The New Educational Review

zobacz takze: [Spotkanie Rady ...] [Adres skierowany ...]

Czasopismo stanowi egzemplifikację międzynarodowej współpracy naukowej uniwersytetów trzech sąsiadujących ze sobą krajów, które razem w przyszłym roku wstąpią do Unii Europejskiej. Jest ono potwierdzeniem strategicznej współpracy naukowej Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Republika Słowacji), Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie (Republika Czech) oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Polska). Stanowi obiecujący początek naszej integracji w sprawach istotnych dla nauk o wychowaniu oraz dyscyplin pokrewnych o wymiarze europejskim a w przyszłości nawet światowym.

"The New Educational Review" z założenia jest kwartalnikiem.

okładka
Okładka pierwszego numeru
The New Educational Review"
Radę Redakcyjną tworzą dziekani wydziałów pedagogicznych wymienionych uniwersytetów oraz ich zastępcy do spraw nauki, są to: prof. dr hab. Beata Kosova i prof. dr hab. Jolana Hroncova (odpowiednio: Dziekan i Prodziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy), doc dr hab. Zbynek Janacek i dr Diana Svobodova (Dziekan i Prodziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie) oraz prof. dr hab. Ewa Syrek - Prodziekan ds. Nauki na WPiPs. Czasopismo jest wydawane przez znaną w Polsce i poza jej granicami oficynę wydawniczą "Adam Marszałek", kierowaną przez Prezesa Zarządu wydawnictwa dr Adama Marszałka.

Powołanie w Europie środkowej do życia czasopisma pedagogicznego o zasięgu międzynarodowym jest kontynuacją idei prof. Bogdana Suchodolskiego - pedagoga, filozofa i historyka kultury, który przewodniczył międzynarodowemu zespołowi redakcyjnemu rocznika pedagogicznego "Paideia". Był on wydawany przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w latach 1972-1994, w językach: angielskim, francuskim i rosyjskim. W dwa lata po śmierci Profesora rocznik przestał się ukazywać. Struktura naszego czasopisma będzie podobna do struktury "Paidei", czyli będzie zawierało ono działy problemowe, zmieniające się z numeru na numer.

Czasopismo winno stałć się międzynarodowym forum wymiany myśli pedagogicznej o postmonocentrycznej rzeczywistości edukacyjnej, społecznej i kulturowej w krajach Europy Środkowej. Problematyka ta może być bardzo interesująca dla badaczy z unijnych ośrodków naukowych i akademickich. Wspólna platforma językowa może stać się środkiem, który zainicjuje nasz wspólny dyskurs naukowy o specyfice naszych problemów edukacyjnych oraz o wspólnych, już w niedalekiej przyszłości, problemach z obszaru nauk o wychowaniu. Przewidujemy, że oprócz zagadnień osadzonych w zakresie szeregu subdyscyplin typowych dla nauk o wychowaniu, pojawią się zagadnienia interdyscyplinarne z pogranicza socjologii (np. socjologii wychowania), psychologii (np. psychologii kształcenia) oraz rozwijającej się dynamicznie na świecie edukacji kognitywistycznej. Tak szerokie spektrum problematyki naukowej znajduje swe odniesienie w strukturze Międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma, której zadaniem jest dbanie o wysoki poziom naukowy zamieszczonych w nim tekstów poprzez wnikliwe i krytyczne ich recenzowanie. Polskimi członkami Międzynarodowej Rady Naukowej są najwybitniejsi pedagogowie oraz psycholog i socjolog z najlepszych polskich uniwersytetów, o poprawność językową publikowanych tekstów naukowych dba głównie red. Violeta Tomala-Kania, a ze strony wydawnictwa o strukturę każdego numeru pani red. Joanna Marszałek-Kawa; stronę WWW czasopisma przygotował dr Grzegorz Małecki. Członkami Międzynarodowej Rady Naukowej ze Słowacji i Czech są najwybitniejsi profesorowie z liczących się w tych krajach uniwersytetów.

Każdy z trzech krajów powołał swego Honorowego Redaktora - każdy z nich w swym kraju wniósł istotny wkład do rozwoju nauk o wychowaniu. Honorowymi Redaktorami są: Prof. Phr. Jiři Mareš, CSc. z Czech, Prof. PhDr. Ondrej Baláž, DrSc. ze Słowacji oraz prof. dr hab. Wincenty Okoń z Polski, nestor polskich pedagogów, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

Każdy artykuł będzie recenzowany niezależnie przez dwóch recenzentów, będących członkami Międzynarodowej Rady Naukowej lub poproszonymi o to konsultantami. Przewidujemy, że oprócz artykułów napływających z trzech wymienionych w podtytule czasopisma krajów, na jego łamach w przyszłości będą publikować naukowcy także z Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Rosji i Białorusi. Ponieważ czasopismo jest otwarte na prezentacje naukowych prac z całego świata, to w miarę napływu prac z innych krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Zachodniej oraz innych kontynentów będziemy powoływać z tych krajów konsultantów, którzy będą pierwszymi recenzentami nadsyłanych prac.

Do napisania tekstów do pierwszych tomów, będących analizami teoretycznymi, doniesieniami z badań empirycznych oraz refleksjami osobistymi autorów z zakresu wymienionej problematyki, zapraszamy wszystkich przedstawicieli różnorodnych subdyscyplin w pedagogice wywodzących się z różnych ośrodków akademickich krajów Europy i spoza niej. Zróżnicowanie zagadnień prezentowanych w tekstach napływających do redakcji spowoduje konieczność wprowadzenia tematycznych działów, które będą miały charakter dynamiczny, tzn. mogą w pewnej części powtórzyć się w następnych tomach a oprócz nich pojawią się zapewne nowe. Uważamy, że prezentowane na łamach międzynarodowego czasopisma refleksje dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk o wychowaniu mogą wskazywać na rozwijające się nowe nurty w pedagogice, eksponować zjawiska i procesy, które mogą być niezwykle istotne dla rozwoju tej dyscypliny, przypominać o nowych aspektach problemów, wydawałoby się już przebrzmiałych oraz o zagadnieniach niezwykle istotnych dla nauk humanistycznych w okresie poprzedzającym nasz akces do struktur unijnych. Struktura czasopisma będzie następująca:

  • artykuły i eseje;
  • charakterystyka problematyki konferencji międzynarodowych odbywających się w naszych krajach oraz w innych krajach europejskich;
  • recenzje (zewnętrzne i/lub redakcyjne) oraz noty bibliograficzne książek naukowych z zakresu pedagogiki oraz
  • promocja wybranych publikacji naukowych Wydawnictwa "Adam Marszałek".

Zachęcam wszystkich Państwa do publikowania wyników swych analiz zarówno teoretycznych jak i empirycznych oraz refleksji naukowych na łamach naszego wspólnego czasopisma. Naszym celem jest wprowadzenie go w ciągu dwóch najbliższych lat na listę filadelfijską, a wcześniej na listę KBN. Aby to osiągnąć muszą być spełnione przynajmniej trzy najważniejsze kryteria: wysoka jakość naukowa publikowanych tekstów, pozytywna opinia o periodyku wydana przez Komitet Nauk Pedagogicznych PAN oraz periodyczność ukazywania się czasopisma.

Zarówno Rada Naukowa jak i Komitet Redakcyjny oraz Wydawnictwo Adam Marszałek, wykorzystując technologie informacyjno-komunikacyjne, pokonają wszystkie problemy związane z odległością i potrzebą częstej komunikacji w celu wymiany informacji, aby kolejne, interesujące pod względem tematycznym oraz wartościowe pod względem merytorycznym, numery naszego czasopisma pojawiały się na europejskim rynku wydawniczym w cyklu nie zaburzonym.

prof. UŚ dr hab. STANISŁAW JUSZCZYK
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Redaktor Naczelny "The New Educational Review"

zobacz takze: [Spotkanie Rady ...] [Adres skierowany ...]

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...