Nowe książki - Listopad 2000

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e    n a u k o w e

HISTORIA. Lech K r z y ż a n o w s k i: Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku w latach 1922-1930, Zsfg., summ., bibliogr., indeks nazwisk, 12 zł

POLITOLOGIA. Stanisław M i c h a l c z y k: Media lokalne w systemie komunikowania. Współczesne tendencje i uwarunkowania rozwojowe, Zsfg., summ., bibliogr., 27 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Marek P i e c h o t a: Od tytułu do "Epilogu". Studia i szkice o "Panu Tadeuszu", summ., res., bibliogr., indeks nazwisk, 16 zł

KULTURA I SZTUKA. Eleonora U d a l s k a: Krytyka teatralna. Rozważania i analizy, summ., res., bibliogr., indeks nazwisk, 21 zł

PRAWO. "Problemy Prawa Karnego". T. 23. Red. Kazimierz M a r s z a ł, Zsfg., summ., 13 zł

Czesław M a r t y s z: Właściwość organów samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym, Zsfg., summ., bibliogr., 27 zł

Joanna N o w a k o w s k a-M a ł u s e c k a: Odpowiedzialność karna jednostek za zbrodnie popełnione w byłej Jugosławii i w Rwandzie, bibliogr., summ., Zsfg., 20 zł

PEDAGOGIKA. Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Red. Tadeusz L e w o w i c k i przy współudz. Ewy O g r o d z k i e j-M a z u r i Aliny S z c z u r e k-B o r u t y, summ., Zsfg., wykresy, tab., noty o autorach, 30 zł

Małgorzata B a l u k i e w i c z: Protektoraty lwowskie. Początki i rozwój praktyki opiekuńczo-wychowawczej we Lwowie i na ziemi lwowskiejod końca XVIII stulecia do wybuchu II wojny światowej, summ., rez., aneks, tab., bibliogr., indeks nazwisk, 16 zł

Ewa W y s o c k a: Młodzież a religia. Społeczny wymiar religijności młodzieży, summ., Zsfg., aneks, bibliogr., tab., rys., schem., 20 zł

BIOLOGIA. "Acta Biologica Silesiana". T. 35 (52): Tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Krzysztofowi Rostańskiemu z okazji 54-lecia pracy naukowej. Red. Stanisław W i k a przy współudz. Barbary T o k a r s k i e j-G u z i k, summ., rez., bibliogr., tab., wklejki, fot., rys., 30 zł

ZAPOWIEDZI

HISTORIA. Agata K l u c z e k: Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim w latach 235- 284

Maciej K u c h a r s k i: Działalność dyplomacji polskiej w Berlinie w latach 1788-1792

LITERATUROZNAWSTWO. Interpretacje i szkoła. Red. Anna O p a c k a (skrypt)

Krystyna W o j t y n e k-M u s i k: Poétiser à la manière symboliste. Etude sur les techniques symbolistes de l'imaginaire et de la versification

MATEMATYKA. Andrzej B i e l a: Algorythmic Structural Completeness and a Retrieval Systems for Proving Theorems in Algorithmic Theories

BIOLOGIA. "Acta Biologica Silesiana". T. 34 (51): Ekologia roślin i zwierząt. Red. Stanisław C a b a ł a

INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA. Małgorzata G a j o s: Opis patentowy jako źródło informacji

Poza Wydawnictwem UŚ ukazały się:

KUTZOWISKO. O twórczości filmowej, teatralnej i telewizyjnej Kazimierza Kutza. Red. Andrzej Gwóźdź. Wydawnictwo "Książnica". Katowice 2000

Baltazar Exner: Chryzesowa szkoła. Poezje wybrane. Wybór, wstęp i przekład Zbigniew Kadłubek i Dariusz Rott. Artystyczna Oficyna Drukarska w Pszczynie. Katowice-Psczyna 2000

okladka okladka