ABSOLWENT NAJLEPSZYM PROMOTOREM UNIWERSYTETU

Wymagania  stawiane przed uczelnią wyższą zobowiązują ją do bardzo poważnego traktowania tak istotnego zagadnienia jakim jest jej wizerunek.

Dbałość o prestiż i reputację Uniwersytetu Śląskiego powoduje konieczność podjęcia różnorodnych działań. Jednym z nich jest projekt badawczy „Absolwent najlepszym promotorem Uniwersytetu”, dotyczący promocji Uniwersytetu Śląskiego poprzez stymulowanie, rozwijanie, kształtowanie wizerunku i zarządzanie sobą absolwenta uczelni. W projekcie uczestniczą pracownicy: Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego – prof. dr hab. Barbara Kożusznik, mgr Barbara Smorczewska, mgr Małgorzata Chrupała, mgr Ewa Krawczyk, Wydziału Nauk Społecznych – dr Andrzej Niesporek, Wydziału Pedagogiki i Psychologii – dr Marek Adamiec,  Biura Promocji i Karier – mgr Mirosława Łukaszek, Anna Skrzecz (jeszcze studentka - V r. socjologii) oraz mgr Jarosław Polak. Projekt jest realizowany przy współpracy studentów wymienionych Wydziałów oraz Szkoły Zarządzania.

Celem działań naszego zespołu jest kształtowanie wizerunku absolwenta Uniwersytetu Śląskiego jako świadomego swojej wartości specjalisty będącego równocześnie posłańcem humanistycznej i rozwojowej misji Uniwersytetu.

Pierwszym naszym zadaniem jest przeprowadzenie badań ankietowych na temat wizerunku absolwenta naszej uczelni i samego Uniwersytetu Śląskiego – właściwości wspólnych dla całego Uniwersytetu i charakterystycznych dla poszczególnych  wydziałów.

Chcielibyśmy w wyniku tych badań dowiedzieć się jak Uniwersytet postrzegany jest przez otoczenie - jaka jest wiedza na temat jego struktury, kierunków kształcenia i liczby studentów, z jakich źródeł informacji na temat naszej uczelni korzysta otoczenie, jakie są wobec niej oczekiwania, czy jest ona postrzegana jako rozwijająca się i przygotowana do przyszłości.

Pierwsze badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród odwiedzających tegoroczne Targi Prezentacje Edukacja 2000 w dniach 22-24 lutego w katowickim Spodku. Uzyskano odpowiedzi od ponad 800 respondentów.

Zamieszczony obok wykres przedstawia przykładowy rozkład odpowiedzi na wybrane pytanie ankiety: Jeżeli zdecydujesz się podjąć naukę w Uniwersytecie Śląskim czym będziesz się kierować?

wykres

Mamy nadzieję, iż w następnym numerze „Gazety Uniwersyteckiej” będziemy mogli przedstawić Państwu  opracowane wyniki już całej ankiety.

Również w okresie od 1 do 15 czerwca br. podobne pytania ankietowe zadano kandydatom na studia w Uniwersytecie Śląskim tj. około 400 osobom. Badania przeprowadzono podczas akcji rekrutacyjnej na studia.

Badania zostaną przeprowadzone także wśród studentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Pragniemy zebrać opinie na temat uczelni – chcemy zapytać naszych pracowników co sprawiło, że związali się na stałe z Uniwersytetem, lecz również jakie są blaski i cienie pracy w jego murach.  Interesuje nas też jak studenci spostrzegają Uniwersytet Śląski, jakie są w ich opinii mocne i słabe strony studiowania w naszej Alma Mater.

Dzięki  pomocy studentów zamierzamy również przeprowadzić badania wizerunku Uniwersytetu Śląskiego wśród władz lokalnych, przedstawicieli lokalnego biznesu, oraz pośród władz śląskich uczelni wyższych i przedstawicieli mediów.

grafikaNastępne zadanie naszego zespołu to - przeprowadzenie kursów związanych z opanowaniem przez studentów ostatnich lat studiów naszej Uczelni umiejętności poszukiwania pracy, poruszania się po rynku pracy,  zwiększenia własnej przedsiębiorczości i wypracowania własnego wizerunku jako absolwenta Uniwersytetu Śląskiego - dla studentów ostatnich lat różnych kierunków uniwersyteckich. Pierwsze kursy prowadziliśmy w maju br., następne odbędą się jesienią w Szkole Zarządzania w Chorzowie. Wszelkich informacji na ich temat udziela Biuro Promocji i Karier UŚ.

Kolejne nasze zadanie to napisanie informatora i przewodnika pt. „Drogi kariery dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów na Uniwersytecie Śląskim”, poświęconego skutecznemu poszukiwaniu pracy i kształtowaniu własnej kariery zawodowej. Celem pierwszego tomu, który jest już dostępny /bezpłatnie/ w Szkole Zarządzania oraz Biurze Promocji i Karier,  jest wyposażenie absolwentów w wiedzę na temat aktualnego rynku pracy i możliwości zatrudnienia w naszym regionie oraz udzielenie wskazówek na temat  własnych możliwości zachowania się na rynku, aktywnego poszukiwania pracy, diagnozowania własnego potencjału w roli pracownika. Pierwszy tom z planowanego cyklu materiałów przeznaczony jest dla studentów kierunków związanych z  zarządzaniem zasobami ludzkimi  - psychologii menedżerskiej, zarządzania i marketingu oraz socjologii.

Następne opracowania będą dotyczyły absolwentów kierunku geologia i filozofia, geografia i fizyka. Ambicją autorów  /Barbara Kożusznik, Marek Adamiec, Jarosław Polak/ jest wypracowanie u absolwentów Uniwersytetu sposobu myślenia o sobie jako o wysokiej klasy specjalistach, którzy w sposób aktywny i przedsiębiorczy potrafią odnaleźć na rynku pracy miejsce realizowania własnej kariery zawodowej i samorealizacji.

W ramach przygotowania następnych tomów „Dróg Kariery” planujemy przeprowadzenie badań ankietowych na temat rynku pracy absolwentów różnych kierunków /m.in. filozofia, fizyka i geologia/ w celu zorientowania zarówno studentów jak i przyszłych pracodawców w zakresie pozyskiwania najlepszych miejsc pracy jak i najlepszych kandydatów.

Naszym celem jest zwiększenie u absolwentów świadomości własnej wartości - poprzez pomoc w wypracowaniu  umiejętności poruszania się po rynku pracy i aktywnego poszukiwania pracy w czasie, kiedy będą jeszcze naszymi studentami. Wyposażymy ich w umiejętność promowania siebie i uczelni u przyszłych pracodawców. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do ciągłego  doskonalenia wizerunku Uniwersytetu Śląskiego w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu zewnętrznym oraz w oczach pracowników i studentów.  Wynikami naszych prac podzielimy się oczywiście z Czytelnikami „Gazety Uniwersyteckiej”!