Człowiek i Woda

Tematem konferencji poświęconej współpracy naukowej Uniwersytetu Śląskiego i Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, zorganizowanej 29 marca 2004 były Badania i ochrona wód powierzchniowych i podziemnych oraz wody pitnej na Śląsku. Obrady konferencji prowadzili JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz prof. dr hab. Jerzy Zioło, Prorektor ds. ogólnych UŚ. W prezydium zasiadł także Andrzej Bilnik, tymczasowy kierownik Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Katowicach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele śląskiej nauki i polityki, m. in.: Wojewoda śląski Lechosław Jarzębski, oraz Bernadetta Czerska, zastępca dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych Ministra Środowiska.

Bernadetta Czerska, zastępca dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych Ministra Środowiska
Bernadetta Czerska, zastępca dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych Ministra Środowiska

Jako pierwszy wystąpił gospodarz konferencji - prof. dr hab. Janusz Janeczek, przedstawiając cel współpracy Uniwersytetu Śląskiego i Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, jakim jest nowy sposób podejścia do relacji - nauka uczelniana i wiodące przedsiębiorstwa. Efekty współpracy powinny, bowiem przekładać się na konkretne osiągnięcia w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz wody pitnej na Śląsku.

Prezydium konferencji
Prezydium konferencji od lewej: prof. dr hab. Jerzy Zioło, Prorektor ds. Ogólnych UŚ, Andrzej Bilnik, tymczasowy Kierownik Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, Bernadetta Czerska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek, Lechosław Jarzębski, Wojewoda Śląski

W multimedialnej prezentacji Andrzeja Bilnika znalazły się informacje na temat zakresu działalności Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, obejmującej nie tylko produkcję, zakup i sprzedaż wody dla celów komunalnych, ale także prowadzenie prac badawczych nad nowymi technologiami uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz ochronę zasobów wodnych. W sprawozdaniu przedstawiono także możliwości współpracy GPW ze środowiskiem naukowym. A. Bilnik zwrócił szczególną uwagę na zagrożenie zanieczyszczeniem zasobów wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Ocena zagrożeń zanieczyszczeniem zasobów wodnych, wpływu eksploatacji górniczej i jej zaniechania na zasoby wód i stosunki wodne oraz ochrona wód powierzchniowych i podziemnych to według A. Bilnika jedne z najważniejszych celów współpracy GPW ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego.

Zaproszeni na konferencje goście
Zaproszeni na konferencje goście - w środku dr hab. Stanisław Czaja z Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Obszarów Urbanizowanych

W prezentacji prof. dr hab. P. Miguli, Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przedstawione zostały płaszczyzny działań Uniwersytetu Śląskiego i GPW, prowadzących do utrzymania najwyższej jakości wody pitnej na Śląsku. Szczególne miejsce w wystąpieniu prof. P. Miguli zajęła prezentacja możliwości badawczych naukowców Uniwersytetu Śląskiego. Potencjał badawczy Uniwersytetu Śląskiego stanowią trzy wydziały:

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, w tym Katedra Biochemii, Ekologii (Zakład Hydrobiologii);
 • Wydział Nauk o Ziemi - Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Katedra Geografii Fizycznej (Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej Obszarów Urbanizowanych), Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii, Katedra Geologii Podstawowej (Zakład Teledetekcji Środowiska);
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - Instytut Fizyki (Zakład Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań, Fizyki Ciała Stałego, Biofizyki i Fizyki Molekularnej) oraz Instytut Chemii (Zakład Chemii Ogólnej, Chemii Analitycznej oraz Chemii i technologii Środowiska).

W dalszej części spotkania prof. dr hab. P. Migula przedstawił projekty badawcze zaproponowane do rozwiązania we współpracy z GPW obejmujące takie zagadnienia, jak:

 • zanieczyszczenia organiczne wód i osadów przy wykorzystaniu chromatografów (CC, TLC, GC, GC/MS, HPLC), analizy chemicznej związków nieorganicznych i organicznych, metod spektrometrycznych (AES, AAS, ARF), spektrofotometrycznych (UV/VIS) i elektrometrycznych
 • detekcja toksyn metabolitów pośrednich (biodegradacja substancji toksycznych w organizmach żywych)
 • zagrożenie ujęć wód podziemnych trichloroetenem i tetrachloroetenem
 • optymalizacja wielokryterialna eksploatacji ujęć wód podziemnych
 • wpływ likwidacji kopalń na zasoby i eksploatację ujęć wód podziemnych
 • koncepcja zagospodarowania zbiorników retencyjnych i terenów przyległych
 • wpływ eutrofizacji na tlenową mikroflorę Zbiornika Goczałkowickiego
 • próby uzyskania mikrobiologicznego markera zanieczyszczenia wód powierzchniowych

Jeden z uczestników konferencji z folderem
Jeden z uczestników konferencji z folderem "Oferta naukowo-badawcza" przygotowanym przez Uniwersytet Śląski na konferencje "Człowiek - woda"

W swoim wystąpieniu B. Czerska zaznaczyła, iż cele gospodarki wodnej w Polsce powinny opierać się na poprawie stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano możliwość współpracy UŚ i GPW w kształceniu studentów i doktorów. Współpraca obejmie m. in. możliwość odbywania przez studentów praktyk zawodowych i ćwiczeń specjalizacyjnych, a także pisania prac licencjackich, magisterskich czy doktorskich na obiektach GPW.

Autorki są studentkami IV roku geografii na
Wydziale Nauk o Ziemi UŚ