Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych

Wszyscy studenci studiów magisterskich i zawodowych (dziennych, zaocznych i wieczorowych) oraz słuchacze studiów doktoranckich (dziennych i zaocznych) należący do innej niż Śląska Regionalna Kasa Chorych proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie się do właściwych dziekanatów lub sekretariatów studiów doktoranckich, w celu przekazania danych osobowych (imię i nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania, nazwa macierzystej kasy chorych). Udostępnienie powyższych danych jest podstawą do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w miejscowości, w której student/doktorant pobiera naukę.

Prorektor ds. Studenckich i Finansowych
prof. dr hab. Krystian Roleder