Nowe książki - Grudzień 2000

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e     n a u k o w e

HISTORIA. Agata K l u c z e k: Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim w latach 235– 284, bibliogr., fot., summ., res., 18 zł

Maciej K u c h a r s k i: Działalność dyplomacji polskiej w Berlinie w latach 1788–1792, bibliogr., indeks nazwisk, Zsfg., res., 16 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Erfolge und Niederlagen der Frauenfiguren in der deutschen und polnischen Literatur. Hrsg. Grażyna B. S z e w c z y k, streszcz., summ., 20 zł

Krystyna W o j t y n e k-M u s i k: Poétiser à la manière symboliste. Etude sur les techniques symbolistes de l'imaginaire et de la versification, bibliogr., streszcz., summ., 18 zł

PEDAGOGIKA. Hommo communicus. Szkice pedagogiczne. Red. Wojciech K o j s przy współudz. Łucji Dawid, tab., ilustr., schem., summ., Zsfg., 25 zł

Inspiracje dla współczesnej edukacji w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej. Red. Danuta D r y n d a, Zsfg., summ., 14 zł

KULTURA I SZTUKA. Współczesność spadkobiercą tradycji. Z problematyki śląskiej kultury muzycznej. Red. Jolanta B a u m a n-S z u l a k o w s k a, fot., Zsfg., summ., 12 zł

MATEMATYKA. Andrzej B i e l a: Algorythmic structural completeness and a retrieval systems for proving theorems in algorithmic theories, bibliogr., tab., streszcz., rez., 12 zł

BIOLOGIA. „Acta Biologica Silesiana”. T. 34 (51): Ekologia roślin i zwierząt. Red. Stanisław C a b a ł a, bibliogr., tab., rys., fot., rez., summ., 15 zł

INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA. Małgorzata G a j o s: Opis patentowy jako źródło informacji, bibliogr., fot., Zsfg., summ., 16 zł

S k r y p t y

LITERATUROZNAWSTWO. Interpretacje i szkoła. Red. Anna O p a c k a, rys., tab., 12 zł

ZAPOWIEDZI

FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. T. 18. Red. Józef B a ń k a

HISTORIA. Dariusz R o l n i k: Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej (maj 1772 – styczeń 1773)

LITERATUROZNAWSTWO. (Aesth)etics of Interpretation. Essays in Cultural Practice. Eds. Wojciech K a l a g a, Tadeusz R a c h w a ł

L'espressione dei sentimenti in alcuni testi narrativi italiani del Novecento. Red. Krystyna W o j t y n e k-M u s i k

Le roman de l'histoire dans l'histoire du roman. Red. Aleksander A b ł a m o w i c z

Słowacja w obliczu Europy. Sonda. Materiały z konferencji naukowej. Red. Halina J a n a s z e k-I v a n i č k o v á

Jacek L y s z c z y n a: Pielgrzym w kraju rozkoszy. O poezji Konstantego Gaszyńskiego

JĘZYKOZNAWSTWO. Jan I l u k: Nauczanie bilingwalne. Modele, koncepcje, założenia metodyczne

PRAWO. Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu. Red. Maksymilian P a z d a n

PSYCHOLOGIA. Jak żyć z chorobą, a jak ją pokonać? Red. Irena H e s z e n-N i e j o- d e k

PEDAGOGIKA. „Chowanna”. R. XLIII (LIII), T. 2 (15) (półrocznik). Red. Władysława Ł u s z c z u k

Małgorzata K o w a l s k a-K a n t y k a: Sytuacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w okresie transformacji systemowej (na przykładzie byłego województwa katowickiego)

BIOLOGIA. Sustainable Development of Industrial and Urban Areas. Student Manual for BSc and MSc. Editorial Board

NAUKI O ZIEMI. „Kras i Speleologia”. T. 10 (XIX). Red. Marian P u l i n a

Mariusz R z ę t a ł a: Bilans wodny oraz dynamika zmian wybranych zanieczyszczeń zbiornika Dzierżno Duże w warunkach silnej antropopresji

NAUKA O MATERIAŁACH. „Archiwum nauki o materiałach”. T. 21, nr 3–4 (kwartalnik). Kom. Red.: Zbigniew B o j a r s k i, Eugeniusz G ą s i o r, Lucjan P a j ą k