- projekt artystyczno-naukowy Zakładu Arteterapii Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ

Dziecko w kulturze europejskiej

Projekt Dziecko w kulturze europejskiej jest propozycją cyklu koncertów, warsztatów, spotkań artystycznych oraz prezentacji naukowych, poświęconych ukazaniu roli edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę w życiu człowieka, zwłaszcza we wczesnym jego okresie. Obecność dziecka w kulturze europejskiej, sztuka dziecka i sztuka dla dziecka, rozpatrywane będą na tle czynników rozwojowych, wychowawczych, edukacyjnych, zwłaszcza kulturowych. Tak szeroko postawiony temat, może być interpretowany w wielu różnorodnych aspektach, wyznaczanych przez zaproszonych gości i uczestników projektu.

Interesuje nas dziecko jako podmiot, twórca i odbiorca działań artystyczno-kulturalnych oraz warunki bądź ograniczenia procesu twórczego rozwoju, uznawania czy przyjmowania wartości i współtworzenia kultury. Pogłębione studia kulturowe, stanowią istotną okazję do dalszych interesujących eksploracji badawczych, zarówno w odniesieniu do opisywania tradycji, jak i określania współczesnych problemów wymagających niezbędnych wyjaśnień i szerszych dyskusji w gronie specjalistów, przedstawicieli wielu dyscyplin.

Zasadnym wydaje nam się rozpatrywanie konkretnych zagadnień, z podziałem na poszczególne dziedziny aktywności artystycznej. Ważną dziedziną jest także organizacja aktywności kulturalnej i artystycznej, w tym zakresie ocenić należy walory warsztatów artystycznych, ukazać problemy organizacji festiwali i konkursów, ocenić atrakcyjność oferty kulturalnej dla dzieci w instytucjach pozaszkolnych. Do współpracy zaproszono specjalistów: artystów muzyków, plastyków, aktorów, rytmików i reżyserów, pedagogów, psychologów i wychowawców, którzy tworzą dla dzieci albo prowadzą z dziećmi interesujące działania artystyczne. Oprócz dyskusji naukowych zaprezentowane będą rzeczywiste osiągnięcia dzieci i ich opiekunów, efekty edukacji artystycznej, możliwości współtworzenia kultury polskiej, na tle dorobku kultury europejskiej.

Cele realizacji projektu:

  • Integracja środowisk naukowych i twórczych, działaczy kultury, organizatorów działalności kulturalnej
  • Umożliwienie wymiany poglądów w forum dyskusyjnym na proponowane wyżej tematy
  • Ukazanie dokonań artystycznych grupowych i indywidualnych, promocja ciekawych przedsięwzięć artystycznych, w trakcie koncertów, recitali i wystaw
  • Prezentacja wyników badań naukowych w zakresie proponowanej tematyki
  • Publikacja materiałów opracowanych w ramach projektu przez jego uczestników
  • Synteza wiedzy naukowej i diagnoza aktualnej sytuacji w dziedzinie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę
  • Stworzenie możliwości dalszych eksploracji naukowo - badawczych w kolejnych projektach zespołowych i indywidualnych, realizowanych w bieżącym roku przez organizatorów.

W programie przewidziano m. in. konferencję naukową Dziecko w kulturze europejskiej, w czasie której głos zabiorą reprezentanci z wielu ośrodków akademickich, Łodzi, Cieszyna, Katowic (poniedziałek 17 maja, Biblioteka Śląska, sala audytoryjna Parnassos, godz. 15.00-18.00). Oprócz wystąpień naukowych zaprezentują się dziecięce zespoły teatralne: pantomima dzieci niesłyszących ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Rudzie Śl. z przedstawieniem Dedal i Ikar, uczniowie klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 16 z Rudy Śląskiej z przedstawieniem Na dźwiękach słonecznego blasku oraz Szkolny Teatr Niezależny z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Katowicach.

W drugim dniu konferencji (wtorek 18 maja) odbędzie się cykl wystąpień dotyczących sztuki osób niepełnosprawnych i upośledzonych oraz wernisaż wystawy plastycznej Sztuka dziecka, koncert uczniów szkoły muzycznej z Rudy Śląskiej oraz prezentacje artystyczne uczniów ze Społecznego Ogniska Muzycznego z Mysłowic z klasy Teresy Chołołowicz, Izabeli Makarowskiej, Joanny Bliwert Hoderny, Piotra Łazowskiego. Przygotowano również kolejny cykl warsztatów artystycznych. Koncerty i warsztaty odbędą się w Śląskiej Bibliotece Terapeutycznej w Katowicach, przy ul. Ligonia 5-7. W środę 19 maja odbędzie się sympozjum dotyczące muzycznych aspektów edukacji dzieci i młodzieży. Projekt zakończony zostanie uroczystym koncertem finałowym, w wykonaniu uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia, im. K. Szymanowskiego w Katowicach (godz. 11.30, sala koncertowa POSM).

Inicjatywa ta ma zaktywizować reprezentantów wielu środowisk naukowych i twórczych, skłonić do refleksji nad kondycją współczesnej edukacji artystycznej i kulturalnej, umożliwić rzeczywistą ocenę osiągnięć w dziedzinie optymalizacji rozwoju człowieka we współczesnym, intensywnie zmieniającym się świecie. Jest to odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie sygnalizowane przez specjalistów w zakresie wymiany doświadczeń, doskonalenia umiejętności oraz zdobywania wiedzy w dziedzinie sztuki, wykorzystywania jej walorów edukacyjnych i terapeutycznych.

Wszystkich zainteresowanych tematyką terapii i edukacji artystycznej zapraszamy także na dziesiąty, uroczysty koncert finałowy, wieńczący roczny projekt naukowo - artystyczny Zakładu Arteterapii i Biblioteki Śląskiej pod nazwą: Spotkania ze sztuką - koncepcja terapii artystycznej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Koncert odbędzie się w czwartek 3 czerwca o godz. 11.00 w sali Parnassos w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Obszerna relacja z całego projektu zamieszczona zostanie w czerwcowym numerze "Gazety Uniwersyteckiej". Serdecznie zapraszamy!

GRAŻYNA SZAFRANIEC
Zakład Arteterapii

Biblioteka Śląska
Uniwersytet Śląski w Katowicach
17-19 maja

Komitet organizacyjny:
opieka naukowa i artystyczna: Prof. UŚ dr hab. M. Knapik
koordynacja i współpraca: Prof. dr hab. J. Malicki
sekretarze naukowi: Prof. dr hab. J. Szulakowska-Kulawik, dr G. Szafraniec
współpraca: mgr M. Sznicer, mgr M. Król