Rodzina - wartości preferowane i modele życia

Na taki temat w dniach odbyła się w dniach 13 i 14 października ogólnopolska konferencja naukowa w Filii UŚ w Cieszynie - już trzecia, którą zorganizował Zakład Historii Wychowania, kierowany przez prof. dr hab. Wiesławę Korzeniowską i Zakład Edukacji Szkolnej, którym kieruje dr Urszula Szuścik.

Referaty przedstawiono w sesjach plenarnych.

Od lewej siedzą: dr Bronisława Dymara, prof. Wiesława Korzeniowska, dr Urszula Szuścik
Od lewej siedzą: dr Bronisława Dymara,prof. Wiesława
Korzeniowska, dr Urszula Szuścik
Otwarcia obrad dokonał Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Zygmunt Kłodnicki, podkreślając celowość podjętej problematyki. W pierwszym dniu obrad prowadzonym przez dr. Stanisława Cz. Michałowskiego wystąpiło 23. prelegentów. Referat prof. dr hab. Katarzyny Olbrycht pt. "Wychowanie do życia w rodzinie jako wspólnocie osób" otworzył pierwszy dzień obrad plenarnych. W tym dniu wygłosili referaty także: prof. dr hab. Wanda Musialik z PIN Instytutu Śląskiego w Opolu, ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko z UŚ z Wydziału Teologicznego, ks. prof. dr hab. Józef Kiedos z UŚ Filia w Cieszynie, ks. dr Jan Niewęgłowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr Beata Parysiewicz i mgr Piotr Magier z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Katedry Pedagogiki Rodziny, dr Renata Reclik, dr Tatiana Kłosińska, dr Iwona Konopnicka, dr Małgorzata Drost z Uniwersytetu Opolskiego, ks. dr Ireneusz Celary i ks. dr Ireneusz Ryguła z Archidiecezji Katowickiej oraz wielu innych prelegentów. Omówione tematy skupiały się wokół uniwersalnych wartości rodziny w ujęciu psychologicznym, pedagogicznym i religijnym. Można było wyróżnić analizy historyczno-obyczajowo-wychowawcze zagadnień rodziny (wystąpienia: siostry dr Agaty Mirek z Nowego Miasta nad Pilicą, siostry Danieli Myszka z Prywatnego L.O. Sióstr Niepokalanek z Wałbrzycha, siostry dr Elżbiety Wróbel z Papieskiej Akademii Teologicznej z Krakowa, mgr Bartosza Cegielskiego z Opola). Obradom przysłuchiwała się liczna grupa studentów.

Drugi dzień obrad prowadziła dr Urszula Szuścik.

Punkt informacyjny
Punkt informacyjny
Obrady plenarne rozpoczęły się wystąpieniem dr Bronisławy Dymary: "Dom i zadomowienie w życiu i poezji". W dalszym ciągu obrad wystąpiło 19 referentów, w tym - dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, dr Stanisław Cz. Michałowski, dr Antoni Gwizdak, dr Andrzej Murzyn, dr Andrzej Kasperek, dr Bogumiła Mika, dr Jadwiga Mazur, dr Sylwia Jakubiec, mgr Anastazja Sorkowicz, dr Urszula Szuścik z Filii UŚ w Cieszynie oraz wielu innych pracowników naukowych (prof. dr hab. Michał Heller, dr Grzegorz Grzybek, mgr Barbara Kłosowska z Działu Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie, mgr Anita-Polnik i mgr Elżbieta-Polnik z Publicznego Przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju, mgr Joanna Zdziebło, mgr Ewa Mentel, mgr Dorota Kohut). Zaprezentowane tezy wystąpień skupiały się wokół zagadnień rodziny współczesnej, jej zagrożeń cywilizacyjno-kulturowych, stymulacji rozwoju twórczego dziecka, zadań wychowawczych i rehabilitacyjnych oraz wartości, które są ponadczasowe, takie, jak: miłość, szacunek, tolerancja, wiara, wola itp. w kształtowaniu obrazu współczesnych i przyszłych pokoleń.

Konferencję zamknęła prof. dr hab. Wiesława Korzeniowska,

Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji
która zwróciła uwagę na trudność i ważność podjętego tematu w współczesnych czasach kryzysu wartości, wartości rodziny. Podsumowaniem obrad, a także konferencji, będzie książka pt. "Rodzina - wartości preferowane i modele życia", wydana przez Wydawnictwo "Impuls", gdzie osoby zainteresowane tą problematyką będą mogły zapoznać się z pełną treścią przedstawionych referatów na konferencji.
Autorzy: Urszula Szuścik, Foto: Jerzy Pustelnik
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...