GRANTY REALIZOWANE W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

GRANTY REALIZOWANE W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM
(stan na 2 stycznia 2004 roku)

Lp.Imię i nazwiskoTytuł projektu Rodzaj projektuTermin realizacji
 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 
1.dr Andrzej Urbisz Bioróżnorodność i problemy fitogeograficzne
Jury Krakowsko-Częstochowskiej
własny 01.11.2000-30.06.2004
2.prof. dr hab. Zygmunt Hejnowicz Anizotropia naprężenia ściany komórkowej, a układ mikrotubul kortykalnych: wpływ regulatorów wzrostu, naprężenia tkankowego, turgoru i siły zewnętrznej własny01.09.2001-28.02.2004
3.dr Robert Hasterok Wykorzystanie cytogenetyki molekularnej w badaniach struktury genomu gatunków z rodzaju Brassica własny01.02.2002-31.01.2005
4.prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska Charakterystyka genomów wybranych gatunków z rodzaju Chenopodium promotorski26.03.2003-25.03.2005
5.prof. dr hab. Krzysztof Rostański Zróżnicowanie flory naczyniowej obszarów galmanowych Monokliny Śląsko-Krakowskiej promotorski15.04.2003-14.04.2004
6.prof. UŚ dr hab. Iwona Szarejko Charakterystyka genu odpowiedzialnego za początkowy etap różnicowania trichoblastów Hordeum vulgare L. promotorski24.09.2003-23.09.2004
7.dr hab. Jacek Gorczyca Znaczenie męskich i żeńskich struktur rozrodczych w badaniach taksonomicznych w obrębie rodzaju Fulvius (Stal) (Heteroptera: Miridae: Cylapinae) promotorski15.11.2003-14.11.2004
 
Wydział Filologiczny
 
1.dr Bożena Mazurkowa Twórczość poetycka Franciszka Zabłockiego własny01.04.2001-31.03.2004
2.dr hab. Edward Różycki Druki XVI wieku w zbiorach biblioteki kapitulnej we Lwowie własny01.10.2001-30.09.2004
3.prof. dr hab. Aleksander Wilkoń Dzieje języka artystycznego w Polsce.
Część I - Średniowiecze i renesans,
Część II - Język i style baroku
własny01.03.2002-31.12.2004
4.prof. dr hab. Michał Bednarski Język grecki i jego historia własny01.03.2002-31.08.2004
5.prof. dr hab. Janusz Arabski Polsko-angielski słownik frazeologiczny własny30.10.2003-28.02.2006
 
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki
 
1.prof. dr hab. Elżbieta Zipper Koherencja kwantowa w układach fullerenów i nanorurek węglowych - własności strukturalne, elektryczne i magnetyczne własny07.02.2001-06.02.2004
2.prof. dr hab. Jerzy Zioło Badanie przejść fazowych ciecz-ciecz.
Eksperymentalna weryfikacja modelu Tanaki
własny17.10.2002-16.10.2005
3.prof. UŚ dr hab. Marek Szopa Strutura elektronowa i własności magnetyczne układów nanorurek węglowych promotorski30.10.2002-29.01.2004
4.prof. dr hab. Karol Kołodziej Procesy sześciofermionowe w akceleratorach liniowych własny26.11.2002-25.11.2004
5.prof. UŚ dr. hab.Henryk Czyż Generatory Monte Carlo procesów e+e -> hadrony + foton własny19.03.2003-18.03.2004
6.dr Michał Czakon Dwupętlowe poprawki elektrosłabe do efektywnego kąta mieszania w modelu standardowym własny15.11.2003-14.11.2004
7.prof. dr hab. Sylwester Rzoska Spektroskopia dielektryczna, nieliniowa spektroskopia dielektryczna i wysokie ciśnienia hydrostatyczne - nowe eksperymentalne możliwości weryfikacji i poszukiwania modeli opisujących własności materiałów ciekłokrystalicznych własny07.10.2003-06.10.2006
8.prof. dr hab. Krystian Roleder Właściwości sprężyste i piezoelektryczne elektrooptycznych kryształów i ceramik o strukturze ABO3 własny18.09.2003-17.03.2006
9.prof. dr hab. Antoni Kocot Badanie porządku orientacyjnego oraz dynamiki reorganizacji ciekłokrystalicznych dendrymerów własny02.10.2003-01.10.2005
10.prof. dr hab. Sylwester Rzoska Ciśnieniowe i temperaturowe badania rozmytej relaksacji dielektrycznej w szeregu homologicznym ciekłych polimerów polymethyl phenylsiloxane (PMPS) promotorski02.10.2003-01.10.2005
11.prof. dr hab. Andrzej Ślebarski Badanie struktury elektronowej i własności termodynamicznych potrójnych związków Ce promotorski17.09.2003-16.05.2005
12.prof. dr hab. Jerzy Zioło Badanie dynamiki molekularnej w amorficznych związkach organicznych metodą spektroskopii dielektrycznej promotorski02.10.2003-01.10.2004
13.prof. dr hab. Jan Kisiel Określenie liczby oddziaływań neutrin z wybuchu supernowej w detektorach ICARUS, SNO i Super-Kamiokande promotorski06.10.2003-05.10.2004
14.prof. dr hab. Jan Dec Monokryształy SrxBa1-xNb2O6 x=0,40; 0,50; 0,61; 0,75: otrzymywanie i nieliniowa odpowiedź dielektryczna własny23.10.2003-22.10.2006
 
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Chemii
 
1.prof. dr hab. Irena Okońska-Kozłowska Badania magnetyczne, elektryczne i strukturalne monokryształów Me1-xMe'xCr2Se4 (gdzie Me,Me'=Zn,Cd,Ni,Co,Cu,In,Ga) otrzymywanych metodą gazowego transportu chemicznego własny01.02.2002-31.12.2004
2.prof. dr hab. Stanisław Kucharski Stany wzbudzone i zjonizowane układów molekularnych w oparciu o metodę sprzężonych klasterów z uwzględnieniem spójnych wzbudzeń potrójnych i wyższych własny25.04.2003-24.04.2005
3.prof. UŚ dr hab. Jarosław Polański Porównawcza analiza powierzchni cząstkowej (COSMA) - optymalizacja i zastosowanie w badaniach zależności pomiędzy strukturą a aktywnością promotorski28.04.2003-27.10.2004
4.prof. UŚ dr hab. Jarosław Polański Modelowanie zależności 4D-QSAR techniką samoorganizującej się sieci neuronowej; opracowanie nowego formalizmu, optymalizacja i zastosowanie do badania grup związków biologicznie promotorski20.11.2003-19.05.2005
5.prof. UŚ dr hab. inż. Wiesław Sułkowski Zastosowanie metod spektroskopowych do badania procesów humifikacji w trakcie oczyszczania ścieków promotorski22.10.2003-21.10.2005
 
Wydział Nauk o Ziemi
 
1.prof. dr hab. Jacek Jania Model drenażu subglacjalnego lądolodu Wisły na Pomorzu (na podstawie przestrzennego układu jezior rynnowych i sandrów oraz współczesnych procesów analogicznych na Spitsbergenie i Islandii) własny25.09.2001-30.04.2004
2.prof. dr hab. Grzegorz Racki Ekosystemowe aspekty wielkiej anomalii izotopowej węgla na pograniczu franu dolnego i środkowego (górny dewon) własny01.05.2002-30.04.2005
3.dr Bogdan Gądek Abiotyczne i biotyczne wskaźniki współczesnych zmian środowiska przyrodniczego Tatr powyżej górnej granicy lasu własny08.11.2002-07.11.2005
4.dr Mieczysław Leśniok Struktura termiczna przyziemnej warstwy powietrza w obszarze zurbanizowanym na przykładzie Górnego Śląska własny08.05.2003-07.11.2004
5.dr hab. Stanisław Czaja Rekonstrukcja warunków hydrometeorologicznych na Górnym Śląsku w XVIII i XIX wieku własny25.04.2003-24.04.2005
6.prof. dr hab. Kazimierz Klimek Transfer zwietrzelin do systemów dolinnych górnośląskiej części dorzecza Odry zaistniałych w przeszłości pod wpływem pradziejowej i historycznej działalności człowieka własny03.12.2003-02.12.2006
 
Wydział Nauk Społecznych
 
1.prof. dr hab. Jan Iwanek Włoski system partyjny.
Studium politologiczne
promotorski21.10.2002-20.10.2004
2.prof. dr hab. Czesław Głombik Obecność filozofa. Studia historycznofilozoficzne o Władysławie Tatarkiewiczu własny18.03.2003-17.03.2004
3.prof. UŚ dr hab. Antoni Barciak Procesy archiwotwórcze na przykładzie klasztoru cystersów w Krzeszowie promotorski16.04.2003-15.04.2005
4.dr Adrian Cybula Sektor kontra region: instytucje, zmiana instytucjonalna a rozwój regionalny w województwie śląskim własny06.08.2003-05.06.2005
5.prof. UŚ dr hab. Ryszard Kaczmarek II wojna światowa na Górnym Śląsku 1939-1945 własny01.10.2003-30.09.2005
6.prof. UŚ dr hab. Sylwester Wróbel Partie w środowisku miejskim promotorski01.10.2003-30.06.2005
 
Wydział Prawa i Administracji
 
1.prof. dr hab. Maksymilian Pazdan Przedawnienie w międzynarodowym obrocie handlowym promotorski01.08.2001-31.07.2004
2.prof. dr hab. Maksymilian Pazdan Przelew wierzytelności w polskim prawie prywatnym międzynarodowym promotorski01.08.2003-22.04.2006
3.prof. dr hab. Janusz Strzępka Charakter prawny spółki komandytowo-akcyjnej. Studium prawnoporównawcze promotorski01.09.2001-30.06.2004
4.prof. dr hab. Maksymilian Pazdan Jurysdykcja dla zobowiązań z umów według konwencji lugańskiej z 1988 roku promotorski07.11.2002-06.11.2004
 
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
 
1.prof. UŚ dr hab. Marian Surowiec Realna struktura monokwazikrystalicznych stopów Al-Pd-Mn promotorski22.10.2002-21.03.2004
2.prof. dr hab. Zygmunt Surowiak Otrzymywanie i charakterystyka nanoceramicznych ferroelektryków jako materiałów dla elektroniki własny23.04.2003-22.04.2006
3.dr Ryszard Skulski Czynniki technologiczne określające właściwości materiałów do budowy przetworników elektromechanicznych własny17.10.2003-15.01.2006
4.prof. dr hab. inż. Andrzej Stolarzewicz Synteza rozgałęzionych polimerów na drodze anionowej polimeryzacji monomerów oksacyklicznych i winylowych wobec glicydolanu potasu jako inimeru oraz zbadanie ich właściwości własny02.10.2003-01.07.2006
 
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
 
1.dr Ewa Ogrodzka-Mazur Proces nabywania przez dziecko kompetencji aksjologicznej w warunkach wielokulturowego pogranicza indywidualny projekt badawczy2002-2004
2.prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki Reforma oświaty a praktyka edukacji wczesnoszkolnej indywidualny projekt badawczy2003-2004
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...