Sprawozdanie Prorektora ds. Filii UŚ w Cieszynie prof. dr hab. Haliny Rusek

2002/2003 - jeden rok z życia Filii

W minionym roku akademickim funkcjonowały w Filii cieszyńskiej dwie jednostki naukowo-dydaktyczne: Wydział Artystyczny oraz Międzynarodowa Szkoła Nauk o Edukacji i Kulturze. Prowadzone w nich były następujące kierunki studiów: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, instrumentalistyka, pedagogika szkolna, praca socjalno-opiekuncza, animacja społeczno-kulturalna, edukacja filozoficzno-społeczna, edukacja religijna oraz etnologia. Trzy spośród tych kierunków: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz etnologia - uzyskały akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co świadczy o wysokim poziomie kształcenia młodzieży oraz intensywnej pracy naukowo-badawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Obok studiów magisterskich, licencjackich oraz magisterskich uzupełniających prowadzone były szeroko rozbudowane studia podyplomowe: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika specjalna ze specjalnością oligofrenopedagogika, pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjalnej, zarządzanie oświatą, socjoterapia i terapia pedagogiczna, elementy grafiki i obsługa programów graficznych.

Obecnie w Filii UŚ zatrudnionych jest 392 pracowników, w tym 249 nauczycieli akademickich oraz 143 osoby nie będące nauczycielami akademickimi. W minionym roku akademickim następował dalszy rozwój kadry naukowej. I tak: nominację na stanowisko profesora zwyczajnego otrzymała pani Anna Kowalczyk-Klus, tytuły naukowe profesora otrzymały panie: Halina Goniewicz-Urbaś i Katarzyna Olbrycht. Ponadto Małgorzata Łuszczak i Józef Hołard uzyskali stanowiska profesorów nadzwyczajnych UŚ. Stopień dra hab. w zakresie nauk teologicznych uzyskał ks. Józef Budniak. Kwalifikacje II stopnia przyznano Leszkowi Zbijowskiemu w zakresie grafiki i Stanisławowi Śmietanie w zakresie dyrygentury. Stopień doktora uzyskało 9 osób, a jedna - kwalifikację I stopnia w zakresie sztuki muzycznej. Trzy osoby spośród nauczycieli akademickich w ubiegłym roku przeszły na emeryturę. Niestety, na zawsze pożegnaliśmy dra Jana Filipa. Jego nagła śmierć przecięła aktywne życie przez wiele lat poświęcone cieszyńskiej Uczelni.

W roku akademickim 2002/2003 studiowało w Cieszynie 6327 studentów. Na Wydziale Artystycznym 1103 osoby, w tym 496 na studiach dziennych i 607 na studiach zaocznych. W Kolegium Polskim Międzynarodowej Szkoły Nauk o Edukacji i Kulturze studiowało 5224 studentów, w tym na studiach dziennych 2773 osoby, a na studiach zaocznych - 2541.

W zakresie działalności naukowo-badawczczej pracownicy dwóch prezentowanych jednostek wykazywali dużą aktywność i szeroki wachlarz zainteresowań. W Kolegium Polskim Międzynarodowej Szkoły Nauk o Edukacji i Kulturze badania naukowe realizowane były głównie w większych zespołach badawczych skupionych w Katedrach: Pedagogiki Ogólnej, Dydaktyki Ogólnej Teorii i Systemów Wychowania, Edukacji Humanistycznej, Edukacji Informatycznej i Technicznej, Edukacji Kulturalnej, Edukacji Religijnej, Etnologii, Edukacji Regionalnej i Dziedzictwa Kulturowego, Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej oraz w Zakładach: Teorii Wychowania, Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego, Pedagogiki Pracy Socjalno-Opiekuńczej, Edukacji Szkolnej. Główne wątki badawcze skupiały się wokół trzech grup tematycznych, dotyczących:

  1. wieloaspektowych studiów i badań nad pograniczem, obejmujących: problematykę kulturową, religijną, etniczną, edukacyjną, zagadnienia tożsamości społecznej i kulturowej mieszkańców pogranicza, modeli życia społecznego, twórczą aktywność społeczności i jednostek, tradycje religijne, semiotykę i ekologię folkloru, kompetencje językowe ludzi pogranicza, szeroko pojęte problemy europeizacji pogranicza, a także geografią tradycyjnej kultury wiejskiej w Polsce;
  2. zagadnień aksjologicznych, pojęć prawdy, dobra i piękna w filozofii, nauce, sztuce, edukacji, filozofii praw człowieka, a także problemu tolerancji;
  3. różnorodnych aspektów procesów edukacyjnych. Nadal kontynuowane są badania nad tematyką związaną z edukacją kulturalną w Polsce i innych krajach Europy, rolą tradycji w wychowaniu, przemianami edukacyjnymi; komputerowym i multimedialnym wspomaganiem edukacji, globalizacyjnymi kontekstami procesów edukacyjnych oraz opiekuńczymi i socjalnymi aspektami edukacji i wychowania dzieci specjalnej troski, a także problemami profilaktyki i szeroko pojętej terapii. Również problemy edukacji ekologicznej i zdrowotnej, zachowań językowych uczniów w środowiskach szkolnych i pozaszkolnych oraz wybrane zagadnienia reformy szkolnej są podstawą do badań naukowych w tej jednostce.

Owocami działalności naukowej pracowników MSNoEiK są publikacje oraz referaty wygłoszone na konferencjach. W ubiegłym roku opublikowano łącznie 227 pozycji, w tym 30 monografii i 197 artykułów (13 w czasopismach zagranicznych). Przyjęto do druku 19 pozycji książkowych, 146 artykułów w czasopismach krajowych oraz 6 w zagranicznych. Razem przyjęto do druku 171 pozycji. Kolegium Polskie łącznie zorganizowało 9 konferencji, w których uczestniczyło ponad 550 osób i wygłoszono 191 referatów. Ponadto pracownicy Szkoły uczestniczyli w 168 konferencjach krajowych, wygłaszając 170 referatów oraz w 14 konferencjach zagranicznych, wygłaszając 13 referatów. - 15. Na uwagę zasługuje aktywność naukowo-badawcza emerytowanych pracowników Filii. Szczególne uznanie należy się pani dr Bronisławie Dymarze, redaktora serii "Nauczyciele - nauczycielom". W licznych monografiach z tej serii swoje artykuły publikuje wielu pedagogów z Cieszyna, zwłaszcza młodego pokolenia.

Specyfika działalności Wydziału Artystycznego znajduje odbicie w działalności naukowo-artystycznej. Artystyczny charakter tego wydziału przekłada się na formę badań naukowych, których realizacja wiąże się z działalnością koncertową, jak również z organizowaniem licznych wystaw. W ubiegłym roku pracownicy Instytutu Muzyki zorganizowali 3 konferencje naukowe, ponadto uczestniczyli w 2 zagranicznych oraz 10 krajowych sesjach i konferencjach. Pracownicy Instytutu Sztuki uczestniczyli w 10 konferencjach naukowych. W Instytucie Sztuki realizowano projekt badawczy pt. "Kontakty II", finansowany z funduszu europejskiego "PHARE". Pracownicy tego Instytutu opublikowali 1 książkę, ok. 50 artykułów w różnego rodzaju czasopismach oraz 4 prace zbiorowe przygotowywane przy okazji wystaw artystycznych. Pracownicy Instytutu Muzyki opublikowali 4 monografie oraz 36 artykułów. Wydali ponadto 6 kompozycji muzycznych. Na Wydziale rozwijano także działalność artystyczną, co wyraża się w organizacji przez Instytut Muzyki: XIII Dekady Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej, Cieszyńskiej Wiosny Muzycznej i I Międzynarodowego Letniego Kursu Muzycznego Cieszyn 2003. Pracownicy Instytutu Sztuki przygotowali liczne wystawy indywidualne i zbiorowe, w kraju i za granicą, w zakresie malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunku i fotografii. Na uwagę zasługuje również działalność Uniwersyteckiej Galerii Sztuki, w której w ubiegłym roku zorganizowano 12 wystaw twórczości pedagogów Instytutu Sztuki i zaproszonych gości.

Filia UŚ w Cieszynie ma bogate kontakty z uczelniami zagranicznymi. Bardzo ważna jest współpraca z Uniwersytetem w Ostrawie, która dotyczy zarówno działalności artystycznej, jak i naukowo-badawczej. Wydział Artystyczny współpracuje również z Uniwersytetem w Bańskiej Bystrzycy, z Galerią "Magna" w Ostrawie, ze Stowarzyszeniem Naukowców Polaków Litwy, gdzie są organizowane wystawy, plenery malarskie studentów, wystawy poplenerowe. W ramach programu Socrates studenci i pracownicy Wydziału Artystycznego współpracują ze szkołami wyższymi w Rennes we Francji, w Grazu w Austrii, w Kokkoli i Helsinkach w Finlandii. Międzynarodowa Szkoła Nauk o Edukacji i Kulturze współpracowała z uczelniami wyższymi w Ostrawie i Opawie w Republice Czeskiej, w Bratysławie oraz Nitrze w Republice Słowackiej (tam w ramach programu CEPUS). Ponadto z uczelniami w Grazu i Cambrai we Francji w ramach programu Socrates.

Ubiegły rok akademicki przyniósł kolejną zmianę w organizacji Filii UŚ w Cieszynie - na mocy Uchwały Nr 25 Senatu UŚ z dnia 24 czerwca 2003 r. powstał w cieszyńskiej Uczelni nowy wydział: Etnologii i Nauk o Edukacji. Dziekanem został wybrany pan prof. dr hab. Zygmunt Kłodnicki, Prodziekanem ds. Kształcenia - pani prof. dr hab. Wiesława Korzeniowska, Prodziekanem ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą - ks. dr hab. Józef Budniak, a Prodziekanem ds. Studenckich i Finansowych - dr Wojciech Morszczyński. Wydział ten powstał na bazie Międzynarodowej Szkoły nauk o Edukacji i Kulturze, która będzie nadal funkcjonowała jako jednostka naukowo-badawcza, kontynuująca i rozwijająca program działalności opracowany z chwilą powołania Szkoły w roku 2002 przez stronę polską i czeską. Współpraca międzynarodowa w zakresie działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej, obecna w cieszyńskiej Filii od wielu lat, jest i będzie nie tylko ważnym, jednym z priorytetowych kierunków rozwoju naszej uczelni, ale wręcz kierunkiem pożądanym z punktu widzenia procesów politycznych, społecznych i kulturowych zachodzących w Europie Środkowo-Wschodniej i w powiązaniu z położeniem Filii na pograniczu państw, narodów i kultur.

W obecnym roku akademickim naukę na Wydziale Artystycznym na studiach dziennych rozpoczęło naukę 142 studentów oraz 144 na studiach zaocznych. Na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji naukę na pierwszym roku podjęło 556 studentów na studiach dziennych 855 na studiach zaocznych w Cieszynie i w Ośrodku Dydaktycznym w Jastrzębiu Zdroju.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...