XXXIII INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Już po raz trzydziesty trzeci dokonano uroczystej inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ceremonia odbyła się 2 października 2000 r. w auli Wydziału Nauk Społecznych UŚ przy ul. Bankowej 11.

Punktualnie o godz. 11-tej, przy śpiewie "Gaudeamus igitur", do auli wkroczył odświętny orszak, na czele z JM Rektorem UŚ prof. dr hab. Tadeuszem Sławkiem, oraz Senatem uczelni.

foto: W.ZiółkowskiPo powitaniu zaproszonych na uroczystość gości, prof. Sławek wygłosił przemówienie inauguracyjne, zatytułowane: "Uniwersytet wobec zmiany". Zwrócił uwagę na dramatycznie niski stopień finansowania nauki przez państwo, przypominając o pustych sejmowych ławach, podczas debaty nad stanem szkolnictwa wyższego w Polsce. Mówił o "erozji etosu uczonego", który, poprzez niskie zarobki, zmuszony jest do pracy na kilku etatach, pozbawiając się w ten sposób kontaktu ze studentami, czy czasu na naukowe badania. Zwrócił uwagę na to, że, chociaż mówi się o potrzebie uczestnictwa uniwersytetu w zmianach, dyktowanych przez rzeczywistość, nie chodzi tu o zmianę zwaną przystosowaniem, obawę przed alienacją. "Stawką tej zmiany jest wierność głębokim podstawom Uniwersytetu jako pewnej ważnej figury społecznej, podstawom, które moglibyśmy określić jako pragmatyczną konieczność nawiązania dialogu ze światem, odpowiedzi na jego potrzeby, a zatem i odpowiedzialności za jego losy. Po drugie etyczny obowiązek otwarcia na Drugiego [...] niezbędnej do tego, by zmagać się z wszelkiego rodzaju integryzmami, czy fundamentalizmami, także uniwersyteckimi" - mówił m.in. rektor w swym przemówieniu.

Po wystąpieniu rektora i wygłoszeniu uroczystej formuły ("Otwieram rok akademicki 2000/2001, od założenia Uniwersytetu Śląskiego trzydziesty trzeci. Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit") nastąpiła uroczysta immatrykulacja - wybrani studenci I roku złożyli ślubowanie akademickie i odebrali indeksy z rąk Prorektora ds. Kształcenia, prof. dr. hab. Zofii Ratajczak. Następnie Prof. dr hab. Janusz Janeczek, Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu, przedstawił informacje o awansach pracowników naukowych UŚ, oraz uzyskanych przez nich nagrodach. Wręczono też nagrody Ministra Edukacji Narodowej, oraz nagrody rektorskie dla rozpraw wyróżnionych w uczelnianym konkursie prac doktorskich.

Prorektor ds. Studenckich i Finansowych prof. dr hab. Krystian Roleder przedstawił listę tegorocznych stypendystów MEN (w tym roku jest to 14 osób, w tym czworo wyróżnionych po raz drugi).

Tegoroczny wykład inauguracyjny (pt.: "Czy ktoś ukradł tekst?) wygłosił prof. Krzysztof Kłosiński z Zakładu Historii Literatury Poromantycznej na Wydziale Filologicznym UŚ (wystąpienie drukujemy osobno w tym numerze "GU"). Na zakończenie uroczystości wystąpili muzycy z Akademii Muzycznej w Katowicach (trio fletowe "Esprit").

Autorzy: Mariusz Kubik