również na daleko idącą racjonalizację wydatków związanych z rozbudową zaplecza aparaturowego. Skupienie drogich narzędzi badawczych w jednym ośrodku wyeliminuje konieczność zakupu tych samych urządzeń dla różnych jednostek Uniwersytetu. W prezentowanym na senackim forum Uzasadnieniu czytamy ponadto: Ta inicjatywa jest naturalna kontynuacją działań wspólnie podejmowanych przez wyżej wymienione wydziały, lecz teraz ma znacznie szerszy wymiar i dalej idące konsekwencje. Jej zasadniczym celem jest integracja w ramach Uniwersytetu Śląskiego jednostek działających w obszarze szeroko rozumianych nauk przyrodniczych, zarówno w zakresie dydaktyki jak i badań naukowych. Taki cel jest ściśle związany z potrzeba restrukturyzacji naszego regionu poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej i stworzenia odpowiedniej bazy naukowej dla rozwoju nowoczesnych technologii. Powstanie Centrum będzie jednocześnie wyraźnym sygnałem do zmiany sposobu myślenia o Śląsku jako regionie nieefektywnego przemysłu o przestarzałych strukturach. (…) Dzięki takiej integracji będzie można w bardziej racjonalny sposób wykorzystać uzyskane środki na kształcenie i badania naukowe, co ma bardzo istotne znaczenie w obecnej i możliwej do przewidzenia w najbliższej przyszłości sytuacji finansowej nauki w Polsce. (…) Dalekosiężne plany obejmują również utworzenie Parku Technologicznego, którego zadaniem będzie promocja rozwiązań naukowych mających znaczenie aplikacyjne. Inicjatywa powstała w zgodzie ze strategią rozwoju naszej uczelni, w ramach której nawiązano współpracę z Politechniką Śląską (Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii), Głównym Instytutem Górnictwa (centrum Zaawansowanych Technologii „Energia - Środowisko - Zdrowie”) oraz władzami Sosnowca (Park Naukowo-Technologiczny).

Prezentacja zyskała sobie poparcie zarówno władz uczelni, jak i członków Senatu UŚ. Teraz nadchodzi czas starań o zabezpieczenie finansowe inwestycji, wycenianej wstępnie na ok. 60 mln złotych (nie licząc wyposażenia). Mamy nadzieję, że ten najlepszy naukowy entuzjazm udzieli się także przedstawicielom środowisk ministerialnych.