Senat Uniwersytetu Śląskiego doniesienia z posiedzenia

Porządek posiedzenia Senatu UŚ z 30 września obejmował, poza sprawami kadrowymi, między innymi: podsumowanie rekrutacji na rok akademicki 2003/3004, dyskusję w sprawie wymagającego unowocześnienia regulaminu działalności Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego i dwa sprawozdania: Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. dr hab. Stanisława Juszczyka z postępów w pracach nad uzyskaniem przez tę jednostkę pełni praw akademickich oraz Dyrektora Administracyjnego UŚ dr. Jana Jelonka z działalności administracji uczelni.

Główne zagadnienia związane z procesem rekrutacji na studia w Uniwersytecie Śląskim omówił Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Wojciech Światkiewicz, zwracając uwagę na wyraźnie zmniejszającą się liczbę kandydatów na studia (o ok. 1200 w stosunku do roku ubiegłego), co pociąga za sobą konieczność przemyślenia oferty edukacyjnej uniwersytetu, a być może nawet jej modyfikacji. W związku z trudnościami z wypełnieniem limitu zawieszonych zostało 6 kierunków studiów zaocznych, rośnie natomiast zainteresowanie studiami magisterskimi uzupełniającymi, na tym poziomie nasza propozycja jest zresztą bardzo atrakcyjna.

Zbliżająca się wielkimi krokami nowa matura (obowiązująca od roku szkolnego 2004/2005) wymagała będzie z kolei wypracowania odpowiednich zasad samego procesu rekrutacji. Uwieńczony sukcesem pilotażowy program rekrutacji elektronicznej (uruchomiony po raz pierwszy i wspomagający nabór kandydatów na studia w roku akademickim 2003/2004) pozwala z nadzieją myśleć o wprowadzeniu go na wszystkie wydziały Uniwersytetu Śląskiego.

Kwestia rekrutacji i oferty edukacyjnej uniwersytetu wywołała ożywioną dyskusję wśród senatorów. Dziekan WPiA prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek zwrócił uwagę na konieczność dostosowania limitów przyjęć do wielkości zainteresowania danym kierunkiem, tak, aby nie występowała nazbyt rażąca rozbieżność między oczekiwaniami (duża liczba miejsc) a rzeczywistą liczbą chętnych (niewielką). Niedobra jest również - jego zdaniem - widoczna tendencja do rozbijania kierunków na drobne, gdy tymczasem uniwersytet powinien dawać wykształcenie ogólne. Nazbyt daleko idąca specjalizacja może również odstraszać kandydatów, którzy nie chcieliby zamykać swojego wykształcenia w wąskich ramach. Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, popierając konieczność działań elastycznych i dostosowanych do potrzeb rynku pracy, apelował jednak o powściągliwość w działaniach radykalnych, albowiem na wyniki podjętych działań często trzeba cierpliwie poczekać. Wspólnym obowiązkiem winno stać się opieranie oferty uniwersytetu na rzetelnej obserwacji sytuacji zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce i Europie oraz... szczegółowych kosztorysach. Polityka edukacyjna winna zaś wymuszać personalną.

Problematykę związaną z koniecznością dostosowania Regulaminu Organizacyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego do współczesnych wymagań rynkowych - tak, aby jak najlepiej służyło pracownikom uczelni, spełniając ich wielorakie potrzeby w zakresie publikacji wyników badań - przedstawił Prorektor ds. Nauki, Promocji i Współpracy UŚ prof. dr hab. Wiesław Banyś. Dyskusja objęła także kwestię wydawania prac popularnonaukowych oraz stworzenie możliwości koordynacji, zapewnienie gwarancji poziomu i opiekę recenzencką dla wydawnictw publikowanych - z różnych względów - na zewnątrz uczelni, a także ewentualną pomoc w wydawaniu książek za granicą. Oczywiście, chodzi tu jedynie o te sytuacje, gdzie autor zwróci się do Wydawnictwa z takową prośbą, nie chodzi o kontrolę czy niepotrzebną nadprodukcję recenzentów. Z uwagi na wielość uwag zgłaszanych do rozpatrzenia sprawę Regulaminu Wydawnictwa przekazano do konsultacji w ramach senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, której przewodniczy prof. dr hab. Adam Idziak.

Oczekiwane sprawozdanie Dziekana WPiPs prof. dr hab. Stanisława Juszczyka, dokumentujące rozwój samodzielnej kadry naukowej Wydziału przyniosło - popartą skutecznymi działaniami - realną deklarację wystąpienia pionu pedagogiki o nadanie uprawnień habilitacyjnych już na jesieni przyszłego roku.

Sprawozdanie Dyrektora Administracyjnego UŚ Jana Jelonka zawierało uzupełnienia do dokumentu przedstawionego Senatowi na posiedzeniu z 24 czerwca. Katalog działań niedawno zakończonych lub będących jeszcze w toku obejmował prowadzone dla pracowników szkolenia i warsztaty, kontakty i porozumienia z samorządami miast ościennych oraz wybranych uczelni wyższych, nowelizacje dokumentów regulujących zasady funkcjonowania i organizacji administracji uniwersytetu, wiele prowadzonych na bieżąco związanych jest także z infrastrukturą uczelni.

Senat Uniwersytetu Śląskiego wprowadził również korektę do regulaminu obrad własnych w części opisującej możliwość upoważnienia prodziekana przez dziekana-senatora do zastąpienia go w obradach, przy czym upoważnionemu przysługiwałyby wszystkie kompetencje dziekana, wynikające z jego członkostwa w senacie. Zebrani większością głosów zadecydowali o przyznaniu takowemu zastępcy również prawa udziału w głosowaniu.

Zamykając wrześniowe posiedzenie Senatu JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek przedstawił zebranym podstawowe wyznaczniki planowanej aktywnej polityki płacowo-kadrowej, korzystnej dla tych pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy są szczególnie zasłużeni na polu badawczym i organizacyjnym. Pod rozwagę senatorów poddano również "dramatycznie" zróżnicowaną sytuację zakładów (liczących od jednego (!) do kilkudziesięciu pracowników). Decyzje władz Uniwersytetu Śląskiego uwzględniać będą i tę okoliczność.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...