Gdzie są najwyższe stypendia?

- tak właśnie zatytułowano publikację z początku października br., zamieszczoną w "Gazecie Wielkopolskiej" - regionalnym dodatku do "Gazety Wyborczej". Jej autor porównywał kwoty wypłacane w poszczególnych uczelniach wyższych Poznania, zestawiając je z wybranymi przykładami z innych miejsc kraju. Z przeprowadzonego przez gazetę badania wynika, że najwyższe stypendia przyznaje... Uniwersytet Śląski!

Dla przykładu: na UMCS w Lublinie, stypendium socjalne wyniosło w 1999 roku 100 złotych (przy dochodzie brutto na członka do 550 zł.), na UW była to "różnica między dochodem na osobę w rodzinie a tzw. kwotą minimalną". Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 120 zł./mies. (tam również stuzłotowy dodatek dla studentów, mieszkających co najmniej 30 km od Poznania, którzy kwalifikują się do stypendium).

Inne jeszcze zasady panują na Akademiach Ekonomicznych: w Poznaniu "2 stawki: 150 i 250 zł dostają tylko studenci zamiejscowi, spełniający kryteria do DS, a którzy go nie dostali". Z kolei w Krakowie jest to kwota od 60 do 210 złotych (dochód brutto na osobę w rodzinie nie wyższy niż 420 zł.). Na poznańskim AWF-ie stypendium socjalne zależne od dochodu na głowę, przyznawane jest studentom na wszystkich latach.

Nieco inaczej ma się natomiast (wynika to choćby z przytaczanego tu artykułu) kwestia stypendiów naukowych. Na UMCS (gdy średnia 4.0) można otrzymać od 100 do 450 złotych, na UŚ (dane z 1999) było to 250-350 złotych, w krakowskiej Akademii Ekonomicznej - 145-420 zł.

Dane za 1999 rok na Uniwersytecie Śląskim: stypendium socjalne na I roku - 340 (miejscowi) i 425 zł (zamiejscowi), od II roku odpowiednio 400 i 500 zł. Stypendium naukowe (za wyniki w nauce) student może otrzymać po ukończeniu I roku studiów, o ile uzyskał odpowiednio wysoką średnią ocen i mieści się w liczbie 25% najlepszych studentów wydziału (w sem. letnim r. akad. 1999/2000 stypendium za wyniki w nauce wynosiło od 250 do 350 zł.)

W chwili zamykania tego numeru "GU", nie były jeszcze znane stawki stypendialne, obowiązujące w semestrze zimowym roku akademickiego 2000/2001. Komisja stypendialna zaplanowała swoje zebranie 26 października br. W grudniowym numerze postaramy się powrócić do tej sprawy. Szczegółowe informacje można będzie już wcześniej uzyskać także w dziekanatach poszczególnych wydziałów, w Dziale Spraw Studenckich (rektorat UŚ, Katowice, ul. Bankowa 12, pokój 17, tel. 597-413), lub też na internetowej stronie uczelni (http://www.us.edu.pl).

Autorzy: MK