Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Maj 2004

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

FILOZOFIA
Z prac badawczych współczesnych filozofów słowackich. Przeł. Bogusław Szubert Red. naukowa Czesław Głombik , noty o autorach, summ., res., 14 zł

Dariusz Kubok: Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei, lit., indeks osobowy, summ., Zsfg., 50 zł

Danuta Ślęczek-Czakon: Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych, bibliogr., indeks, summ., Zsfg., 29 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO
W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Żmigrodzkiemu. Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, współpr. Diana Pietruch-Reizes, bibliogr., wklejki, fot., 38 zł

Maria Kalczyńska: Kultura książki polskiej w Niemczech. Instytucje twórców, produkcji, upowszechniania, promocji i obiegu w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku, bibliogr., tab., indeks, summ., Zsfg., 37 zł

Zbigniew Ż m i g r o d z k i: Martina Schrettingera życie i dzieło (1772-1851), bibliogr., indeks, wklejki, ryc., mapa, aneks, summ., Zsfg., 13 zł

JĘZYKOZNAWSTWO
Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy w aspekcie lingwokulturoznawczym. Red. Piotr C z e r w i ń s k i, Henryk F o n t a ń s k i, streszcz., summ., rez., 30 zł

Michał A k a r t e l: Leksykalno-semantyczne i słowotwórcze grupy rzeczowników z sufiksami pochodzenia obcego w języku rosyjskim i polskim, bibliogr., aneks, summ., Zsfg., 17 zł

LITERATUROZNAWSTWO
Ebony, Ivory and Tea. Red. Zbigniew B i a ł a s , współpr. Krzysztof K o w a l c z y k-T w a r o w s k i, streszcz., Zsfg., 23 zł

Marian K i s i e l: Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku, bibliogr., indeks, summ., rés., 17 zł

Beata N o w a c k a: Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków, bibliogr., summ., Zsfg., 16 zł

Bożena T o k a r z: Między destrukcją a konstrukcją. O poezji Srečka Kosovela w kontekście konstruktywistycznym, indeks, povz., rés., 25.zł

BIOLOGIA
Piotr S k u b a ł a: Colonization and development of oribatid mite communites (Acari: Oribatida) on post-industrial dumps, bibliogr., wklejki, fot., ryc., streszcz., Zsfg., płyta CD-ROM, 30 zł

Tomasz S t a s z e w s k i: Reakcja drzewostanów świerkowych na depozycję zanieczyszczeń powietrza, bibliogr., wklejki, fot., ryc., tab., summ., Zsfg., 18 zł

ZAPOWIEDZI

HISTORIA
Maria W. W a n a t o w i c z: Od indyferentnej ludności do narodowości śląskiej? Postawy narodowe ludności autochtonicznej Górnego Śląska w latach 1945-2003 w świadomości społecznej

POLITOLOGIA
Współpraca transgraniczna i międzyregionalna województwa śląskiego (z uwzględnieniem dawnego województwa katowickiego). Red. Piotr D o b r o w o l s k i

FILOZOFIA
Wiesław S z t u m s k i: My, zagubieni w świecie. Przyczynek do filozofii środowiska życia jako podstawy enwironmentologii

KULTURA I SZTUKA
Żydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki teatralnej. Red. Eleonora U d a l s k a, współpr. Anna T y k o w s k a

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW
Anna M a j k i e w i c z, Jolanta T a m b o r: Śpiewająco po polsku

NAUKI TECHNICZNE
Elektroceramika ferroelektryczna. Red. Zygmunt S u r o w i a k