Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Styczeń 2004

NOWE KSIĄŻKI

Research at the University of Silesia. Summary of Activities Academic Year 2003/2004. Compiled Adam K u r z e j a, tab.

prace   naukowe

HISTORIA
Idzi P a n i c: Ostatnie lata Wielkich Moraw, mapy, obsáh, Zsfg. 30 zł

FILOZOFIA
Rationality Today. Challenges, Problems, Changes. Eds. Andrzej Kiepas, Andrzej J. N o r a s, streszcz., Zsfg., 13 zł

LITERATUROZNAWSTWO
Aleksander N a w a r e c k i: Mały Mickiewicz. Studia mikrologiczne, summ., rés., 15 zł MATEMATYKA
Jerzy M i o d u s z e w s k i: Wykłady z topologii. Zbiory spójne i kontinua, rys., summ., Zsfg., 18 zł

NAUKI o ZIEMI
"Geographia. Studia et Dissertationes". T. 26. Red. Tadeusz S z c z y-p e k, tab., rys., summ., rez., 20 zł

NAUKI o MATERIAŁACH
Józef L e l ą t k o: Kształtowanie za pomocą pierwotnych wydzieleń struktury i właściwości stopów miedzi wskazujących pamięć kształtu, lit., rys., fot., summ., Zsfg., 14 zł

podręczniki, skrypty

NAUKI o ZIEMI
Aleksander J a c h o w i c z , Sonia D y b o v a-J a c h o w i c z: Paleobotanika. Wyd. 2 popr. i uzup., rys., tab., wklejki, 37 zł

BIOLOGIA
Regina G a l i m s k a-S t y p a, Joanna R a d z i e j e w s k a-L e b r e c h t: Wybrane zagadnienia z fitopatologii, wklejki, rys., tab., 15 zł

ZAPOWIEDZI

HISTORIA
Studia z dziejów antyku. Profesor Kunisz in memoriam. Red. Wiesław K a c z a n o w i c z

LITERATUROZNAWSTWO
Dariusz Ro t t: Kobieta z przemalowanego portretu. Opowieść o Annie Zbąskiej ze Stanisławskich i jej "Transakcyji albo opisaniu całego życia jednej sieroty (...)"

JĘZYKOZNAWSTWO
"Język Artystyczny": T. 12: Literatura kobiet, literatura kobieca, kobiecość. Red. Bożena W i t o s z

Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 2: Tekst a gatunek. Red. Danuta O s t -a s z e w s k a

Krystyna K l e s z c z o w a: Staropolskie derywaty przymiotnikowe i ich perspektywiczna ewolucja

Jacek Wa r c h a l a: Językowa kategoria potoczna

MATEMATYKA
"Annales Mathematicae Silesianae". V. 17 (2002), kom. red.

NAUKI O ZIEMI
"Landform Analysis". Vol. 4. Eds. Jacek J a n i a, Wojciech F r o e h- l i c h

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...