Goście z Kanady w Uniwersytecie Śląskim

Reprezentujący Senat oraz Ambasadę Kanady politycy i dyplomaci gościli

Daniel Hays - Przewodniczący Senatu Kanady i Genowefa Grabowska - Senator RP
Daniel Hays - Przewodniczący Senatu Kanady
i Genowefa Grabowska - Senator RP
7 marca w Uniwersytecie Śląskim. Delegacji przewodniczył Daniel Hays - Przewodniczący Senatu Kanady (odpowiednik polskiego marszałka senatu). Celem kilkudniowej wizyty Kanadyjczyków w Polsce, będącej odpowiedzią na oficjalne zaproszenie Senatu RP, było pogłębienie współpracy polsko-kanadyjskiej, czemu służył szereg spotkań z najwyższymi urzędnikami administracji państwowej, przedstawicielami Sejmu i Senatu oraz świata biznesu i nauki.

W trakcie wizyty w murach naszej uczelni nastąpiło spotkanie z JM Rektorem UŚ, Prorektorami oraz przedstawicielami Wydziału Filologicznego. W auli im. Kazimierza Lepszego nie zabrakło także reprezentantów władz lokalnych, Senatu RP oraz licznej grupy studentów, ciekawych kanadyjskich propozycji.

Już po raz drugi (w relatywnie krótkim czasie) odwiedził

Od lewej: Ambasador Ralph Lysyshyn, prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska, prof. dr hab. Wiesław Banyś, Senator Raymond C. Setlakwe
Od lewej: Ambasador Ralph Lysyshyn, prof. zw.
dr hab. Genowefa Grabowska, prof. dr hab. Wiesław Banyś,
Senator Raymond C. Setlakwe
naszą uczelnię Ralph Lysyshyn - Ambasador Kanady w Polsce. Jego styczniowa wizyta koncentrowała się wokół istniejących już kontaktów Uniwersytetu Śląskiego z kanadyjskimi ośrodkami naukowymi i kulturalnymi, utrzymywanych przede wszystkim przez Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej UŚ.

Jednym z kluczowych elementów wystąpienia Senatora Daniela Haysa był wykład zatytułowany Wielokulturowość w Kanadzie. Wygłoszona w trzech językach prelekcja okazała się być tylko pretekstem do ożywionej dyskusji, będącej dowodem rosnącego zainteresowania podjętą w odczycie problematyką (polsko- i angielskojęzyczna wersję wykładu prezentujemy na elektronicznych stronach Gazety Uniwersyteckiej: http://www.gu.us.edu.pl).

Kanadystyka - jako odrębna propozycja edukacyjna - funkcjonuje przy Instytucie Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej w postaci Programu Studiów Kanadyjskich (Canadian Studies Programme) pod kierunkiem dr Eugenii Sojki. Powołane do życia w 2000 roku Centrum Studiów Kanadyjskich ma na celu promowanie tej problematyki wśród studentów, zacieśnianie naukowych i kulturalnych związków pomiędzy obydwoma krajami oraz międzynarodową współpracę badawczą i dydaktyczną pomiędzy tego rodzaju Centrami. Uniwersytet Śląski może pochwalić się realizacją 9. tematów wspólnych prac badawczych. W ubiegłym roku naszą uczelnię odwiedziło 13. gości zza oceanu, w tym samym czasie 6. pracowników uczelni odbyło służbowe wizyty w Kanadzie.

Centrum nie jest jednak jednostką administracyjną w sensie

Delegacja kanadyjska
Delegacja kanadyjska
tradycyjnym, ze stałą obsadą kadrową i ustalonymi zadaniami. Ideą Dyrektora Instytutu, prof. Wojciecha Kalagi, jest raczej stworzenie przestrzeni badawczej, w której mogą spotykać się naukowcy należący do różnych zakładów, instytutów lub katedr w celu podjęcia wspólnych zagadnień i realizacji konkretnych projektów. Taką ideę realizuje właśnie Centrum Kanadyjskie (a także działające w Instytucie Centrum Gender Studies oraz do niedawna Centrum, a obecnie Zakład Studiów Postkolonialnych). Możliwość udziału badaczy o różnych specjalnościach (kanadystów, kulturoznawców, literaturoznawców, teoretyków literatury i kultury i. in.), w tym także partnerów spoza Uniwersytetu, zaowocowała - dzięki inicjatywie i zaangażowaniu dr Sojki - wieloma interesującymi przedsięwzięciami.

W ciągu dwóch lat Centrum zorganizowało dwie międzynarodowe konferencje (na temat dyskursów mniejszościowych w perspektywie transkulturowej oraz na temat badań postkolonialnych), przygotowało znakomicie obsadzony przez wykładowców zagranicznych Dzień Kanadyjski, odbyło się kilkanaście seminariów, wykładów i spotkań. Przygotowany pod kierunkiem dr Sojki obszerny tom szkiców poświęconych

Otwarte spotkanie delegacji kanadyjskiej z władzami UŚ poprzedziła wzajemna prezentacja oraz zwięzła charakterystyka uczelni, którą nakreślił JM Rektor prof. Janusz Janeczek
Otwarte spotkanie delegacji kanadyjskiej z władzami UŚ
poprzedziła wzajemna prezentacja oraz zwięzła
charakterystyka uczelni, którą nakreślił
JM Rektor prof. Janusz Janeczek
kulturze kanadyskiej ukaże się w tym roku w serii Literary and Cultural Theory wydawnictwa Lang Verlag, drugi podobny tom przygotowywany jest do druku; Wydawnictwo Śląsk wyda w tym roku antologię materiałów, która będzie pomocna w realizacji dydaktycznego programu Canadian Studies. Dzięki kontaktom Centrum z Ambasadą Kanadyjską oraz z Civic Education Project znacznie wzbogaciły się kanadystyczne zbiory Biblioteki Anglistycznej. Studenci anglistyki mieli okazję przez kilka semestrów pracować pod kierunkiem kanadyjskich specjalistów, zapraszanych na dłuższe okresy przez dr Sojkę. Równie jednak ważna jak konkretne osiągnięcia, zdaniem prof. Kalagi, jest rola Centrum polegająca na wyzwalaniu inicjatywy u młodych adeptów nauki i umożliwianie im badań o charakterze interdyscyplinarnym.

Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z kanadyjskimi uczelniami wyższymi obejmuje trzy umowy o współpracy naukowo-badawczej, podpisane z Univeristy of Alberta (Edmonton), Université du Québec (Montreal) oraz Wilfrid Laurier Univeristy (Waterloo, Ontario).