konkurs na Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ogłasza konkurs
na Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:
- tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub uprawnienia bibliotekarza dyplomowanego,
- znajomość zadań ogólnodostępnej biblioteki naukowej oraz zasad funkcjonowania systemu biblioteczno - informacyjnego szkoły wyższej,
- zdolności menedżerskie,
- umiejętność kierowania dużym zespołem.

Wymagane dokumenty:
- list aplikacyjny,
- życiorys zawodowy,
- kwestionariusz osobowy z fot.,
- odpis dokumentów stwierdzających posiadanie tytułu, stopni lub kwalifikacji wymienionych w warunkach konkursu,
- informacje o dorobku naukowym, zawodowym i organizacyjnym,
- koncepcja organizacji i rozwoju biblioteki (aktualnie i w perspektywie budowy nowego gmachu) opracowana w formie pisemnej.

Z materiałami dotyczącymi aktualnego stanu systemu
biblioteczno-informacyjnego oraz z projektem nowego budynku
można zapoznać się u Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.
Katowice, ul. Bankowa 14, p. nr 401.

Oferty można składać do dnia 15 maja br. w Dziale Spraw Osobowych
(przy ul. Bankowej 12, p. nr 5 w Katowicach)

Dodatkowych informacji można zasięgać pod nr tel.
359-19-55 lub 359-13-73.