Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych

Wszyscy studenci studiów magisterskich i zawodowych (dziennych, zaocznych i wieczorowych) oraz słuchacze studiów doktoranckich (dziennych i zaocznych) pobierający naukę w miejscowości innej niż miejsce stałego zamieszkania proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie się do właściwych dziekanatów lub sekretariatów studiów doktoranckich, w celu przekazania danych osobowych (imię i nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania, nazwę macierzystej kasy chorych). Udostępnienie powyższych danych jest podstawą do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w miejscowości, w której student / doktorant pobiera naukę.

prof. Krystian Roleder
Prorektor ds. Studenckich i Finansowych

ZDROWIE (DLA) STUDENTÓW

Na początku br. zawarto porozumienie Regionalnych Kas Chorych i Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób kształcących się poza miejscem stałego zamieszkania.

Student mieszkający na stałe w Szczecinie, czy Wodzisławiu Śląskim, składa deklarację zgłoszenia do podstawowej opieki zdrowotnej w wybranej przez siebie przychodni - zarówno w swoim miejscu zamieszkania, jak i dowolnym Zakładzie na terenie Katowic. W miejscu studiów deklaruje się na 9 miesięcy, w miejscu zamieszkania - na pozostałe 3 miesiące. Nie oznacza to jednak, że będąc w domu w czasie roku akademickiego (np. podczas przerwy świątecznej), czy przebywając podczas wakacji w akademiku, nie będzie mógł się leczyć. W czasie całego roku kalendarzowego może korzystać z porad leczniczych w obu miejscach.

Działający w Katowicach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych, którego znaczny procent leczących się stanowią studenci i pracownicy uczelni wyższych, zwrócił się do władz Uniwersytetu Śląskiego z prośbą o upowszechnienie informacji o swojej działalności, "wychodząc" niejako do pacjenta ze swoją ofertą. Stosowny formularz zgłoszeniowy można wypełnić w rejestracjach obydwu przychodni, podlegających Zakładowi (ul. Studencka 18 - tu poradnia podstawowej opieki zdrowotnej; ul. Szkolna 7a - poza poradnią p.o.z. także inne: rehabilitacyjna, neurologiczna, okulistyczna, ginekologiczna, laryngologiczna, stomatologiczna). W październiku br. Prorektor ds. Studenckich i Finansowych prof. Krystian Roleder wyraził zgodę na składanie przez studentów deklaracji do tychże przychodni również w dziekanatach poszczególnych wydziałów uczelni.

Niezależnie od przedstawionej studentom UŚ oferty, wybór, zarówno przychodni, jak i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jest dowolny.

Autorzy: MK