Deklaracja przyjęta na posiedzeniu Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich 27 października 2005 roku

Mając na uwadze wyrażoną, w pracach nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013, wolę uczynienia tegoż województwa Kreatywnym Regionem Innowacyjnym, jak również uznając, iż ludzie są podstawą przewagi konkurencyjnej gospodarki województwa śląskiego, a kształtowanie postaw i zachowań młodych ludzi jest nierozerwalnie związane z tradycją i etosem akademickim

My, Rektorzy uczelni wyższych województwa śląskiego zgromadzeni w Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich niniejszym deklarujemy pełne współdziałanie w inicjowaniu i realizowaniu przedsięwzięć mających na celu wzmacnianie świadomości i zaangażowania w rozwijaniu innowacyjności i przedsiębiorczości w uczelniach wyższych regionu.

Poprzez wspólne i indywidualne projekty rozwojowe pragniemy wpływać na innowacyjne postawy i przedsiębiorcze zachowania młodych ludzi oraz inspirować ich do podejmowania wyzwań biznesowych i naukowych u progu kariery zawodowej.

By to osiągnąć, deklarujemy współpracę w realizacji działań z zakresu: nowych programów edukacyjnych w szkołach wyższych, informacji i doradztwa dla studentów i absolwentów oraz inkubacji nowych przedsięwzięć biznesowych studentów i absolwentów.

Jednocześnie w szczególny sposób doceniamy spektrum szans na wdrożenie nowoczesnych projektów z zakresu innowacyjności i przedsiębiorczości w uczelniach wyższych regionu, pojawiających się wraz ze zbliżającym się kolejnym okresem programowania polityki regionalnej Unii Europejskiej.

Dlatego też, deklarując wolę partnerskiej współpracy w kreowaniu niezbędnych dla regionu rozwiązań, apelujemy do władz samorządowych województwa śląskiego o włączenie działań z zakresu wzmacniania świadomości i zaangażowania w rozwijaniu innowacyjności i przedsiębiorczości w uczelniach wyższych w strukturę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz innych dokumentów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu.

Głęboko wierzymy, że wyrażona dziś chęć współdziałania, poparta przyszłymi przedsięwzięciami, w sposób pozytywny przyczyni się do zmian województwa śląskiego.

Ten artykuł pochodzi z wydania: