WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UŚ

7 listopada br. Senat Uniwersytetu Śląskiego podjął jednogłośnie (43 głosy „za”) uchwałę o powołaniu Wydziału Teologicznego. Będzie on jedenastym wydziałem uczelni.


W ramach wydziału powstanie szereg katedr: Egzegezy Ksiąg Starego i Nowego Testamentu, Teologii Dogmatycznej, Teologii Fundamentalnej i Ekumenicznej, Teologii Moralnej i Duchowości, Liturgiki, Teologii Pastoralnej, Homiletyki i Katechetyki, Historii Kościoła i Patrologii, Historii Kościoła na Śląsku, Prawa Kanonicznego oraz Psychologii Religii, Pedagogiki i Katolickiej Nauki Społecznej, Filozofii Chrześcijańskiej i Teologii Ewangelickiej.

Pierwszą rekrutację w roku akademickim 2001/2002 przeprowadzi istniejący w Katowicach Instytut Pastoralno - Teologiczny (kształcący osoby duchowne i świeckie), ale po złożeniu immatrykulacji studenci znajdą się automatycznie w gronie społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego. Należy przypomnieć, że Instytut został powołany na mocy dekretu Metropolity Katowickiego abp Damiana Zimonia (IX 1998 r.) i jego zadaniem było przygotowanie przyszłych wykładowców na potrzeby mającego powstać wydziału. Do prac nad tworzeniem Wydziału Teologicznego włączyła się także Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP.

„Zadaniem Wydziału Teologicznego - czytamy w uchwale Senatu UŚ - jest prowadzenie studiów, badań naukowych oraz kształcenia i promowania kadry naukowej w zakresie nauk teologicznych”. Zastrzeżono sobie możliwość powołania (w zależności od potrzeb) dalszych zakładów, w szczególności Katedry Dialogu Ekumenicznego. Do czasu wybudowania siedziby wydziału (który najprawdopodobniej będzie się mieścił przy ul. Jordana w Katowicach - Brynowie), studenci będą się uczyć w pomieszczeniach, którymi zadysponuje strona kościelna. Również ona będzie opłacać wykładowców i administrację wydziału do momentu, w którym finansowanie etatów przejmie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Natomiast koszty działalności naukowej wydział ma zamiar uzyskiwać z różnych źródeł, w tym z Komitetu Badań Naukowych.

Nadzór nad działalnością Wydziału Teologicznego będzie sprawował Metropolita Katowicki, wedle reguł umowy Rządu R.P. i Konferencji Episkopatu Polski. Do zadań arcybiskupa - Wielkiego Kanclerza Wydziału należeć będzie ocena kwalifikacji wykładowców (możliwość udzielania i cofania uprawnień) i czuwanie, by program studiów był zgodny z wytycznymi watykańskiej Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II Sapientia Christiana (z dnia 29 czerwca 1979 r.). Nadzór nie obejmie jednak studiów w zakresie teologii niekatolickich.

Do czasu powołania Rady Wydziału Teologicznego, jej obowiązki i uprawnienia znajdą się w gestii specjalnej komisji senackiej, która będzie sprawować również funkcję komisji konkursowej w procesie naboru na pracowników Wydziału. Dziekana - Organizatora Wydziału powoła Rektor na czas nie dłuższy, niż do momentu przeprowadzenia wyborów władz dziekańskich.

Szczegółowe kalendarium prac dotyczących Wydziału Teologicznego, „Gazeta Uniwersytecka” publikowała w maju 1999 r., w formie specjalnego dodatku. Godzi się jednak przypomnieć, że prace nad powołaniem wydziału zaczęły się już w marcu 1991 roku, kiedy podczas obrad senatu uczelni podjęto pierwszą, dotyczącą tej sprawy uchwałę. Siedem lat później podczas dyskusji nad kierunkami rozwoju uczelni wrócono ponownie do tematu. Rektor UŚ, prof. Tadeusz Sławek powołał doradczy Komitet Patronacki, przesłał pismo w sprawie powołania nowego wydziału do Ministra Edukacji Narodowej, podpisał wreszcie (III. 1999 r.) porozumienie z abp Metropolitą Katowickim Damianem Zimoniem.

W liście z 22 kwietnia 1999 r. Arcybiskup katowicki poinformował papieża Jana Pawła II o inicjatywie i poczynionych ustaleniach. Aprobatę uzyskano zarówno z kręgów Episkopatu Polski, jak i Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. Złożone w styczniu br. w rzymskiej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego dokumenty, zawierały ponadto pozytywne opinie o inicjatywie powołania wydziału, wyrażone przez Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, Metropolitę Krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego, czy Wielkiego Kanclerza wraz z Radą Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, dekretem z dnia 9 sierpnia 2000 r., na mocy władzy powierzonej przez papieża Jana Pawła II erygowała kanonicznie Kościelny Wydział Teologiczny, mający być częścią Uniwersytetu Śląskiego. Dopiero wtedy możliwe było ostateczne, listopadowe głosowanie Senatu uczelni, które otworzyło pole do praktycznego działania nad zaistnieniem wydziału.

W dalszej kolejności planuje się podpisanie formalnej umowy między Rządem RP (reprezentowanym przez Ministra Edukacji Narodowej) a Konferencją Episkopatu Polski. „To jest formalność, niemniej formalność istotna” - mówił podczas konferencji prasowej prof. Tadeusz Sławek, przewidując, że do podpisania takiej umowy dojdzie w ciągu najbliższych dwóch - trzech miesięcy. Wtedy dopiero można uznać wszystkie procedury związane z tworzeniem wydziału za zamknięte.

„Uniwersytet wzbogaca się o dziedzinę refleksji, która nie może Mu być obca; chodzi wszak o dociekanie sensu, poszukiwanie znaczenia skupiającego rozproszone drobiny poszczególnych faktów i zjawisk - czytamy w liście rektorskim przesłanym senatorom uczelni. - Teologia przyczyni się do pogłębienia życia duchowego nadając mu niezbędny wymiar refleksji, którego brak odczuwamy dzisiaj tak dramatycznie także w życiu publicznym”.

Autorzy: Mariusz Kubik