Powołanie Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

Utworzenie w Cieszynie, z dniem 1 września 2003 roku Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, obok istniejącego od roku Wydziału Artystycznego, sprawiło, że Filia ma obecnie strukturę dwuwydziałową, co jest zgodne z ustawą o szkolnictwie wyższym. Należy tu podkreślić wolę i starania podjęte przez JM Rektora prof. dra hab. Janusza Janeczka i Prorektor do Spraw Filii - dr hab. prof. UŚ Haliny Rusek. Międzynarodowa Szkoła Nauk o Edukacji i Kulturze istnieje nadal, choć rozważana jest jej nazwa. Wszystkim zależy na jej zachowaniu, gdyż pełni ona rolę koordynatora i inicjatora badań w naszym regionie. Uważam, że to dobra baza do rozwijania międzynarodowej współpracy. Strona czeska utrzymuje bliskie kontakty z wyższymi uczelniami w Bańskiej Bystrzycy i Żylinie, my również z Uniwersytetem w Bańskiej Bystrzycy, a ponadto w Bratysławie.

Na pierwszym miejscu w nazwie nowego wydziału znajduje się etnologia; ta kolejność w nazwie wynika ze względów praktycznych. Instytut Etnologii, na którego czele stanęła prof. dr hab. Irena Bukowska-Floreńska, zatrudnia siedmiu samodzielnych pracowników naukowych, co upoważnia do wystąpienia o przyznanie praw akademickich pierwszego stopnia, czyli prawa do nadawania stopnia doktora. Chociaż etnologia w Cieszynie jest wykładana dopiero od 1996 roku, zdążyliśmy już sobie wyrobić mocną pozycję w kraju. Dwa i pół roku temu uzyskaliśmy akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, zaś w ubiegłym roku - Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Ustępujemy co prawda zasłużonym instytutom etnologii, prowadzonym od lat przez uniwersytety w Poznaniu, Warszawie i Łodzi. Wyprzedzamy za to uczelnie w Toruniu i Wrocławiu. Mamy jednak najsilniejszą w Polsce folklorystykę, która opiera się na profesorach: Danielu Kadłubcu i Alojzym Kopoczku. Dlatego Instytut Etnologii zmieni wkrótce nazwę na Instytut Etnologii i Folklorystyki. W ciągu ostatnich kilku lat uruchomiliśmy nowe specjalizacje także w ramach nauk o edukacji: pedagogikę pracy socjalno-opiekuńczej i wychowawczej oraz oligofrenopedagogikę. Przymierzamy się do otworzenia specjalności ekologicznej.

Trzeba jednak pamiętać, że podstawową umiejętnością, którą chcemy przekazać naszym absolwentom, jest zdolność do samokształcenia. Wyzwania rynku pracy zmuszają bowiem do wyrobienia sobie umiejętności wielokrotnego zmieniania zawodu. Cieszyńska uczelnia dysponuje dobrymi warunkami lokalowymi i zapleczem w akademikach. Potrzebujemy natomiast nowego wyposażenia. Brakuje nam biblioteki z prawdziwego zdarzenia. Są szanse na rozpoczęcie jej budowy, jeśli uda się uzyskać pieniądze z funduszy europejskich. Mam nadzieję, że z czasem w murach naszej uczelni pojawią się studenci z innych krajów, zwłaszcza z sąsiednich Czech i Słowacji, a także z innych, polskich uniwersytetów. W ramach akcji "Most" nasi studenci już tam studiują.

PROF. DR HAB. ZYGMUNT KŁODNICKI
Dziekan Wydziału Etnologii
i Nauk o Edukacji

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...