Chwalimy się

Do właściwości pracy twórczej, naukowej, jak również artystycznej, i to należy, że nakierowana jest ona drugiego człowieka. Owoce tej pracy nie dla samego twórcy są przeznaczone. Jeśli zatem dany artysta czy uczony nie jest egoistą, albo udającym skromnisia kłamcą, chce on rezultatami swoich usiłowań dzielić się z innymi. Naturalną tego konsekwencją są podejmowane przez samych twórców próby utrwalenia i rozpowszechnienia swych dzieł. W oczywisty sposób towarzyszy temu mniej lub bardziej skrywana nadzieja na znalezienie własnego miejsca w historii, na przyjęcie wyników twórczych zmagań również przez tych, co po nas przyjdą. To "przechodzenie do historii" jest marzeniem wielu. Różne zresztą drogi do niej prowadzą. Istnieje na przykład pewna kategoria "artystów" jak też "uczonych", którzy do historii dostają się drogą na skróty. Widomym tego śladem bywają afisze, drukowane programy, a nawet okładki książek z nazwiskami osób, nie uczestniczących w anonsowanych koncertach lub naukowych przedsięwzięciach. To zjawisko oczywiście nie zasługuje na uznanie. Istnieje jednak znacznie więcej przykładów pozytywnych, których bohaterowie "chwalą się" własnymi dokonaniami, mając po temu rzetelne przesłanki.

Jeszcze przed letnimi wakacjami ukazał się wydany przez cieszyńską Filię Uniwersytetu Śląskiego, w liczbie 200 egzemplarzy, tom pod tytułem: Spis kompozycji oraz bibliografia prac naukowych i publicystycznych pracowników Instytutu Muzyki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Książka, opracowana i zredagowana przez Krystynę Turek, która jest profesorem wspomnianego w tytule Instytutu, nie jest dziełem powstałym jedynie z potrzeby "chwalenia się" i "przechodzenia do historii". Jakkolwiek takich motywów wykluczyć nie można, były przecież i poważniejsze powody powstania tej pracy. Wymienia je redaktorka tomu we wstępie:

Całokształt dokonań naukowych i artystycznych pracowników Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, jakże bogaty i zróżnicowany w obszarze zainteresowań, zainspirował mnie do opracowania bibliograficznego dokumentującego plon wieloletnich wysiłków badawczych, osiągnięć twórczych i prac naukowych ogłoszonych w wielu publikacjach i wydawnictwach muzycznych, udokumentowanych wykonaniach, nagraniach archiwalnych oraz edycjach płytowych [...]. Zebrane źródła ułożono alfabetycznie według nazwisk autorów, z podziałem na dorobek kompozytorski, kompozytorsko piśmienniczy oraz naukowy. Autoryzowana lista indywidualnych dokonań, zaprezentowana w układzie chronologicznym, objęła wszystkie utwory i publikacje ukończone i wydane drukiem do roku 2002.

Lista twórców uwzględnionych w publikacji obejmuje 27 nazwisk pracowników Uczelni, zatrudnionych w Instytucie Muzyki w roku akademickim 2002/2003. Ich dorobek jest zróżnicowany, toteż poszczególne spisy i wykazy bibliograficzne nierównej są objętości. Wiek, staż pracy, możliwości twórcze oraz niejednakowe szanse ogłaszania osobistego dorobku były tu zapewne okolicznością decydującą. Trzeba jednak podkreślić, że wydawnictwo odzwierciedla dorobek osób znanych i w swoim środowisku cieszących się zasłużonym autorytetem. Są wśród nich wybitni kompozytorzy (W. Cienciała, A. Dziadek, M. Hussar, T. Kocyba, Z. Kowalowski, A. Lasoń, J. Świder), instrumentaliści i pedagodzy wykonawstwa muzycznego (B.Dunikowska, M. Kubica-Skarbowska, J. Seligman), wyróżniający się pracownicy nauki (M. Dziadek, A. i A. Kopoczkowie, B. Mika, J. Szulakowska-Kulawik, K.Turek, J. Uchyła-Zroski), cenieni praktycy i teoretycy muzyki, metodycy wychowania muzycznego oraz publicyści i organizatorzy życia muzycznego (E. Bocek-Orzyszek, H. Danel-Bobrzyk, R. Gabryś, M. Miśka, J. Sikora, M. Warchoł-Sobiesiak, A. Wójcik). Każda z wymienionych osób aktywna jest zresztą w kilku różnych dziedzinach, uprawiając bowiem działalność dydaktyczną z sukcesem łączy ją z twórczą pracą tak artystyczną jak i naukową.

Odzwierciedliło się to w zawartości oddanego do rąk czytelników tomu. Zamiarem jego redaktorki i wydawców było, aby "Spis kompozycji oraz bibliografia prac naukowych i publicystycznych pracowników Instytutu Muzyki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie" spełnił ...ważne zadanie naukowe, edukacyjne, poznawcze i komunikacyjne... Przypomnijmy: do właściwości pracy twórczej, naukowej jak również artystycznej i to należy, że nakierowana jest ona na drugiego człowieka a owoce tej pracy nie dla samego twórcy są przeznaczone...

Można się spodziewać, że publikacja trafi nie tylko do zainteresowanych przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, ale także do studentów, stając się dla nich źródłem informacji ...o podejmowanych tematach i kierunkach badawczych, obszarach i skali zainteresowań artystycznych [...] przedstawicieli cieszyńskiego środowiska akademickiego. Z całą pewnością Spis... jest dokumentem rzetelnej pracy artystów, uczonych i pedagogów skupionych w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Lektura tomu przekonuje niezbicie, że nader aktywnie uczestniczą oni w kreowaniu oblicza współczesnej kultury i nauki polskiej, że wnosząc do jej skarbnicy znaczący i wartościowy wkład własny, zyskali niepodważalne prawo do "chwalenia się" osobistym dorobkiem.

Autorzy: Wojand
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...