Nowe książki

P r a c e n a u k o w e FILOZOFIA. Józef S i e r o ń: Status jednostki i państwa w greckiej pdliz w świetle filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa, bibliogr., summ., Zsfg., 32 zł

TEOLOGIA. ks. Leszek Szewczyk: Recepcja liturgicznego wymiaru homilii. Studium homiletyczne na podstawie badań kaznodziejstwa kapłanów archidiecezji katowickiej w latach 1972-1999, bibliogr., tab., diagramy, summ., Zsfg., 23 zł

POLITOLOGIA. Wybory parlamentarne 2001. Scena polityczna - aktorzy - programy -strategie. Red. Janusz S z t u m s k i przy współudz. Mariusza K o l c z y ń s k i e g o, tab., Zsfg., summ., 25 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 1: Bóg, wiara, religia. Red. Teresa P y z i k, summ., rés., 26 zł

Józef O l e j n i c z a k: Kłamstwo nieprzerwane nas drąży. Cztery szkice o Gombrowiczu, bibliogr., indeks, summ., rés., 15 zł

PRAWO. Bernadetta F u c h s: Statut kontraktowy a przepisy wymuszające swoje zastosowanie, bibliogr., summ., Zsfg., 28 zł

PEDAGOGIKA. Iwona W e n d r e ń s k a: Dydaktyka ogólna jako przedmiot kształcenia nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), bibliogr., tab., indeks., Zsfg., summ., 20 zł

PSYCHOLOGIA. Zofia D o ł ę g a: Samotność młodzieży - analiza teoretyczna i studia empiryczne, bibliogr., tab., wykr., aneks, rez., summ., 25 zł

NAUKI O ZIEMI. Elżbieta B u k o w s k a-J a n i a: Rola systemu lodowcowego w obiegu węglanu wapnia w środowisku przyrodniczym (na przykładzie Svalbardu i młodoglacjalnych obszarów Polski północno-zachodniej), bibliogr., tab., fot., rys., summ., rez., 35 zł

P o d r ę c z n i k i i s k r y p t y INFORMATYKA: Zygmunt W r ó b e l, Grzegorz S a p o t a: Sterowniki programowalne. Laboratorium, bibliogr., rys., tab., 23 zł

ZAPOWIEDZI

SOCJOLOGIA. Adam B a r t o s z e k: Kapitał społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów rynku

JĘZYKOZNAWSTWO. Pragmatyczne aspekty opisu języków wschodniosłowiańskich. Red. Andrzej C h a r c i a r e k, Piotr C z e r w i ń s k i

Antonina G r y b o s i o w a: Język wtopiony w rzeczywistość

LITERATUROZNAWSTWO. Viands, Wines and Spirits Nourishment and (In)Digestion in the Culture of Literacy. Essays in Cultural Practice. Eds. Wojciech K a l a g a, Tadeusz R a c h w a ł

Monika B o g d a n o w s k a: Komentarz i komentowanie. Zagadnienia konstrukcji tekstu

Zdzisława M o k r a n ow s k a: Proza poetów kręgu Skamandra wobec tradycji elitarnych i popularnych form kultury

PEDAGOGIKA. Problemy współczesnej pedeutologii. Teoria - praktyka - perspektywy. Red. Dorota E k i e r t-G r a b o w s k a

PRAWO. Andrzej D r o g o ń: Autonomia województwa śląskiego w pracach klubu ChD w I Sejmie Śląskim