XXXVI Inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Śląskim

Uroczystości otwierające nowy rok akademicki w Uniwersytecie Śląskim, które odbyły się 9 października, zostały poprzedzone krótką ceremonią oddania do użytku nowego gmachu Wydziału Prawa i Administracji.

Wśród zaproszonych do wzięcia udziału w tym wyjątkowym

Ceremonie otwarcia nowego gmachu uniwersytetu oraz inauguracji roku akademickiego poprowadził JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek
Ceremonię otwarcia nowego gmachu uniwersytetu
oraz inauguracji roku akademickiego poprowadził
JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek
spotkaniu, gromadzącym przyjaciół idei (a nie tylko budynku, wbrew pozorom) uniwersytetu na ziemi śląsko-zagłębiowskiej, znaleźli się rektorzy wielu uczelni z regionu, kraju i zagranicy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, posłowie i senatorowie RP, dyplomaci, hierarchowie kościelni oraz osobistości świata palestry i gospodarki oraz kultury i sztuki. Wstępujących w gościnne mury nowego budynku Wydziału Prawa i Administracji powitał JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek. Tymczasem Dziekan Wydziału prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek w pięknych słowach podziękował pracownikom uniwersyteckiej administracji, dzięki których wytężonej pracy i poświęceniu udało się zdążyć na czas z robotami wykończeniowymi i przeprowadzką. Do użytku oddano 2/3 całości budynku, inwestycja powinna zostać ukończona do czerwca 200... roku. Zebrani mieli również okazję zwiedzić nowy gmach, którego surowe mury niecierpliwie oczekują ciepłych ludzkich oddechów.

W swoim inauguracyjnym wystąpieniu -

Gości witał w nowym budynku WPiA także Studencki Zespół Pieśni i Tańca 'Katowice'
Gości witał w nowym budynku WPiA także
Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice"
wygłoszonym już w auli Wydziału Prawa i Admninistracji - JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek przypomniał, między innymi, niedawny jubileusz 35-lecia istnienia Uniwersytetu i wyjątkowy prezent Rektora UJ prof. dr. hab. Franciszka Ziejki - Medal 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej - symbol więzi łączącej Wszechnicę Jagiellońską z jej "najpiękniejszą córką". Przy tej okazji nie sposób było nie odnieść się do czerwcowej Uchwały Senatu UJ, zabraniającej nauczycielom akademickim pracy w innych krakowskich uczelniach wyższych:

W Uniwersytecie Śląskim nie zamierzamy iść w ślady UJ z kilku zasadniczych powodów, abstrahując od naszej niewiary w skuteczność działania tego typu uchwał pozbawionych oręża prawnego. Jest

Poświęcenia budynku dokonali: Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń - Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ - oraz Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Tadeusz Szurman
Poświęcenia budynku dokonali: Arcybiskup Metropolita
Katowicki Damian Zimoń - Wielki Kanclerz Wydziału
Teologicznego UŚ - oraz Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego Tadeusz Szurman
powód natury historycznej: do rozwoju UŚ w pewnej mierze przyczynili się profesorowie z innych uczelni śląskich i poza-śląskich, dla których UŚ był drugim miejscem pracy. Jest powód natury społecznej: wieloetatowość w uniwersytetach, akademiach ekonomicznych i politechnikach jest naturalną konsekwencją decyzji politycznych, sprzyjających lawinowemu wzrostowi liczby szkół wyższych dla zaspokojenia słusznych skądinąd aspiracji edukacyjnych młodych Polaków. Czyniono to z pełną świadomością niedostatecznej ilości nauczycieli akademickich na najpopularniejszych kierunkach studiów. Zabraniając naszym profesorom wykładania w ich szkołach moglibyśmy wyrządzić krzywdę wielu młodym ludziom. O argumentach ekonomicznych nie chcę mówić, gdyż są one często nadużywane przez tych, których wynagrodzenie w uniwersytecie wybija się znacznie ponad przeciętną płacę.

Z faktu nie podejmowania przez nas kroków restrykcyjnych wobec "wieloetatowców" nie wynika, że akceptujemy obecną sytuację. Uchwałę Senatu UJ, jak i działania podejmowane przez Rektora UW, odczytuję przede wszystkim jako desperacką próbę zwrócenia uwagi władz oraz opinii publicznej na zasadnicze problemy i patologie szkolnictwa wyższego w Polsce, zagrażające jego przyszłości. Wieloetatowość jest tylko jednym z nich. Skoro mówimy o rynku edukacyjnym to musimy akceptować rynkowe reguły gry. A mówią one jasno, że nie pracuje się dla konkurencji.

Wstęgę przecinali wspólnie: Prezydent Katowic Piotr Uszok, Senator RP prof. dr hab. Genowefa Grabowska, Rektor UŚ w latach 1996-2002 prof. dr hab. Tadeusz Sławek oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek i JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek
Wstęgę przecinali wspólnie: Prezydent Katowic
Piotr Uszok, Senator RP prof. dr hab. Genowefa ,
Grabowska Rektor UŚ w latach 1996-2002
prof. dr hab. Tadeusz Sławek oraz Dziekan Wydziału
Prawa i Administracji prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek
i JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek
Z punktu widzenia każdego pracodawcy, podejmowanie pracy bez jego z gody w innych - nierzadko konkurencyjnych - miejscach pracy jest niedopuszczalne. Nie jest to do pomyślenia na przykład na amerykańskich uniwersytetach, które tak chętnie przywołują zwolennicy wolnego rynku edukacyjnego. Tymczasem wielu profesorów nie powiadamia swojego pracodawcy o podjęciu dodatkowego zatrudnienia, do czego zobowiązują ich przepisy Ustawy o szkolnictwie wyższym, o dobrych obyczajach już nie wspominając. (...) Będziemy egzekwowali takie oświadczenia od naszych pracowników, bo wymaga tego prawo, ale nie zamierzamy z nich czynić żadnego użytku wymierzonego w interesu pracowników. Wychodzimy z założenia, że powinnością każdego profesora jest nienaganne wywiązywanie się z trzech podstawowych obowiązków wobec uniwersytetu: kształcenia studentów, badań naukowcy i dbania o rozwój kadry. Jeśli profesor nie zaniedbuje swoich zobowiązań wobec uniwersytetu to nie ma znaczenia, czy wykłada tylko u nas, czy na innych uczelniach. Odrębną kwestia jest działanie na szkodę uniwersytetu, na przykład poprzez celowe zaniżanie limitu przyjęć na popularne kierunki studiów, po to, żeby zapewnić kandydatów do szkoły, której jest się rektorem. Aby przeciwdziałać takim zjawiskom Senat UŚ już kilka lat temu zajął stanowisko nie aprobujące łączenia funkcji kierowniczych w naszej uczelni z funkcjami z funkcjami kierowniczymi w innych szkołach wyższych.

Immatrykulację studentów pierwszego roku poprowadził

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie prof. Zdenek Jirasek był gościem honorowym uroczystości inauguracyjnych
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie
prof. Zdenek Jirasek był gościem honorowym
uroczystości inauguracyjnych
Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, zachęcając zarazem najmłodszych uczestników uniwersyteckiej comunitas do odwagi dialogu, prowadzonego w intelektualnym nieposłuszeństwie, otwarcia na odmienność.

Honorowymi gośćmi Uczelni w dniu inauguracji nowego roku akademickiego byli: Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie prof. Zdenek Jirasek oraz Rektor UMCS prof. dr hab. Marian Harasimiuk - Prezydent Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, który przypominając o stałej gotowości uniwersytetów do pracy dla regionów, możliwej dzięki stałemu procesowi odnawiania i odmładzania się, życzył nam aktywnego przezwyciężania trudności na drodze budowania społeczeństwa i gospodarki w oparciu o wiedzę. Do Unii Europejskiej winniśmy bowiem wchodzić ze świadomością partnerstwa.

Zaszczytną nagrodę Pro Scientia et Arte, przyznawaną pracownikom Uniwersytetu Śląskiegfo za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne, odebrał z rąk JM Rektora UŚ - prof. dr hab. Zygmunt Hejnowicz, związany z Katedrą Biofizyki i Biologii Komórki na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska za książkę: Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Nagrodzony obiecał w zamian podwojenie wysiłków, życząc sobie jedynie kontynuacji przygody naukowej, czując się już wystarczająco wyróżniony samym odkrywaniem.

To duma Uniwersytetu Śląskiego i nauki polskiej - podsumował nadzwyczajne dokonania i skromność Profesora Prorektor ds. Nauki, Promocji i Współpracy prof. dr hab. Wiesław Banyś, który przedstawił zebranym osiągnięcia naukowo-badawcze pracowników uczelni w ubiegłym roku akademickim (prezentujemy je w postaci zestawień zbiorczych).

Kilkugodzinnym uroczystościom inauguracyjnym towarzyszył chór cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego. Finał ceremonii uświetnił owacyjnie przyjęty występ trio akordeonowego Akademii Muzycznej w Katowicach.

Tegoroczny laureat Nagrody Pro Scientia et Arte prof. dr hab. Zygmunt Hejnowicz odbiera z rąk JM Rektora UŚ symboliczną statuetkę autorstwa Jana Hermy. Przewodniczącą Kapituły Nagrody jest prof. dr hab. Zofii Ratajczak Wykład inauguracyjny wygłosiła Senator RP prof. dr hab. Genowefa Grabowska
Tegoroczny laureat Nagrody Pro
Scientia et Arte prof. dr hab.
Zygmunt Hejnowicz odbiera z rąk JM
Rektora UŚ symboliczną statuetkę
autorstwa Jana Hermy. Przewodniczącą
Kapituły Nagrody jest prof. dr
hab. Zofii Ratajczak
Wykład inauguracyjny wygłosiła Senator
RP prof. dr hab. Genowefa Grabowska

Tytuł profesora w roku
akademickim 2002/2003
otrzymali:

z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:
prof. dr hab. Waldemar KARCZ

z Wydziału Filologicznego:
prof. dr hab. Ewa JĘDRZEJKO
prof. dr hab. Ewa KOSOWSKA
prof. dr hab. Irena SOCHA
prof. dr hab. Danuta SIERADZKA
prof. dr hab. Magdalena WANDZIOCH

z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:
prof. dr hab. Stanisław KUCHARSKI

z Wydziału Pedagogiki i Psychologii:
prof. dr hab. Adam STANKOWSKI

z Wydziału Prawa i Administracji:
prof. dr hab. Krzysztof KRAJEWSKI

z Filii w Cieszynie:
prof. Halina GONIEWICZ-URBAŚ
prof. dr hab. Katarzyna OLBRYCHT

Stanowisko profesora
zwyczajnego w roku
akademickim 2002/2003
uzyskali:

z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:
prof. dr hab. Jerzy KLAG
prof. dr hab. Wacław WOJCIECHOWSKI

z Wydziału Filologicznego:
prof. dr hab. Jan MALICKI

z Wydziału Nauk o Ziemi:
prof. dr hab. Andrzej T. JANKOWSKI
prof. dr hab. Krystyna KRUSZEWSKA

z Wydziału Techniki:
prof. dr hab. Eugeniusz ŁĄGIEWKA

z Wydziału Teologicznego:
ks. prof. dr hab. Manfred UGLORZ

z Filii w Cieszynie:
prof. Anna KOWALCZYK-KLUS

Stopień naukowy doktora habilitowanego
w roku akademickim 2002/2003 uzyskało
19. pracowników naszej Uczelni:

z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
dr Mariusz PIETRUSZKA

z Wydziału Filologicznego
dr Bogusław BIERWIACZONEK
dr Maria CICHOŃSKA
dr Ewa MICZKA
dr Dariusz ROTT
dr Edward RÓŻYCKI

z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
dr Antoni KANIA
dr Wojciech MARCZAK

z Wydziału Nauk o Ziemi
dr Maria TKOCZ

z Wydziału Nauk Społecznych
dr Marian MITRĘGA
dr Urszula SWADŹBA

z Filii w Cieszynie (stopień kwalifikacyjny II stopnia)
ks. dr Józef BUDNIAK
adi. Stanisław ŚMIETANA
adi. Leszek ZBIJOWSKI

z Wydziału Pedagogiki i Psychologii
dr Grażyna KEMPA

z Wydziału Radia i Telewizji
dr Andrzej FIDYK
dr Jerzy ŁUKASZEWICZ

z Wydziału Techniki
dr Władysław SKONECZNY

z Wydziału Teologicznego
dr Jan GÓRECKI

Stopień naukowy doktora w roku akademickim 2002/2003
uzyskało 50. pracowników Uniwersytetu Śląskiego

z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2 osoby
z Wydziału Filologicznego 10 osób
z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii 8 osób
z Wydziału Nauk o Ziemi 3 osoby
z Wydziału Nauk Społecznych 6 osób
z Filii w Cieszynie 4 osoby
z Wydziału Pedagogiki i Psychologii 9 osób
z Wydziału Prawa i Administracji 3 osoby
z Wydziału Techniki 2 osoby
z Kolegium Języka Biznesu 2 osoby
ze Szkoły Zarządzania 1 osoba

W roku akademickim 2002/2003 na dziennych i zaocznych studiach
doktoranckich kształciło się 1485 słuchaczy,
w tym:

  • na studiach dziennych: 367 osób
  • na studiach zaocznych: 908 osób

Nagrody indywidualne
Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu otrzymali:

z Wydziału Filologicznego:
Prof. dr hab. Ewa KOSOWSKA
za książkę pt. Negocjacje i kompromisy.
Antropologia polskości Henryka Sienkiewicza

z Wydziału Nauk Społecznych:
Dr Marek MAZUR
za książkę pt. Marketing polityczny

z Wydziału Pedagogiki i Psychologii:
Prof. dr hab. Augustyn BAŃKA
za monografię pt. Społeczna psychologia środowiskowa

Nagrodę JM Rektora
za wybitne osiągnięcia
dydaktyczne
otrzymał zespół:


prof. dr hab. inż. Jan PIECHA
mgr Iwona KOSTORZ
mgr Robert KRÓL
mgr Mariusz MOTYL
mgr Paweł PAWEŁCZYK

za opracowanie i wdrożenie systemu pt.:
Platforma Multimedialna Systemu Kształcenia Dystansowego

Nagrody JM Rektora
za wyróżniające prace
doktorskie
otrzymali:

z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:
dr Jolanta JUCHIMIUK
za wyróżniającą pracę doktorską pt.
Wrażliwość komórek Crepis capillaris na działanie czynników mutagennych

z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:
dr Tomasz SZOSTOK
za wyróżniającą pracę doktorską pt.
Modyfikacje i uogólnienia pewnych warunkowych równań funkcyjnych

z Wydziału Nauk o Ziemi:
dr Ireneusz MALIK
za wyróżniającą pracę doktorską pt.
Rola lasu nadrzecznego w kształtowaniu koryta rzeki meandrującej
na przykładzie Małej Panwi (Równina Opolska)

Stypendium Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej

otrzymali:


mgr Stella HENSEL-BIELÓWKA
z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

mgr Tytus BERNAŚ
z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

przedłużenie Stypendium uzyskał
mgr Przemysław MARCINIAK
z Wydziału Filologicznego

Projekty badawcze KBN (granty indywidualne):
Za okres 1.01 - 31.12.2002

Liczba zgłoszonych wniosków 126
Liczba przyznanych grantów 29
Liczba realizowanych grantów 106
(na dzień 25.09.2003 r.
realizowane są 94 granty)

Liczba konferencji zorganizowanych w Uniwersytecie Śląskim
w roku akademickim 2002/2003:

WYDZIAŁ LICZBA KONFERENCJI
Biologii i Ochrony Środowiska 2
Filologiczny 17
Matematyki, Fizyki i Chemii6
Nauk o Ziemi 6
Nauk Społecznych 8
Filia w Cieszynie 1
Pedagogiki i Psychologii 3
Prawa i Administracji -
Radia i Telewizji 1
Techniki 3
Teologiczny 2
Szkoła Zarządzania 1
RAZEM: 50

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej JM Rektor UŚ przyznał
nauczycielom akademickim
nagrody indywidualne i zespołowe
I, II i III stopnia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, artystyczne
i organizacyjne:

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NAGRODY
INDYWIDUALNE
I, II i III stopnia
NAGRODY
ZESPOŁOWE
(liczba osób)
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 11 -
Wydział Filologiczny 37 5 (23)
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 28 -
Wydział Nauk o Ziemi 8 2 (11)
Wydział Nauk Społecznych 18 -
Filia w Cieszynie 30 -
Wydział Pedagogiki i Psychologii 11 -
Wydział Prawa i Administracji 13 3 (10)
Wydział Radia i Telewizji 5 -
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 12 1 (4)
Wydział Teologiczny 5 -
Szkoła Zarządzania 1 -
Kolegium Języka Biznesu - 1 (5)
Ośrodek Alliance Française 1 -
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 1 2 (25)
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - 1 (4)
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego 1 -
RAZEM: 182 15 (82)

Autorzy: Katarzyna Bytomska, Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...