Nowe książki - Maj 2000

P R A C E     N A U K O W E

LITERATUROZNAWSTWO. Liryka polska. Analizy i interpretacje. Seria druga. Red. Włodzimierz W ó j c i k przy współudz. Danuty O p a c k i e j-W a l a s e k, summ., res., indeks nazwisk, 20 zł
"Pieśni ogromnych dwanaście... " Studia i szkice o "Panu Tadeuszu". Red. Marek P i e c h o t a, summ., res., wklejki, fot., indeks nazwisk, 25 zł
Maria B a r ł o w s k a: Jerzy Ossoliński. Orator polskiego baroku, summ., rez., fot., bibliogr., indeks nazwisk, 25 zł

Maciej S z a r g o t: Ziemia rozdziału - niebo połączenia. O liryce Zygmunta Krasińskiego, summ., res., indeks utworów, indeks nazwisk, 12 zł

Maciej T r a m e r: Literatura i skandal. Na przykładzie okresu międzywojennego, res., summ., 15 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Język w przestrzeni edukacyjnej. Red. Robert M r ó z e k, summ., obsah, tab., schem., 20 zł

Magdalena P a s t u c h o w a: Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników odrzeczow-nikowych w polszczyźnie, rez., summ., bibliogr., 12 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Wokół Eco. Red. Zbigniew Ż m i g r o d z k i przy współudz. Diany P i e t r u c h-R e i z e s, summ., res., 7 zł

S K R Y P T Y


PEDAGOGIKA. Ewa S y r e k: Zdrowie w aspekcie pedagogiki społecznej, bibliogr., schem., aneks, 15 zł

Z A P O W I E D Z I

POLITOLOGIA. Szymon H r e b e n d a: Mitologia społeczna w literaturze fantastyczno-naukowej

LITERATUROZNAWSTWO. 50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawczej. Red. Barbara S t e m p c z y ń s k a, Piotr F a s t
JĘZYKOZNAWSTWO. Studies in Foreign Language Acquisition and Teaching. Ed. Janusz A r a b s k i

Aleksandra N i e w i a r a: Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX wieku

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia bibliologiczne. T. 12: Księgozbiory - wydawcy - czytelnicy. Red. Irena S o c h a

PSYCHOLOGIA. "Psychologia. Badania i Aplikacje". T. 3: Trudności i zaburzenia w społecznym funkcjonowaniu człowieka.
Red. Jan M. S t a n i k

PEDAGOGIKA. Stanisław J u s z c z y k: Człowiek w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia (o problemach tworzącego się społeczeństwa informacyjnego)