Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Grudzień 2005

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

TEOLOGIA. Marek W ó j t o w i c z: Doświadczenie lęku egzystencjalnego jako sytuacja wyboru, bibliogr., summ., Zsfg, 17 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Bożena W i t o s z: Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, bibliogr., indeks, summ., rez., 30 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Tomasz M. G ł o g o w s k i: Pismo "śląskiego Października". Tygodnik społeczno-kulturalny "Przemiany" (1956-1957), bibliogr., aneks, indeks, fot., summ., Zsfg, 22 zł

Krzysztof K r a s u s k i: Dylematy współczesności. Studia i szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku, nota bibliogr., indeks, summ., Zsfg, 16 zł

Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria trzecia. Red. Włodzimierz W ó j c i k, Joanna K i s i e l, indeks, summ, Zsfg, 20 zł

DYDAKTYKA JĘZYKA i LITERATURY POLSKIEJ. "Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego". T. 18. Red. Helena S y n o w i e c, tab., summ., rez., 17 zł

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Civitas mentis. T. 1. Red. Zbigniew K a d ł u b e k, Tadeusz S ł a w e k, bibliogr., aneks, indeks, streszcz., summ., Zsfg, 30 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Zapomniani pisarze, zapomniane książki dla małego i młodego czytelnika. Red. Krystyna H e s k a-K w a ś n i e w i c z, indeks, summ., rés., 25 zł

PSYCHOLOGIA. Zbigniew S p e n d e l: Metodologia badań psychologicznych jako forma świadomości historycznej, bibliogr., ryc., summ., Zsfg, 28 zł

NAUKA o MATERIAŁACH. Marian K u p k a: Struktura i właściwości stopów na osnowie fazy FeAl otrzymanych w procesach metalurgicznych, bibliogr., rys., fot., tab., summ., rez., 15 zł

Podręczniki i skrypty

LITERATUROZNAWSTWO. Piotr W i l c z e k: Literatura polskiego Renesansu, bibliogr., 14 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

SOCJOLOGIA. Bezradność. Interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej. Red. Zenon G a j d z i c a, Marek R e m b i e r z

POLITOLOGIA. "Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 1. Red. Jan I w a n e k, Mieczysław S t o l a r c z y k przy współpr. Olgi S z u r y-O l e s i ń s k i e j

Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Ustrój, organy władzy, partie polityczne. Wyd. 2. rozszerz. Red. Marek B a r a ń s k i przy współpr. Elżbiety P i o s k o w i k

LITERATUROZNAWSTWO III Spotkanie Słowacystów Polskich. X lat Republiki Słowackiej w perspektywie polskich słowacystów. Red. Lucyna S p y r k a

Ewa J u r c z y k: Die Frau auf der Suche nach eine neuen Identität. Zur Frauenfigur im dramatischen Schaffen von Johanna Franul von Weissenthurn und Charlotte Brich-Pfeiffer

The Margins of Europe Cultural & Linguistics Identities. Red. Ewa B o r k o w s k a

Jan J a k ó b c z y k: Szachy literackie? Rzecz o twórczości Karola Irzykowskiego

Magdalena Z d r a d a-C o k: Les figures de (Anti)Narcisse dans l’oeuvre de Marguerite Yourcenar

JĘZYKOZNAWSTWO. "Neophilologica". T. 17. Red. Wiesław B a n y ś

Ewa B i ł a s-P l e s z a k: Lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Antropologia kultury - antropologia literatury. Red. Ewa K o s o w s k a przy współudz. Eugeniusza J a w o r s k i e g o

PRAWO. Z dziejów prawa. Cz. 7. Red. Adam L i t y ń s k i, Marian M i k o ł a j c z y k, Wojciech O r g a n i ś c i a k

PSYCHOLOGIA. Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji. Red. Barbara K o ż u s z n i k

Joanna B i e l s k a: Between Psychology and Foreign Language Learning

Krystyna D o k t o r o w i c z: Europejski model społeczeństwa informacyjnego. Polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji

Piotr M a m e t: Język w służbie menedżerów - deklaracja misji przedsiębiorstwa

ZARZĄDZANIE i TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. "Zarządzanie i Technologie Informacyjne". T. 2: Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu i sterowaniu. Red. Joanna J ó z e f o w s k a

PEDAGOGIKA. "Chowanna". T. 2 (25): Między przeszłością a przyszłością edukacji dorosłych. Red. Agnieszka S t o p i ń s k a-P a j ą k

Danuta R a ś: O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich. Propozycje prawników, lekarzy, działaczy społecznych i pedagogów oraz rozwój więziennictwa do połowy XX wieku

MATEMATYKA. "Annales Mathematicae Silesianae". T. 19. Editorial Board

NAUKI o ZIEMI. "Geographia. Studia et Dissertationes". T. 27. Red. Tadeusz S z c z y p e k

"Kras i Speleologia". T. 11 (XX). Red. Marian P u l i n a

Barbara T o k a r s k a-G u z i k: The establishment and spread of alien plantspecies (kenophytes) in the flora of Poland

Ten artykuł pochodzi z wydania: