Bliskie kontakty z Łotwą

W dniach 26-29 października 2005 r. odbywała się w Daugavpils na Łotwie międzynarodowa konferencja zatytułowana Związki polsko-bałtyckie. Na konferencji Uniwersytet Śląski reprezentowała dr Aleksandra Achtelik, wygłaszając tekst Literacka przechadzka po Wilnie. Ślady wielokulturowości. Udział jej w tym ważnym w krajach nadbałtyckich wydarzeniu był owocem dynamicznie rozwijającej się współpracy z Łotwą, która rozpoczęła się od podpisania przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej umowy w ramach programu Socrates-Erasmus z Uniwersytetem w Daugavpils.

Już pierwszy rok współpracy przyniósł pełną wymianę studencką - na polonistykę w Uniwersytecie Śląskim przyjechały 2 Łotyszki, a do łotewskiego Uniwersytetu nad Dźwiną wyjechały 3 nasze studentki. W maju ubiegłego roku akademickiego 2 wykładowców z Daugavpils przeprowadziło wykłady dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Słuchacze byli urzeczeni tymi zajęciami: przekonali się, jak mało wiemy w Polsce o kraju tak nam bliskim geograficznie i historycznie, z którym razem wstępowaliśmy do Unii Europejskiej i żałowali swojej dotychczasowej słabej orientacji w problematyce łotewskiej, bowiem uznali, że Łotwa jest krajem fascynującym. Goście z Daugavpils uczestniczyli w międzynarodowej konferencji Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, zorganizowanej przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej i Międzyinstytutową Pracownię Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ.

Rewanż nastąpił jesienią. We wrześniu serię wykładów o poezji polskiej oraz przemianach we współczesnej polszczyźnie dla studentów polonistyki daugavpilskiej wygłosili prof. dr hab. Ewa Jaskółowa, dr hab. Romuald Cudak i dr Jolanta Tambor. Ich wykłady były znaczącym wydarzeniem także dla tamtejszej Polonii, więc odnotowała je w ciekawym reportażu sekcja polska łotewskiej telewizji.

Obecnie zakończyła się międzynarodowa konferencja, na którą zaproszono referentkę z Uniwersytetu Śląskiego. Dr Aleksandra Achtelik w czasie pobytu na Łotwie odwiedziła też Rygę z serią ćwiczeń i konwersatoriów. W Rydze od września tego roku lektorką jest absolwentka Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego mgr Aleksandra Dybska. W czasie wizyty doszło też do podpisania umowy programu Socrates-Erasmus z ryską polonistyką. A to rokuje dalszą intensyfikację polsko-łotewskich kontaktów.

JOLANTA TAMBOR

Autorzy: Jolanta Tambor
Ten artykuł pochodzi z wydania: