Wysokie miejsce cieszyńskich studiów pedagogicznych w rankingu "Polityki"

Tygodnik "Polityka" w numerze z 3 kwietnia br.,

budynek
Budynek główny Filii UŚ w Cieszynie
opublikował, po raz już piąty, ranking szkół wyższych prowadzących studia na najpopularniejszych kierunkach: ekonomii i zarządzaniu, informatyce, pedagogice politologii, prawie, psychologii i socjologii. W rankingu wzięło udział 288 jednostek dydaktycznych z całej Polski. W dziedzinie studiów pedagogicznych oceniono 44 uczelnie. Studia pedagogiczne na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie znalazły się w rankingu na 17 miejscu. Dwa lata temu zajmowały w nim miejsce 20, a w roku ubiegłym 18.

O ostatecznym wyniku, czyli miejscu szkoły w rankingu, decyduje sześć czynników opracowanych przez ekspertów.

  1. POZYCJA AKADEMICKA: uprawnienia licencjackie, magisterskie, doktorskie, habilitacyjne, przeprowadzone przewody doktorskie i habilitacyjne, udział studentów studiów magisterskich wśród ogółu studentów dziennych, liczba uzyskanych grantów krajowych i zagranicznych.
  2. POTENCJAŁ KADROWY: proporcja liczby wszystkich nauczycieli akademickich do liczby studentów, proporcja liczby samodzielnych pracowników naukowych do liczby studentów, uzyskane stopnie doktorskie i habilitacyjne. To kryterium informuje o przygotowaniu uczelni do zadań dydaktycznych.
  3. ORIENTACJA STUDENTA: określają ją takie czynniki jak: zakres i formy indywidualnych studiów, liczba publikacji dydaktycznych, liczba godzin przeznaczonych na seminaria dyplomowe i magisterskie, zakres i regularność ocen zajęć przez studentów, formy i zakres pomocy materialnej dla studentów, formy pozadydaktycznej aktywności studentów, materiały dydaktyczne w internecie, skala nauczania języków obcych.
  4. KONTAKTY Z OTOCZENIEM: proporcja liczby nauczycieli akademickich wyjeżdżających za granicę do ogólnej liczby nauczycieli, proporcja studentów wyjeżdżających za granicę do ogólnej liczby studentów, proporcja goszczonych pracowników i studentów z zagranicy, ilość osób spoza województwa gdzie uczelnia się mieści w liczbie przyjętych na I rok studiów, własne czasopismo, własne wydawnictwo.
  5. SELEKTYWNOŚĆ: proporcja liczby kandydatów do liczby przyjętych na studia dzienne, formalne wymagania rekrutacji na I rok studiów.
  6. INFRASTRUKTURA: proporcja liczby miejsc dydaktycznych do liczby studentów, poziom infrastruktury (np. powierzchni sal wykładowych), ilość miejsc w akademikach, biblioteka i jej ranga, liczba komputerów dostępnych dla studentów.

O ostatecznym wyniku decydowało sześć opisanych powyżej kryteriów, najważniejszymi jednak z nich były pozycja akademicka oraz potencjał kadrowy i orientacja na studenta. Cieszyńska pedagogika zajęła wysokie 17. miejsce razem z najbardziej obleganą przez kandydatów Akademią Pedagogiczną w Krakowie. Wynik ten cieszy tym bardziej, że w budynku Filii, gmachu dawnego Seminarium Nauczycielskiego, kształcono pedagogów już od momentu jego powstania w 1911 roku. Później mieściło się w nim Liceum Pedagogiczne, Studium Nauczycielskie, a następnie Wyższe Studium Nauczycielskie. Tradycje te od ponad 30. lat kontynuuje Filia Uniwersytetu Śląskiego, której mury opuściło już około 13000 absolwentów, co nie jest bez znaczenia dla rangi uczelni, miasta i regionu.