Kronika Uniwersytecka - Maj 2004

Ranking szkół wyższych

Ukazał się kolejny ranking szkół wyższych tygodnika "Polityka" obejmujący najpopularniejsze kierunki studiów: ekonomię i zarządzanie, informatykę, pedagogikę, politologię, prawo, psychologię i socjologię. Uniwersytet osiągnął wyniki porównywalne, choć nieco niższe od wyników z zeszłego roku. Największy skok do góry zanotowała Szkoła Zarządzania UŚ.

Zestawienie wyników rankingu dla Uniwersytetu Śląskiego:

kierunek miejsce
2004 2003 2002 2001 2000
ekonomia i zarządzanie (SZ UŚ) 20 24 27 36 37
prawo 9 8 9 9 8
socjologia 5 3 5 7 -
psychologia 8 6 9 7 -
politologia 5 6 5 6 -
pedagogika (WPiPs Katowice) 11 8 12 16 -
pedagogika (Filia UŚ w Cieszynie) 17 19* 20 - -
Informatyka (WIiNoM) 21 19 22* 18* -

* różnice w oznaczeniu pozycji kierunków UŚ w kolejnych edycjach rankingu pomiędzy powyższym zestawieniem a zestawieniem podawanym przez "Politykę" wynikają z pomyłki redakcji "Polityki".

Przyjęte przez redakcję "Polityki" główne kryteria rankingu to:

  • pozycja akademicka (uprawnienia licencjackie, magisterskie, doktorskie, habilitacyjne, posiadana kategoria KBN, przeprowadzone przewody doktorskie i habilitacyjne, udział studentów studiów magisterskich wśród ogółu słuchaczy studiów dziennych, liczba uzyskanych grantów krajowych i zagranicznych, posiadanie akredytacji)
  • potencjał kadrowy (proporcje liczby pracowników naukowych do liczby studentów)
  • orientacja na studenta (zakres i formy indywidualizacji studiów, liczba publikacji dydaktycznych, proporcja słuchaczy studiów dziennych do ogółu studentów, liczba godzin przeznaczonych na seminaria dyplomowe i magisterskie, zakres i regularność ocen zajęć przez studentów, formy i zakres pomocy materialnej dla studentów, formy pozadydaktycznej aktywności studentów, materiały dydaktyczne w Internecie, skala nauczania języków obcych)
  • kontakty z otoczeniem (ogólna liczba nauczycieli akademickich i studentów wyjeżdżających za granicę, liczba zagranicznych gości, liczba obcojęzycznych programów dydaktycznych, funkcjonujący system punktów ECTS oraz własne wydawnictwo i serie wydawnicze)
  • selekcyjność (analiza proporcji kandydatów oraz osób przyjętych na studia oraz formalne wymagania rekrutacji na I rok studiów, liczba dopuszczalnych poprawek i wpisów warunkowych)
  • infrastruktura (proporcja miejsc dydaktycznych do liczby studentów, posiadane obiekty infrastrukturalne i ich stan, ilość miejsc w akademikach, ranga biblioteki oraz liczba komputerów z dostępem do Internetu)

Specjalistyczne szkolenia dla pracowników

Z inicjatywy JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Janusza Janeczka pracownicy administracyjni jednostek dydaktycznych uczelni mają możliwość uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach obejmujących korzystanie z technologii informatycznych. Pozwoli to na efektywniejsze wykorzystanie możliwości wdrażanego właśnie Uniwersyteckiego Systemu Studiów, którego jednym z głównych celów jest zapewnienie studentom dostępu on-line do informacji gromadzonych i udostępnianych w dziekanatach. Szkolenia, które rozpoczęły się w marcu br. przeprowadzane są w zakresie tematycznym:

  • podstawowe polecenia systemu operacyjnego Windows,
  • użytkowanie poczty elektronicznej i przeglądarki internetowej,
  • edytor tekstów (formatowanie tekstów, tabel, korespondencja seryjna),
  • arkusz kalkulacyjny (tworzenie dokumentów obliczeniowych, adresacja, formuły obliczeniowe, rysowanie wykresów).

W szkoleniach, w których bierze już udział 150 osób, zostanie również wykorzystana książka Tworzenie dokumentów obliczeniowych w arkuszu Excel, autorstwa Anny Ren-Kurc i Aldony Szukały, przygotowana w ramach koordynowanego przez Uniwersytet Śląski projektu Tempus SQUADS. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników Uniwersytetu w grupach kilkunastoosobowych w pracowniach komputerowych jednostek dydaktycznych. Po zakończeniu kursu podnoszącego kwalifikacje każdy pracownik otrzyma zaświadczenie.

Akredytacja dla geografii

Kolejnym pozytywnie ocenionym przez Państwową Komisję Akredytacyjną kierunkiem studiów na Uniwersytecie Śląskim jest geografia - kierunek prowadzony na Wydziale Nauk o Ziemi.

Pozytywnie oceniona została jakość kształcenia na poziomie zawodowym i magisterskim kierunku. Decyzja oznacza, że uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów zawodowych i magisterskich na kierunku geografia, a poziom prowadzonych studiów odpowiada kryteriom jakościowym. Następna ocena jakości kształcenia kierunku nastąpi w roku akademickim 2008/2009.

Wielki Żuraw

Film Dziobem i pazurem Krystiana Matyska, absolwenta Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, zdobył statuetkę "Wielkiego Żurawia" na zakończonym 4 kwietnia III Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Braci Wagów w Goniądzu nad Biebrzą. Zrealizowany w 2002 roku Dziobem i pazurem opowiada o drapieżnych zachowaniach ptaków i pięknie ich świata. Kręcony był przez kilka lat w północno-wschodniej Polsce.

Film był już nagradzany na międzynarodowych festiwalach filmowych, zdobywając m. in. statuetkę "Żubra" na X Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych w Łodzi oraz Grand Prix 9. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji.

Aleksandra Kłos laureatką stypendium

Aleksandra Kłos, pisząca pracę doktorską w Zakładzie Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Drzazgi, uzyskała stypendium Marie Curie Host Fellowship. Stypendium zostało przyznane ze środków unijnych w ramach 6 Programu Ramowego UE na wniosek Max Planck Institute for Biophysical Chemistry w Getyndze, gdzie realizowana będzie część badań.

UŚ też sportowy

Kolejne sukcesy sportowe odnieśli studenci Uniwersytetu Śląskiego. Finalistami wyłonionymi w 14. edycji Uczelnianej Ligi Koszykówki Amatorskiej zostały drużyny XXX oraz Yankee. Finał rozegrany został podczas tegorocznych Juwenaliów. Udane starty w Akademickich Mistrzostwach Polski zanotowali trójboiści.

Reprezentacja UŚ biorąca udział w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w trójboju siłowym rozgrywanych 3 i 4 kwietnia w Supraślu zajęła II miejsce w punktacji drużynowej uniwersytetów. Zawodnicy UŚ zdobyli łącznie 8 medali (4 złote, 2 srebrne i 2 brązowe). Akademickimi Mistrzami Polski zostali: Marcin Fufin (I rok studia doktoranckie WMFCh), Marek Talatycki (II rok WMFCh), Jarosław Wawrowski (I rok st. dokt. WPiA), Dariusz Nowak (II rok WPiA).

VIII Konkurs Wiedzy Technicznej

16 kwietnia w auli Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w Sosnowcu, odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom VIII Konkursu Wiedzy Technicznej. W uroczystości wziął udział prof. dr hab. Wiesław Banyś, Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu. Laureaci konkursu: uczniowie szkół ogólnokształcących i techniczno-zawodowych, którzy wykazali się wiedzą i uzdolnieniami w dziedzinie technicznej, otrzymali indeksy na kierunek: informatyka oraz: edukacja techniczno-informatyczna na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach: w pierwszym, odbywającym się na terenie szkół, wyłonione zostały 4-osobowe reprezentacje, których członkowie w ramach etapu drugiego rozwiązywali testy przygotowane przez nauczycieli akademickich Wydziału pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Ilczuka. Pytania obejmowały zagadnienia z dziedziny fizyki, matematyki, informatyki, a także przedmiotów ogólnotechnicznych. Patronat nad konkursem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz Prezydenci Sosnowca i Dąbrowy Górniczej.

Sukcesy reżyserskie

W zakończonym 4 marca Międzynarodowym Festiwalu Niezależnych Filmów Fabularnych "Oskariada", który odbywał się w Warszawie, sukcesy odnieśli studenci Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ: Koniec wojny reż. Tomasz Szafrański: Grand Prix w kategorii najlepszy film studencki, Kapelusz reż. Agnieszka Smoczyńska: I nagroda, Mężczyźni wolą blondynki reż. Joanna Kaczmarek: nagroda specjalna, Góral reż. Marcin Solarz: nagroda specjalna, Ktoś jeszcze reż. Sławomir Pstrong: nagroda specjalna, Leader reż. Mariusz Trojak: Nagroda Federacji Niezależnych Twórców Filmowych. Członkiem jury festiwalu była Kinga Lewińska - absolwentka WRiTV, zwyciężczyni "Oskariady 2003".

Amatorskie i niezależne

Agnieszka Smoczyńska, Mariusz Trojak i Sławomir Pstrong - studenci Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, zostali nagrodzeni przez jury 5. Festiwalu Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN, który odbywał się od 2 do 4 kwietnia we Wrocławiu. Agnieszka Smoczyńska za film Kapelusz otrzymała Srebrną KANewkę, a Mariusz Trojak (Leader) i Sławomir Pstrong (T-rex) wyróżnienia. Festiwal obejmował pokazy filmów konkursowych, pokazy specjalne, otwarte obrady jury i dyskusje z członkami jury oraz autorami filmów.

Zielone czeki dla naukowców z UŚ

22 kwietnia w siedzibie Polskiego Radia Katowice odbyła się uroczystość wręczenia "Zielonych Czeków" - nagród przyznawanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nagrodami tymi z okazji Dnia Ziemi honorowane są osoby, które w sposób szczególny działają na rzecz środowiska w województwie śląskim. Tegoroczna uroczystość zakończyła jubileuszową, dziesiątą już edycję konkursu.

W kategorii "prace naukowo-badawcze" nagrodę zespołową w temacie: Kartograficzne i modelowe odwzorowania środowiska wodnego dla oceny zasobów wodnych w warunkach antropopresji w województwie śląskim otrzymali pracownicy naukowi Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski, dr Andrzej Kolwaczyk, dr Marzena Lamparska-Wieland, dr Damian Absalon i dr Mieczysław Leśniok.

Spotkanie z prof. Wojciechem Roszkowskim

28 kwietnia w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach odbyło się spotkanie z prof. dr. hab. Wojciechem Roszkowskim, wybitnym historykiem polskim, autorem wielu popularnych publikacji i podręczników, który wygłosił wykład: Przyszłość integracji europejskiej w kontekście historii Europy XX w. Organizatorem spotkania było Studenckie Koło Naukowe Historyków oraz Stowarzyszenie "Afish", działające na Wydziale Nauk Społecznych UŚ.

Jubileusz Profesora Zbigniewa Żmigrodzkiego

27 kwietnia w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach, odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 45 lat pracy naukowej i dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Żmigrodzkiego, byłego kierownika Zakładu Bibliografii i Informacji Naukowej. W uroczystości wziął udział prof. dr hab. Wiesław Banyś, Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu.

UŚ na PaCE

Kabarety To za Duże słowo (TzDs) z Katowic i LIMO z Gdańska zdobyły pierwszą nagrodę ex aequo podczas XX Przeglądu Kabaretów PaKA, trwającego od 21 do 25 kwietnia br. w Krakowie. W tegorocznym Przeglądzie brało udział 80 kabaretów z całego kraju, oceniało je jury, w składzie: Stanisław Tym, Jacek Fedorowicz, Krzysztof Jasiński, Michał Ogórek, Lucjan Suchanek, Jerzy Stuhr i Zenon Laskowik. Grupa TzDs powstała z inicjatywy Macieja Michalskiego w lutym 2003 r. na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Kabaret tworzą: Maciej Michalski i Daniel Sęda (studenci socjologii UŚ), Szymon Matuszyński (student Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ), Michał Bucholc, Tomasz Kiernożycki oraz Tadeusz Dulian. Obok nagrody głównej Kabaret To za Duże Słowo otrzymał również nagrodę przechodnią za najlepszy rekwizyt, nagrodę specjalną - SPACER Z ROBERTEM KORZENIOWSKIM, nagrodę publiczności pierwszego dnia konkursu oraz wyróżnienie aktorskie dla Daniela Sędy. W roku ubiegłym Kabaret TzDs otrzymał wyróżnienie na VI Festiwalu Kabaretów i Teatrów Studenckich "Wyjście z cienia" za skecz "Fitness".

Strategie rozwoju kierunków matematyczno-przyrodniczych

29 kwietnia w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie UŚ w Katowicach odbyło się spotkanie JM Rektora oraz Prorektorów UŚ z Dziekanami, Dyrektorami i Kierownikami Katedr i Instytutów wydziałów matematyczno-przyrodniczych UŚ. Przedstawiciele Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziału Nauk o Ziemi oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach byli uczestnikami dyskusji na temat strategii rozwoju kierunków matematyczno-przyrodniczych w Uczelni.

Wieczór autorski prof. Mariana Kisiela

29 kwietnia w Górnośląskim Towarzystwie Literackim w Katowicach przy ul. Dworcowej 13 odbył się wieczór autorski prof. UŚ dr hab. Mariana Kisiela, Dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej na Wydziale Filologicznym UŚ. Wieczór zorganizowany został z okazji jubileuszu 25 lat pracy twórczej prof. Kisiela. Spotkanie prowadził Tadeusz Kijonka, redaktor naczelny miesięcznika społeczno kulturalnego "Śląsk", prezes Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.

Ranking szkół wyższych "Wprost" 2004

Wśród najpopularniejszych kierunków studiów na Uniwersytecie Śląskim zestawionych w najnowszym rankingu szkół wyższych tygodnika "Wprost", znalazły się na takich samych miejscach jak w ubiegłym roku: prawo (miejsce 5), socjologia i psychologia (4) oraz informatyka (9). W ogólnym zestawieniu Uniwersytet Śląski po raz trzeci zajął 9. pozycję wśród 17. polskich uniwersytetów. W klasyfikacji UŚ zdobył ogółem 89,75 punktów na 100 możliwych. Najwyżej sklasyfikowany został Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z wynikiem 94,75 punktów.

Uniwersytet Śląski dzięki posiadanym jednostkom artystycznym, jakimi są: Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego oraz Wydział Artystyczny w Cieszynie, zaliczony został również do kategorii uczelni plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych, zajmując wśród nich miejsce 19., tuż obok sklasyfikowanej na pozycji 18. Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę w przygotowywaniu zestawienia są odpowiednio: ocena "zaplecza intelektualnego" szkoły, ocena procesu kształcenia, ocena szans kariery zawodowej, a także ocena warunków socjalnych studiowania.

Zmruż oczy z główną nagrodą festiwalu filmowego w San Francisco

Film Andrzeja Jakimowskiego, absolwenta Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ: Zmruż oczy, zdobył SKYY Prize - główną nagrodę zakończonego 28 kwietnia 47. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Francisco. Film, opowiadający o niezwykłej przyjaźni 10-letniej dziewczynki i jej byłego nauczyciela, został bardzo dobrze przyjęty przez publiczność amerykańską, także polonijną. Jak mówił w wywiadzie dla Polskiego Radia reżyser, przyjęcie to było dla twórców filmu prawdziwym zaskoczeniem i świadczy o silnych tradycjach literackich i artystycznych środowiska San Francisco.

SKYY Prize jest jedną z kilku nagród przyznawanych na festiwalu w San Francisco, obok np. nagrody za całokształt twórczości, którą w tym roku odebrał amerykański reżyser Milos Forman. SKYY Prize przyznawane jest filmom prezentującym "wyjątkową, artystyczną wizję". Festiwal w San Francisco jest najstarszym i najbardziej prestiżowym amerykańskim festiwalem filmowym.

Opracowała: MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
Biuro Promocji i Karier UŚ