Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Listopad 2003

NOWE KSIĄŻKI

Universitas Studiorum Silesia. Anno MMIII. Zebrał i opr. Zbigniew K a d ł u b e k

Poemata Ineuntis Aevi. T. 1: Andrzej S z u b a: Postscripta wybrane/Postscipts Selected, 20 zł

P r a c e   n a u k o w e

LITERATUROZNAWSTWO
Tkanina. Studia, szkice i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu. Red. Anna W ę g r z y n i a k, Tomasz S t ę p i e ń, wklejka, indeks nazwisk, 37 zł

Dariusz P a w e l e c: Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku, indeks nazwisk, summ., rés., 26 zł

KULTURA I SZTUKA
Barbara S z c z y p k a - G w i a z d a: Pomiędzy praktyką a utopią. Trójmiasto Bytom - Zabrze - Gliwice jako przykład koncepcji miasta przemysłowego czasów Republiki Weimarskiej, wklejka, fot., indeks nazwisk, tab., summ., Zsfg., 30 zł

PRAWO
Sławomir T k a c z: Rozumienie sprawiedliwości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, summ., Zsfg., 25 zł

PEDAGOGIKA
Dziecko i sztuka. Recepcja - edukacja - wsparcie - terapia. Red. Mirosława K n a p i k , współpr. Katarzyna K r a s o ń, lit., wklejki, schem., wykresy, summ., Zsfg., 20 zł

Folklor i folkloryzm w edukacji i wychowaniu. Red. Helena D a n e l - B o b r z y k, Jadwiga U c h y ł a-Z r o s k i, wklejki, nuty, summ., Zsfg., 25 zł

Kompetencje nauczycieli w reformowanej szkole. Red. Maria Teresa M i c h a l e w s k a, współpr. Piotr K o w o l i k, tab., wykresy, summ., Zsfg., 11 zł

BIOLOGIA
Ewa S i e k i e r s k a: Mechanizmy działania kadmu na strukturę jajnika i przebieg oogenezy u dżdżownicy "Dendrobaena veneta" (Rosa), wklejki, rys., tab., summ., Zsfg., 8 zł

Wacław W o j c i e c h o w s k i: A monograph of the Palaearctic Pterocommatinae (Aphididae, Aphidinea, Hemiptera), bibliogr., mapy, wykresy, wklejki, streszcz., rez., 17 zł

NAUKI O ZIEMI
Mariola J a b ł o ń s k a: Skład fazowy pyłów atmosferycznych w wybranych miejscowościach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, lit., ryc., fot., tab., summ., rez., 12 zł

P o d r ę c z n i k i ,   s k r y p t y

NAUKI O ZIEMI
Wiesława E. K r a w c z y k, Urszula S k r ę t, Maria R a c k a, Beata H i b s z e r.: Wybrane zagadnienia z chemii. Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów geografii, rys., 6 zł

C z a s o p i s m a

"Chowanna" 2003, XLVI (LIX), T. 1 (20): Nauki o wychowaniu w ponowoczesnym świecie. Red. Stanisław Juszczyk, biblogr., summ., 10 zł

ZAPOWIEDZI

Research at the University of Silesia. Summary of Activities Academic Year 2003/2004. Compiled Adam Kurzeja

FILOZOFIA
"Folia Philosophica". T. 21. Red. Jóżef B a ń k a

Rationality Today. Challenges, Problems, Changes. Eds. Andrzej Kiepas, Andrzej J. Noras

Józef B a ń k a: Agnostycyzm filozoficzny Mikołaja z Kuzy a etyka prostomyślności

ETNOLOGIA
"Studia Etnologiczne i Antropologiczne". T. 7: Aktywność kulturalna i postawy twórcze w społecznościach loklnych i regionalnych na pograniczach kulturowych i etnicznych. Red. Irena B u k o w s k a - F l o r e ń s k a

LITERATUROZNAWSTWO
Aleksander N a w a r e c k i: Mały Mickiewicz. Studia mikrologiczne

JĘZYKOZNAWSTWO
Maria W y s o c k a: Profesjonalizm w nauczaniu języków obcych

Między Bambolandią a Jeżycjadą. Małgorzaty Musierowicz mikro- i makrokosmos. Red. Krystyna H e s k a - K w a ś n i e w i c z, wpółpr. Diana P i e t r u c h - R e i z e s

BIOLOGIA
"Acta Biologica Silesiana" T. 37 (54): Ochrona gatunkowa roślin i florystyka. Red. Krzysztof R o s t a ń s k i

NAUKI O ZIEMI
Aleksander J a c h o w i c z , Sonia D y b o v a - J a c h o w i c z: Paleobotanika. Wyd. 2 popr. i uzup.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...